Preferensaktier - Preferensaktier

Web Name: Preferensaktier - Preferensaktier

WebSite: http://www.preferensaktierna.se

ID:342762

Keywords:

Preferensaktier

Description:


Menu
Öppna konto

Preferensaktier

En preferensaktie är en speciell typ av aktie som vissa företag använder och som man kan handla på börsen. I folkmun benämns dessa aktier ibland som en preferensaktie, och de är i allmänhet betraktade som en aktieform som har en stabilare kursutveckling än vanliga stamaktier. De är också vanligen aktier med hög utdelning eller till och med aktier med högst utdelning. Men hur fungerar preferensaktierna egentligen? Hur skiljer de sig från vanliga aktier? Är pref aktier en bra investering?

I denna guide kommer du att få reda på allt som är lönt att veta om denna typ av aktier, så att du som nybörjare ska få lite koll på vad det egentligen innebär och hur det fungerar. Är du en nybörjare på aktier generellt? Då rekommenderar vi att du besöker aktier för nybörjare

Lista på populära nätmäklare för preferensaktier:

Nätmäklare

Information

Omdöme

Samarbetslänkar

50 000 kr courtagefrittBäst mäklare för preferensaktier5/5 5/5Se erbjudande!
Bra urval av preffar / stamaktierLåga avgifter4,7/5 4.7/5Se erbjudande!
Disclaimer

Framtida avkastning kan inte förutsägas av historisk avkastning. Det finns ingen garanti för att du får pengarna tillbaka om du investerar i värdepapper som kan stiga och falla i värde. Förändringar i valutakursen kan också påverka avkastningen. Den kan svänga, så var medveten om det! Ingen kan förutsäga framtiden för att investera i aktier, obligationer och andra typer av tillgångar, vilket historiskt sett har varit en utmärkt strategi för att bygga dina pengar. Så det är inte säkert att du får din första insättning tillbaka. Denna hemsida innehåller samarbetslänkar.

Vad är preferensaktier?

En preferensaktie kan enkelt bli beskrivet som en blandning av en vanlig aktie och en obligation. En av de mest väsentliga anledningarna till folk väljer att äga pref aktier är för att de ger aktieägaren förtur till aktieutdelningen, före ägarna av den vanliga stamaktien. Detta medför att denna typ av aktier ofta har en stadig utdelningsnivå och att dessa aktier går att benämnas vid aktier med högst direktavkastning.

Preferensaktierna kallar man ofta för preffar eller pref aktier, vilka båda är benämningar som vi kommer att använda oss av i denna guide.

Skillnaden mellan preferensaktier och vanliga aktier

Den största skillnaden med aktieägarna är att utdelningen från preferensaktierna måste tillkännages i förväg och sedan innan utdelning till företagets stamaktier. När utdelningsbeloppet väl är fastställt är det oftast giltigt oavsett hur bolagets vinster och förutsättningar förändras under året. Det betyder att aktiekurserna på preferensaktierna tenderar att vara mer stabila, och reaktionen på företagsnyheter är inte stor. Det är därför man ibland jämför denna typ av aktier med räntebärande värdepapper som obligationer. De som köper någon/några av de olika preferensaktierna som finns med en direktavkastning på 5 % vill vanligtvis ha samma avkastning från sina innehav – varken mer eller mindre. I praktiken behöver det dock inte alltid ske, eftersom värderingen av preferens aktier på aktiemarknaden också kan vara högre eller lägre. Precis som andra aktier beror priset på aktierna i slutändan på marknadens utbud och efterfrågan.

Fler skillnader

En viktig skillnad mellan preferens aktie och stamaktie är att preferensaktie vanligtvis har ett så kallat inlösenpris. Inlösen preferensaktier betyder att företaget har satt ett pris och om de bestämmer sig för det kan de lösa in preferensaktien. I praktiken begränsar detta uppsidan av aktier eftersom de flesta investerare vill undvika att handla aktier till ett pris som överstiger företagets beslut att lösa in. Om aktiekursen överstiger inlösenbeloppet och bolaget väljer att lösa in sina aktier förlorar investerarna prisskillnaden. En annan skillnad mellan preferensaktierna och stamaktier är att ägaren av preferensaktie inte bara har en fördel i utdelning, utan även har en fördel i återbetalning när företaget går i konkurs. När det är möjligt att återbetala aktieägare har därför preferensaktieägare fördelen av företrädesåterbetalning. Stamaktier har starkare rösträtt än preferensaktierna. På bolagsstämman åtnjuter preferenssaktierna faktiskt endast en tiondel av rösterna för stamaktier.

Vad är en preferensaktie – Utdelningar

Som tidigare nämnts, eftersom utdelningar tenderar att förbli relativt stabila, anser man denna typ av aktier i allmänhet vara en bra investeringsform för dem som vill ha mer stabil och förutsägbar avkastning. Dessutom har preferensaktierna vanligtvis mer utdelning än stamaktier. Det är vanligt att preferensaktie har utdelning varje kvartal, vilket är ovanligt för svenska aktier. Samtidigt är det ett krav att företagen är lönsamma och verksamheten går bra för att de ska ha råd att avsätta medel.

Det finns vissa fall där preferensaktierna inte kan allokera medel under vissa år eftersom verksamheten inte har utvecklats optimalt. En nackdel med många preferensaktierna är att det är värt att ha i åtanke när man överväger investeringar att deras utdelningar ofta fortfarande är på samma nivå. Det gäller även bolagets utveckling och vinstökningen, som skiljer sig från många andra typiska utdelningsaktier, som vanligtvis har ambitionen att kontinuerligt öka sina utdelningar, speciellt under perioder med ökande vinster.

För den som investerar i en preferensaktie är detta lite av en eftergift. Å ena sidan vet du i förväg vilken avkastning du kan förvänta dig, men å andra sidan kan du inte förvänta dig många positiva överraskningar. Men många preferensaktie äger och upprätthåller framgångsrikt relativt höga utdelningar i förhållande till aktiens värde. Detta kallar man ofta för aktier med hög direktavkastning.

Innehållsförteckning

Håll alltid koll på villkoren

När ett företag ger ut någon av de olika typer av preferensaktierna som finns är dess villkor alltid fasta. Dessa är mycket viktiga spårning. Man anger vanligtvis inte exakt när preferensaktier ska lösas in. Beroende på tidpunkten för inlösen av preferensaktier kan inlösenpriset också ha olika villkor. Beslutet om inlösen kan fattas på kort tid, men det kan också vara mycket avlägset. Villkoren anger också storleken på utdelningen och utbetalningsfrekvensen. Att läsa och förstå villkoren är mycket viktigt för att veta om pref aktier är värda att köpa till ett visst aktiepris. Sedan måste du fråga dig själv om avkastningen du kan få från preferensaktier är värd risken med din investering.

Preferensaktier risk

Precis som alla andra aktier är även preferensaktierna riskabla. Om ett företag utvecklas dåligt och inte når sina finansiella mål kan marknaden omvärdera den aktien, vilket kommer att leda till en nedgång i dess värde. Det finns några andra risker förknippade med preferensaktie, som kan vara värda att känna till för personer som vill investera i sådana värdepapper.

Räntan påverkar preferensaktierna

Länge när räntorna var låga sågs preferensaktierna ofta som ett bra substitut för räntebärande värdepapper som räntefonder. Eftersom aktieutdelningar tenderar att förbli stabila betraktas denna typ av aktier vanligtvis som ett värdepapper med många likheter med företagsobligationer. Men om räntorna stiger, kommer preferensaktierna att förlora en del av sin tilltalande för investerare. Till exempel väljer många i efter hand att omfördela sina investeringar till räntebärande instrument som räntefonder. Då sjunker värdet på denna typ av aktier. Därför, innan du gör någon investering, är det värt att överväga ränteutvecklingen och bedöma risken för preferensaktierna baserat på detta.

Preferensaktier inlösen

En sak som utmärker preferensaktierna är att bolaget kan välja att lösa in aktierna. Då har de rätt att köpa tillbaka preferensaktierna till ett förutbestämt pris. De tillämpliga villkoren kan variera något mellan olika företag, men det finns vanligtvis ett offentligt inlösenpris. På respektive företags hemsida, i prospekt och bolagsordning, bör det finnas information om de villkor som gäller för respektive företag. För dem som investerar i preferensaktierna är det särskilt viktigt att spåra inlösenpriset. Om aktiekursen är högre än priset som kan lösas in, kan ägandet av preferensaktien stå inför ytterligare risker, eftersom om bolaget kräver inlösen kommer aktieägarna att förlora prisskillnaden.

Under de senaste åren har flera stora företag valt att lösa in sina aktier, såsom:

Balder preferensaktierSASRatos

Många gånger har olika inlösenkurser flera nivåer. Det är till exempel vanligt att företag har olika inlösenpriser utifrån vilket inlösen år som kan förekomma. Ju tidigare tidpunkt desto lägre inlösenpris, vilket indikerar att bolaget kan tänkas lösa in sina aktier när det når en lägre nivå. Det finns andra varianter, till exempel, tvärtom kommer bolaget att ha en högre inlösenkurs senare i år. Då kan det uppmuntra företaget att försöka lösa in aktien på kortare tid.

Utdelningen blir utebliven

Om ett företag misslyckas med att behålla sin utdelning eller tvingas sänka sin utdelning kan aktiekursen falla kraftigt. Till exempel, om ett företags vinstmarginal sjunker kraftigt och vinsten sjunker, och de tvingas minska sina utdelningar, kommer detta att hända. Ett exempel på en underpresterande preferensaktie är Eniro, vars aktiekurs har fallit kraftigt sedan de slutade allokera medel efter 2017. Eftersom utdelningsprioritet är en stor del av anledningen till att investerare ansöker om de olika preferensaktierna, kommer naturligtvis räntan på aktier att minska om utdelning inte betalas. Då är satsningen på preferensaktie bara en gissning för en bättre era i framtiden, vilket givetvis är mer osäkert och innebär större risker.

Hur blir en preferensaktie påverkad av inflationen?

Vanliga stamaktier tål vanligtvis inflationen bra. Om inflationen stiger kommer företagets inköpskostnader och lönekostnader att stiga, men samtidigt kan man oftast höja priset till kunderna i samma utsträckning. Det innebär att företagets vinst i kronor stiger med inflationen. För vanliga stamaktier med utdelning kommer därför utdelningar att kunna växa i snabbare takt under perioder med hög inflation.

För pref aktierna är situationen annorlunda eftersom kvartalsutdelningen är fastställd till ett visst antal kronor. Om inflationen stiger kommer värdet på utdelningar att minska år för år. Med andra ord, om du har 1 000 preferensaktier och delar ut 20 SEK per år får du en utdelning på 20 000 SEK. Av den anledningen kan du tillbringa en trevlig semester varje sommar, men har vi hög inflation innan dess kommer du inte att kunna njuta av samma trevliga semester till priset av 20 000 svenska kronor 2040.

Så länge inflationen är låg, cirka 2 %, är det möjligt att varje år betala ut några utdelningar motsvarande inflationen och köpa fler av de olika preferensaktierna. Om du ökar antalet preferensaktien med 2 % varje år kommer din utdelning att stiga i samma takt som inflationen och motsvara samma köpkraft. Men om preferensaktien blir tilldelad 6 % per år och inflationstakten är 4 %, så du måste återinvestera två tredjedelar av utdelningen. Detta leder till att det inte blir mycket uttag i slutändan.

Om du har en bred aktieportfölj på 80-90% av stamaktier och/eller aktiefonder och endast 10-20% av pref aktierna, behöver du kanske inte oroa dig för mycket för inflationen. Med tiden överstiger avkastningen på stamaktier vanligtvis avsevärt inflationen.

Är en pref aktie en bra investering?

Huruvida en preferensaktie är en bra investering beror på vad du jämför och hur du mäter det. De bäst presterande preferensaktierna över tid kan inte ge lika bra avkastning som de bästa vanliga aktierna. Om du jämför de olika preferensaktierna med räntebärande värdepapper kommer de att ge mycket god avkastning många gånger under perioder med låga räntor. Många preferensaktie i stabila företag har genom åren fått stabil avkastning i form av utdelningar och stigande aktiekurser. Vissa investerare väljer att använda preferensaktierna som en del av sin portfölj eftersom det vanligtvis minskar volatiliteten och ger en mer stabil portföljutveckling. I slutändan måste varje investerare fatta sitt eget beslut för att avgöra om en preferensaktie är en investeringsform som lämpar sig för individuella omständigheter. Uppenbarligen brukar många utdelningsinvesterare gärna ha en eller två preferensaktie i sin portfölj, och denna investeringsform är mycket populär i Sverige.

Inlösen – kan företaget återköpa preferensaktierna?

Villkoren som gäller för preferensaktiers möjlighet att återköpa aktierna (inlösen) kan skilja sig åt, vare sig mellan bolag eller mellan aktier. Det tillämpliga innehållet måste anges i de befintliga villkoren för relevant preferensaktie, och information om all information du behöver veta måste finnas i den. Vid inlösen av sådana aktier kommer det vanligtvis att finnas en särskild nivå eller inlösenpris tillämplig. Det kan till exempel innebära att bolaget har rätt att köpa tillbaka aktier till ett pris som är 15 % högre än det pris som köpts av preferensaktieägare (inlösenpris). Eller så kan bolaget köpa tillbaka aktier till samma pris och sälja de tio år senare. I andra fall kan inlösenpriset vara lägre än aktiens kostnad.

I vissa fall kan bolaget ha rätt att återköpa sina pref aktier, vilket också innebär att preferensaktieägare har en skyldighet att betala tillbaka sina aktier. Förutsättningen för att detta ska ske är dock att företaget har betydande vinster som kan man senare kan använda för detta ändamål. Vinst beräknas alltid efter utbetalning till aktieägare och eventuella långivare. Dessa aktier anses i detta avseende vara tidsbegränsade aktier, men i praktiken fungerar de oftast på ett annat sätt. Det är vanligare att företag har sina pref aktier ägda av externa parter snarare än återköp. Oavsett vilka villkor som gäller för denna typ av aktier är det en god idé att vara uppmärksam på lösenpriset vid handel med pref aktierna med mera. Detta är så att du kan förstå hur det gäller för specifika bolag och specifika aktier.

Köpa preferensaktier – hur hittar man de bästa preferensaktierna?

Preferensaktierna handlar man på börser precis som vanliga aktier. De kan till exempel handlas och hållas i lagerlager, investeringssparkonton eller pensionsförsäkringar. När börsen är öppen kan du när som helst kontrollera och spåra köp- och säljkurserna för olika preferensaktier och om du är intresserad kan du bjuda på önskad nivå. Liksom handel med andra aktier höjer man vanliga transaktionskostnader, så som courtageavgifter. Många föredragna handelsvolymer är mycket låga, och endast ett fåtal affärer registreras under en handelsdag. Större och mer populära preferensaktier, som fastighetsbolaget Akelius preferensaktier, har generellt högre omsättning och handlas oftare. Därför, om du vill investera i preferensaktier, är det bäst att kontrollera dess normala dagliga handelsvolym på börsen. Om likviditeten i aktien är för dålig kan det vara svårt att sälja den när man bara vill sälja den.

Det finns flera olika sätt att bedöma om pref aktier är bra och värda att investera i. I grund och botten rekommenderas det att göra en fundamental analys av företaget för att fastställa din syn på affärsmodell, lönsamhet, försäljning och tillväxt, vilka skulder och tillgångar företaget har osv. Utöver denna analys finns det några faktorer som kan vara värda att noggrant studeras, till exempel:

Utdelning preferensaktierAktiekursutvecklingDirektavkastningUtvecklingen på aktiekurserna

Men om du planerar att investera i någon av de olika preferensaktierna är det viktigt att göra din egen analys och utvärdering av företaget innan du gör några transaktioner. Det finns många sätt att tänka, även bland preferensaktierna finns det olika risknivåer.

Handla dina aktier enkelt hos Avanza

Bolaget Avanza gör det väldigt simpelt och smidigt för människor att handla preferensaktier. Allt du behöver göra är att hitta den preferensaktien du vill investera i och välja ett konto som passar dig. De flesta sparare och investerare väljer så kallade ISK-konton. Att skapa ett ISK-konto på Avanza är snabbt och gratis. Fördelen med ISK är att du inte behöver deklarera och inte behöver betala någon vinstskatt. Däremot betalar du den årliga schablonskatten.

Du kan enkelt öppna ett ISK-konto hos Avanza. När du har skapat ett konto kan du göra ett köp. Avanza erbjuder många olika preferensaktier som du kan använda, inklusive Eniro Pref B, Klövern pref och Sagax pref.

50 000 kr courtagefrittBäst mäklare för preferensaktier5/5 5/5Se erbjudande!

Varför väljer investerare denna typ av aktie?

På grund av stabila utdelningar är preferensaktierna ett bra sätt för många människor att få ett ganska stabilt kassaflöde till portföljen. Många utdelningsinvesterare använder pref aktier som en liten del av sin investeringsportfölj för att diversifiera portföljen och minska dess volatilitet. Andra investerare ogillar preferensaktier eftersom de vanligtvis har begränsad uppåtpotential, men ändå involverar flera riskfaktorer.

Välj mellan olika nätmäklare

Du kan välja att investera dina medel i preferensaktie med flera olika deltagare. Alla dessa ger de mest enkla och relativt snabba insättningsmetoderna. Du kan välja att aktivt sätta in och investera varje månad, eller så kan du ställa in autogiro och automatisk insättning av de värdepapper du vill ha. Föredragsaktier är ett bra sätt att utöka kassaflödet, och detta kan vara bra för investerare som inte gillar volatilitet i aktiekurserna. Det bör dock inte bli betraktat som ett säkerhetskort, utan investerare bör tänka på det som att investera i alla andra värdepapper. Om du har svårt att välja mellan de olika aktiemäklarna så rekommendera vi att du besöker investeringssparkonton.nu

Bästa aktierna 2021

Det finns väldigt många bra aktier när det kommer till preferens. Nedan finner du en lista över de mest kända, omtyckta och bästa 2021 samt bästa preferensaktierna 2022. Eftersom att dessa både är populära och kloka att investera i så kan de också räknas som bland de säkraste preferensaktier som finns. Dessa är även aktier hög utdelning. Läs mer om hur du hittar de bästa aktierna här!

ALM Equity prefAmasten Fastighets PrefCorem Property Group PrefFootway Group PrefAros Bostadsutveckling Pref BEniro Group Pref BFastpartner PrefFerronordic PrefHeimstaden PrefNP3 Fastigheter PrefK2A Knaust & Andersson PrefOscar Properties Holding PREFOscar Properties Holding PREFBPegroco Invest Pref
Köp preferensaktier

Värt att poängtera

Många av bolagen på listan har en direktavkastning mellan 4% och 7%, vilket man kan säga är en relativt hög avkastning i en lågräntemiljö.Några av de sämst presterande företagen på listan påminner om risken med investeringsformer, eftersom utdelningar inte har betalats ut och aktiekurserna inte har blivit utvecklade på aktivt sätt.De flesta företagen på listan är fastighetsbranschen, men det finns även e-handelsföretag, investeringsbolag och teknikföretag.Värt att nämna är att priset på Oscar Properties Pref har fallit kraftigt den senaste tiden. Detta gör att direktavkastningen verkar ovanligt hög, och den kan komma att bli förändrad i framtiden då bolagets utdelning sjunker eller försvinner helt.

Svenska preferensaktier lista

Nedan följer en text om de populäraste aktierna inom denna bransch som är belägna i Sverige. Följande aktier går att hitta hos Avanza preferensaktier / Preferensaktier Avanza.

De vi kommer att ta upp är följande:

Eniro pref aktieKlövern preferensaktier / klövern pref aktieSagax preferensaktier

Eniro

Aktien Eniro Group är ett IT-företag. Företaget utvecklar digitala söktjänster som kopplar samman företag och konsumenter via Internet, kataloger och mobila enheter. Verksamheten är uppdelad i flera affärsområden, förutom söktjänster inkluderar den även tillhandahållande av digitala marknadsföringsprodukter. Eniro är huvudsakligen verksamt på den nordiska marknaden. De har sitt huvudkontor i Stockholm.

Deras inlösenkurs ligger på 560,00 kronor och deras årliga utdelning ligger på 48 kronor. De hade däremot en uppskjuten utdelning år 2017, vilket kan vara värt att lägga på minnet. Deras utdelningskalender har inte varit tydlig sedan dess.

Läs mer om Eniro

Klövern

Aktien Klövern är ett fastighetsbolag inriktat på att tillhandahålla attraktiva lokaler och bidra till stadsutvecklingen i ständigt växande städer. Företaget uppkom 2002 och var en del av det dåvarande IT-företaget Adcore. Sedan dess har Klövern blivit utvecklad till ett av Sveriges största fastighetsbolag, med ett fastighetsvärde på över 50 miljarder svenska kronor under förvaltning. Klövern tillhandahåller främst kontorslokaler, men det finns även fastigheter för vård, utbildning, handel, lager och logistik. De växer genom att förvärva befintliga fastigheter och nya byggnader. Klövern äger huvudsakligen fastigheter i Sverige, men har även börjat bygga egna tillgångar utomlands, varav den senaste i New York.

2012 gav Klövern ut preferensaktierna och lämnade en kvartalsvis utdelning på 5 kr. Det är alltså en aktier med utdelning 4 gånger per år.

Inlösen kan ske omedelbart efter beslut av Klöverns ordinarie bolagsstämma. Lösenpriset är 500 kr.

Läs mer om Klövern

Sagax

Aktien Sagax är ett fastighetsbolag som främst äger och förvaltar lager och lätta industrifastigheter. Bolaget är det första bolaget att emittera pref aktier på den svenska marknaden. De gjorde detta 2010, och det är berättigat till en kvartalsvis utdelning på 50 Earles. Inlösenpriset för preferensaktierna är 35 kr, men de kan även bli konverterade till bolagets D-aktier.

Läs mer om Sagax

Se fler aktie tips här!

FAQ

Vad är en pref aktie?

Enkelt uttryckt kan pref aktierna som en kombination av aktier och obligationer. Utformningen och villkoren för preffarna varierar från bolag till bolag, men innebär vanligtvis en fast utdelning som brukar bli utbetalt varje kvartal. Preferensaktierna har också förutbestämda villkor, det vill säga hur och när det bolag som ger ut aktier i framtiden kommer att lösa in preferensaktierna. Utdelningar från preferensaktierna har företräde framför utdelningar från stamaktier.

Preferensaktien är en alltså aktie som ägnar mer uppmärksamhet åt utdelningar. Om du äger preferensaktien kommer du att få utdelning oftare än stamaktier, vanligtvis kvartalsvis. När bolaget beslutar att lämna utdelning har preferensaktieägare företräde. När de får utdelningen kommer resten att blir utdelade till stamaktier. Detsamma gäller för tillgångars företräde när företaget går i konkurs. Preferensaktierna har alltid ett lösenpris. Det innebär att bolaget har rätt att återköpa sina pref aktier till ett förutbestämt pris om bolaget så önskar.

Hur hittar man bra preferensaktier?

För att hitta de preferensaktierna med bäst prestanda behöver du vanligtvis utföra samma analys och research som när du letar efter vanliga aktier av hög kvalitet för investeringar. Därför är det viktigt att analysera allt företaget och marknaden behöver – till exempel för att se tidigare årsredovisningar, skuldsättningsgrad och företagets betalningsförmåga, kassaflöde och vinst samt försäljningstillväxt.

Men det finns många bra sätt att hitta de främsta preferensaktierna, oavsett om det kräver en del arbete. Dels kan du själv sätta dig in i branschen genom att analysera och noggrant kolla upp hur aktierna har gått och förutse hur de kommer att gå framöver. Men ett av de bästa tipsen är faktiskt att antingen ta dig hjälp av en nätmäklare som har koll på läget. De kan nämligen hjälpa dig med att hitta den bästa aktien utefter din egen kunskap, ekonomi och intresse för aktierna. Du kan också hitta bra aktier genom att läsa olika på olika bloggar såsom Petrusko preferensaktier, läsa på olika jämförelsesajter eller också läsa på om olika aktier i tidningar. Dessa tidningar kan till exempel vara Dagens Industri.

Vilka är de bästa preferensaktier 2022?

Det kommer att finnas många bra aktier under det kommande året, 2022. Precis som under föregående år. Nedan finner du en lista på ett urval av dessa. Notera att det endast är ett urval och inte en total lista.

K2A Knaust & Andersson PrefOscar Properties Holding PREFAmasten Fastighets PrefCorem Property Group PrefALM Equity pref

Om oss

Vi på preferensaktierna.se är experter inom området eftersom vi arbetat med dessa typer av aktier i många år och har med tiden byggt upp en expertis. Vårt mål med denna sida är att sprida vår kunskap till andra då vi anser att preferensaktier är något man bör ha med i sin investeringsportfölj.

Facebook-fTwitterInstagramNi kan alltid lita på att hitta kvalitativt innehåll på preferensaktierna.se. Jag har lång erfarenhet av litteratur inom ekonomi. Mitt mål är alltid att förmedla ett nyttigt budskap som hjälper massorna investera bättre!Sten ljunggrenFinansskribent

Preferensaktierna.se 2021 © All Rights Reserved.

Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig den mest relevanta upplevelsen genom att komma ihåg dina preferenser och upprepade besök. Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till användningen av ALLA cookies. Du kan dock besöka "Cookieinställningar" för att ge ett kontrollerat samtycke.kakor inställningarAcceptera allaManage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.NecessaryAlltid aktiveradNecessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.CookieVaraktighetBeskrivningcookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.FunctionalFunctional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.PerformancePerformance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.AnalyticsAnalytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.AdvertisementAdvertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.OthersOther uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet. SPARA OCH ACCEPTERA

TAGS:Preferensaktier

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :

ads

Hot Websites