Bezdrátový obecní rozhlas systém ROR

Web Name: Bezdrátový obecní rozhlas systém ROR

WebSite: http://www.bezdratovy-rozhlas.cz

ID:359601

Keywords:

obecn,tov,Bezdr,ROR

Description:


domù bezdratový rozhlas kontakt pøenosný ozvuèovací systém veøejné osvìtlení - LED dìtská høištì mìstský mobiliáø ELEKTRONICKÁ SIRÉNA - JSVV REFERENCE

Bezdrátový obecní rozhlas systém ROR


Jednoduchý a rychlý pøenos, informace bez nutnosti rekonstruovat, èi budovat nová drátová vedení.

Systém ROR

celý systém je SCHVÁLEN HZS ÈR pro použití v jednotném systému výstrahy a varování obyvatelstva (JSVV)systém pracuje na principu
trvalého vysílání jedineèného plovoucího digitálního kódu.nahrazuje pùvodní obecní rozhlasy s drátovým rozvodem moderní bezdrátovou technologií,
pracující dle všeobecného oprávnìní è.VO-R/2/07.2005-15, vydané ÈTÚ a urèené pro BMISprovoz zaøízení podléhá pouze ohlášení a je BEZPLATNÝzabezpeèuje navázaní kontaktu se všemi obèany v mimoøádných
situacíchumožòuje srozumitelnì, operativnì informovat a varovat v kterékoli denní i noèní dobìøeší informaèní potøeby mìst a obcí souèasnými technologickými
možnostmije rozšiøitelným stavebnicovým systémem

Vysílací èást ROR

pult ROR OPovládací multimediální PCvysílací modulární rozvadìè VRmodul ovl. pøes tel.linku ROR MTROR MA modul napojení na JSWROR MZ modul výstupu pro napojení na 100V rozvodzdroj externího modulaèního signálu (tuner, CD, mgf)dosah vysílání je ve støednì èlenitém terénu asi 3-5 km, na rovinì je tato vzdálenost až dvojnásobnámožnost retranslace signálu pøi požadavku na vìtší dosah

Pult ROR umožòuje

ovládat 10 samostatných rozhlas okruhù s rùzným množstvím hlásièùhlásit pøes mikrofonpøipojit zdroj externího modul signálu (napø. minisystém)indikace provozních stavù systému

Ovládání z multimediálního PC

Program PC - Obecní rozhlas umožòuje:ovládat 10 samostatných rozhlasových okruhù s rùzným množstvím hlásièùstejné funkce jako varianta s pultemnavíc umožòuje spouštìní nahranýchzpráv ve formátu WAV pomocí SW èasovaèeProgram PC - Obecní rozhlas vyžaduje:instalaci do multimediálního PCoperaèní systém W98 a vyššísériový vstup pro pøipojení ext. modulu ROR MKPøijímací èást ROR

možnost napojení na stávající „drátovou èást“ rozhlasu v místì obcemožnost kombinace s bezdrátovými hlásièi ROR BHmožnost bezdrátového napojení na „drátový „ rozhlas v jiné obci s možností dálkového ovládaní

Bezdrátový hlásiè ROR BH

napájeno ze stálé sítì 230V/50Hz, pøípadnì napájeno cyklicky z VOvýkon zesilovaèù 2 x 40Wzálohování bezúdržbovým akumulátoremintegrovaná anténa do rozvadìèejednoznaènì pøiøazené v rozhlas. okruhu pomocí své elektronické adresyochránìno proti cizím signálùm digitálním kódováním adres se ètyønásobnýmstupnìm ochrany

Copyright (C) 2007 Tewiko Systems, s.r.o. | powered by ABi | www.tewiko.cz | www.ukazatelrychlosti.cz |www.detske-hriste-sportoviste.cz

TAGS:obecn tov Bezdr ROR

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Aurora Awards

  AboutThe AwardBenefitsEntry ProcessCategoriesJudgesServicesFAQNewsDeadlinesNews & UpdatesBlogWinnersAboutLists2016 Aurora Awards Winners2017 Aurora Aw

hotamateurorgasm.com

  

b-movies.gr - horror : sci-fi :

  To username υπάρχει ήδη!
Παρακαλώ γράψε ένα νέο username:

Sinapsi &#8211; Us donem la benv

  Unitats principalsTractaments especialsNeuropsicologia​Trastorns FuncionalsMusicoteràpiaRestrenyimentOsteopatiaDolorCefaleaDisfàgiaEquipCursos, act

Magyarország látnivalói, neve

   Magyarországi látnivalók, szállások, programok

UAB Autodinos servisas - Oficial

   UAB Autodinos servisas - Oficialus Suzuki motociklų atstovas Lietuvoje REGISTRACIJA Į SERVISĄ Laisvės pr.43B, Vilnius +37

tarja

   Etusivu

Wue - Tvorba cenových nabídek

  

Autovuokraamo - Autovuokraamo St

  Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.>Autovuokraamo>Autot>Henkilöautot (3-ov)>Henkilö

Projektová činnost ve výstavb

  projektová činnost ve výstavbě Projekce primárních okruhůPodpora projektantůLegislativaDimenzování a studieMěřen

ads

Hot Websites