SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA NFZ w Zagnańsku

Web Name: SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA NFZ w Zagnańsku

WebSite: http://www.szozzagnansk.pl

ID:362497

Keywords:

ZESP,RODK,SAMORZ,DOWY

Description:


Pon - Pt 7.00 - 18.00 Sobota Zamknięte Niedziela Zamknięte
GODZINY OTWARCIA
ZAMÓW RECEPTĘ (41) 300 10 57
785 082 071

AKTUALNOŚCI

17 października 2022

Zawarcie umowy na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”

W dniu 14 października 2022 roku Wójt Gminy Zagnańsk – Wojciech Ślefarski przy obecności Dyrektor Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku Pani Doroty Kondrak, zawarł umowę z firmą Expert Spółka Cywilna Tyrała Jan, Lesiak Waldemar, ul. Wojciecha Szczepaniaka 29, 25 – 118 Kielce, na wykonanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”.

W zakres prac wchodzi m.in.:

wymiana stolarki okiennej, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa kotłowni, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Realizacja zadania współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Termin realizacji umowy – 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość zadania 4 388 901,36 złotych brutto

11 października 2022

Dystrybucja preparatu stabilnego jodu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do samorządów w całej Polsce przekazane zostały tabletki z jodkiem potasu. Podejmowane działania to standardowa procedura stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Informujemy, że w obecnej chwili nie występuje żadne zagrożenie radiacyjne, zaś sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poda komunikat w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dopiero wówczas rozpocznie się dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom Gminy Zagnańsk w siedmiu punktach rozmieszczonych na terenie gminy:

Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku - ul. Spacerowa 8 B NZOZ „Nasza Przychodnia” Elżbieta Beska-Mróz - Samsonów 24 Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku - ul. Turystyczna 59 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie - Samsonów 24 Szkoła Podstawowa w Kajetanowie - Zabłocie 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku - Chrusty 60 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie – Tumlin Węgle ul. Grodowa 2

Obecnie Urząd Gminy nie wydaje tabletek z jodkiem potasu.


Kiedy należy przyjmować tabletki z jodkiem potasu?

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Podanie leku do 8 godzin po wystąpieniu skażenia nadal jest korzystne. Tabletki z jodkiem potasu znajdują zastosowanie w przypadku potwierdzonego skażenia radioaktywnego. Nie można ich przyjmować profilaktycznie i na własną rękę, bo można sobie zaszkodzić. Nieuzasadnione przyjmowanie jodku potasu może skutkować niedoczynnością tarczycy, nadczynnością tarczycy, podrażnieniem układu pokarmowego czy reakcjami alergicznymi.

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku życia.

Dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia -¼ tabletki (12,5 mg jodu) Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat - ½ tabletki (25 mg jodu) Dzieci od 3 lat do 12 lat - 1 tabletka (50 mg jodu) Dorośli (do 60 lat) i dzieci powyżej 12 lat - 2 tabletki (100 mg jodu) Kobiety w ciąży i karmiące piersią - 2 tabletki (100 mg jodu)

Przeciwwskazania

uczulenie na jodek potasu nadczynność tarczycy zaburzenia naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią) opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa

W sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego mieszkańcy Gminy Zagnańsk tabletki z jodkiem potasu odbiorą w punktach dystrybucji.

pobierz ulotkę 4 marca 2022

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

zasady udzielania i rozliczania świadczeń

МЕДИЧНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

правила надання та врегулювання пільг

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej [1] Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

WAŻNE
Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Udzielenie i rozliczenie świadczeń, jak dla polskich pacjentów

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki zapisane w umowach z NFZ.


[1] Jeżeli osoba ta posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające jej legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19

Jeśli masz więcej niż 50 lat i od Twojego szczepienia minęło 5 miesięcy, to już teraz możesz przyjąć przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę przypominającą, po pół roku od pełnej dawki szczepionki. Szczepienia to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią.

E-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostały również osoby: w trakcie leczenia przeciwnowotworowego po przeszczepach narządów, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge’a, zespół Wiskotta-Aldricha) z zaawansowanym lub nieleczonym zakażeniem wirusem HIV leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek

Szczepienie przeciw koronawirusowi to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią. Pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Z ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że zaledwie 0,26 proc. osób zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem (dane na 29.10.2021).

Zasady udzielania teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w formie porady telefonicznej. Osobą udzielającą teleporady może być lekarz, pielęgniarka lub położna, stosownie doswoich uprawnień i zakresu świadczonych usług. Pracownik odpowiedzialny za rejestrację pacjenta po wstępnym rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej, informuje pacjenta na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada oraz podaje datę i godzinę teleporady. W ustalonym terminie osoba udzielająca świadczeń w ramach teleporady kontaktuje się z pacjentem na wskazany przezpacjenta numer telefonu. Teleporada realizowana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się (telefonicznego lub osobistego) pacjenta do Poradni lub w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji np. numer PESEL, data urodzenia. Personel Poradni w celu wykonania porady telefonicznej zobowiązany jest do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W sytuacji braku kontaktu teleporada jest anulowana, a pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu z Rejestracją i ustalenia nowego terminu. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń, systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, niezwłocznie ustalany jest nowy termin teleporady. Podczas teleporady osoba jej udzielająca zbiera wywiad, dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta, ustala czy teleporada jest wystarczająca do aktualnego problemu zdrowotnego, w razie potrzeby wystawia e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie, e-zlecenie na wyroby medyczne, a także wystawia dokumenty w formie papierowej do odbioru osobistego w Poradni (m.in. skierowania na badania diagnostycznei laboratoryjne). Pacjent informowany jest ponadto o sposobie realizacji wyżej wymienionych e-dokumentów oraz możliwości założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Świadczenia zdrowotne zrealizowane w ramach teleporady odnotowywane są w dokumentacji medycznej. Świadczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem udzielane są:
– w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady – z wyłączeniem sytuacji, gdy lekarz, pielęgniarka, położna może bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej,
– podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,
– w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
– w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
– w przypadku dzieci do 6. roku życia, poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego. Zdalna porada odbywa się nadal w przypadku, gdy u pacjenta zachodzi podejrzenie, że jest on zakażony wirusem SARS-CoV-2. Wizyty osobiste realizowane są z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi wtym zakresie. Przed wejściem do Poradni pacjent dezynfekuje ręce, wypełnia ankietę epidemiologiczną oraz ma mierzoną temperaturę ciała. Osoby wchodzące do Poradni zobowiązane są do stosowania osłon nosa i ust.

Szczegółowe informacje dotyczące Internetowego Konta Pacjenta oraz realizacji e-skierowania, e-recepty i e-zlecenia na wyroby medyczne znajdą Państwo na stronie pacjent.gov.pl

Zachęcamy, do załeżenia Internetowego Konta Pacjenta

Dzięki IKP

otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adrese-mail wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracącrefundacji udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanychleków masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. rokużycia odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej ipo konsultacji, np. telefonicznej,zlekarzem) odbierzesze-skierowanie złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). zmieniszlekarza/pielęgniarkęlubpołożnąpodstawowejopiekizdrowotnej sprawdzisz wynik testu nakoronawirusa dowiesz się, do kiedy prawdopodobnie masz przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej (ostatecznie zależy to od Twojegostanuzdrowia).

Wejdź na pacjent.gov.pl, aby dowiedzieć się więcej.

Drodzy Pacjenci,

od 4 maja wznawiamy zabiegi rehabilitacyjne. Wszystkie terminy, które były wcześniej ustalone są nieaktualne. Każdy pacjent zostanie telefonicznie poinformowany o nowym terminie i godzinie wizyty.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu prosimy o przychodzenie na wizyty punktualnie na wyznaczoną godzinę. Należy przychodzić pojedynczo, bez osób towarzyszących( chyba, że stan zdrowia pacjenta na to nie pozwala). Prosimy o dezynfekcję rąk po wejściu do przychodni oraz zakładanie maseczek ochronnych zakrywających usta i nos. Każdy pacjent będzie miał mierzoną temperaturę oraz będzie zobowiązany wypełnić ankietę.

Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna

pobierz wykaz adresów i telefonów w województwie świętokrzyskim

Szpitalne Oddziały Ratunkowe

pobierz wykaz placówek w województwie świętokrzyskim

Izby Przyjęć

pobierz wykaz placówek w województwie świętokrzyskim

Stomatologiczna pomoc doraźna

pobierz wykaz placówek w województwie świętokrzyskim
przypięty przez administratora

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 rano a także całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Z usługi mogą skorzystać pacjenci u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia, nagłe zachorowanie bądź istnieje uzasadniona obawa, że czas oczekiwania na otwarcie przychodni może doprowadzić do wystąpienia uszczerbku na zdrowiu. Lekarz pełniący dyżur podczas nocnej lub świątecznej opieki udziela pomocy w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie bądź w uzasadnionych przypadkach medycznych w domu pacjenta.

Do stanów zagrożenia życia i zdrowia zaliczamy między innymi:

utratę przytomności, drgawki, zaburzenia świadomości, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca; nasiloną duszność, nagły, mocny ból brzucha; uporczywe wymioty, gwałtowny, nagły poród; ostre reakcje uczuleniowe będące skutkiem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia; udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie, agresję spowodowaną chorobą psychiczną, dokonaną próbę samobójczą, upadek z dużej wysokości, rozległą ranę będącą efektem urazu, urazy kończyn dolnych nie pozwalające na samodzielne poruszanie się.

Zgodnie z podpisaną umową na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjenci w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia mogą skorzystać z pomocy medycznej w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki niezależnie od miejsca zamieszkania oraz złożonej deklaracji do lekarza czy pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

przypięty przez administratora

ZAŚWIADCZENIA

TYP ZAŚWIADCZENIA CENA Zaświadczenie lekarskie dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowania, np. dla PZU 20zł Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności (np. do zatrudnienia) 20zł Dla potrzeb orzeczeń sądowych oraz obdukcje w celach sądowo-lekarskich 20zł Zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych 20zł Zaświadczenie lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy zagranicą 20zł Zaświadczenie dla potrzeb sanitarno-epidemiologicznych 40zł Zaświadczenie wydawane na życzenie Pacjenta w innych celach pozaleczniczych 20zł Orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych 40zł

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 190 590

(z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00

przypięty przez administratora

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00 Wtorek - w godzinach od 9.00 do 15.00 Środa - w godzinach od 9.00 do 15.00 Czwartek - w godzinach od 9.00 do 15.00 Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00 22 marca 2019

OGŁOSZENIE

Ośrodek Zdrowia w Zagnańsku wynajmie gabinety pod prywatną praktykę lekarską, pielęgniarską, stomatologiczną lub w innych celach związanych z ochroną zdrowia w budynku przy ul. Spacerowej 8b w Zagnańsku.
Gabinety spełniają wymogi sanitarne, są częściowo umeblowane, a budynek posiada usprawnienia dla osób niepełnosprawnych.

22 marca 2019

OGŁOSZENIE

Pacjenci urodzeni w latach 1964, 1969, 1974, 1979 i 1984 podlegają bezpłatnym badaniom profilaktycznym w kierunku chorób układu krążenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pielęgniarkami środowiskowymi.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczno- Logopedyczna

dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

Oferuje usługi w zakresie: neurologopeda psycholog pedagog i pedagog specjalny (oligofrenopedagog) terapia metodą Biofeedback HRV j. angielski

Szczegółowe informacje oraz zapisy do poradni można uzyskać telefonicznie: 607-804-706
adres: Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8b, 26-050 Zagnańsk

Gdzie jesteśmy?

ul. Spacerowa 8B
26-050 Zagnańsk

Godziny otwarcia:

Pon-Pt 7.00 - 18.00 Sobota Zamknięte Niedziela Zamknięte

O nas

Kontakt

(41) 300 10 57

785 082 071

szoz.zagnansk@gmail.com

Dokumenty:

Ankieta dla pacjentów RODO Deklaracja dostępności cyfrowej

© SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA NFZ w Zagnańsku. Wszystkie prawa zastrzeżone.

TAGS:ZESP RODK SAMORZ DOWY

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
XL Narodowy Pokaz Koni Arabskich

  Pokaz NarodowyProgramRegulaminSystem sędziowaniaStrefa wystawcyWarunki pokazuZgłoszenia koniZwrot kaucjiRezerwacja w LOŻYTerenAktualnościGaleriaMe

Komornik Sądowy - Kancelaria Wa

  Skip to contentTelefon:22 549 93 32Strona głównaO kancelariiZakres działaniaWnioskiBlogKontaktHome Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym dla Warsz

Barbara Luijckx - producent deko

  Unia EuropejskaInstagramFacebookLinkedinYouTubePLENOfertaNowe produktyArt grillageMarble ArtMulticolorAżurki ®Top ArtArt drukowaneOłówkiKoraHand m

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisk

  Main MenuStartO szkoleUczeńRodzicEgzaminyAssign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.Our school KontrastDefault m

Nawozy, 艣rodki ochrony ro艣lin,

   DARMOWA DOSTAWA od 199z艂 do 30kg. sprawd藕71 727 62 20pn-pt od 8.00 do 16.00 Zarejestruj si臋

Polskie Towarzystwo Elektrociep

  

Naszym CELEM jest budowanie jedn

  AktualnościPRZECZYTAJ AKTUALNE NEWSYSzukajWYSZUKAJ NA STRONIEWładzeAKTUALNE WŁADZE ZWIĄZKUCzłonkostwoZŁÓŻ DEKLARACJĘ DO ZZAPStatut ZwiązkuSt

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ost

  Przejdź do treści ZwiedzaniePałac NowyPałac StaryKolekcja fortepianówPałacowe wnętrzaSkład SommerfeldaPark i ogrody pała

Komornik Sądowy przy Sądzie Re

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w KoninieZbigniew StyczyńskiKancelaria Komornicza nr VIStrona głównaLicytacjeNieruchomościRuchomościWła

Środki ochrony roślin - FMC

  FMC.COM | INVESTOR RELATIONS | CAREERS | NEWS | SUSTAINABILITY O nasKontaktRzepakNasze produkty chroni&#261; rzepak przed chwastami, sz

ads

Hot Websites