Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

Web Name: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu

WebSite: http://www.ptta.pl

ID:230267

Keywords:

Towarzystwo,Polskie,Akwinu,Tomasza,PTTA,PolskieTowarzystwoTomaszazAkwinu,Mieczys

Description:

keywords:PTTA, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Mieczysław Albert Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk, Katedra Metafizyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL, Powszechna Encyklopedia Filozofii
description:PTTA
Strona główna O nas Wydawnictwo PTTA Założyciele PTTA Cele PTTA Członkostwo PTTA Wydarzenia Publikacje PTTA Sympozja Zamówienia Adres PTTA Nasze banery Powszechna Encyklopedia Filozofii Encyklopedia Filozofii Polskiej Publikacje Nowości Powszechna Encyklopedia Filozofii Encyklopedia Filozofii Polskiej Słownik-przewodnik filozoficzny Vademecum filozofii Biblioteka filozofii realistycznej Zeszyty z metafizyki Zadania współczesnej metafizyki Rozmowy z Ojcem Krąpcem Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej Wykłady Otwarte imienia M. A. Krąpca Teksty-Przekłady-Komentarze Scripta philosophiae classicae The Lublin Philosophical School Studia Gilsoniana Inne książki Teksty Odnośniki Oddziały SITA Tomasz z Akwinu Strony filozoficzne Encyklopedie internetowe Księgarnie internetowe Strony katolickie Lubelska Szkoła Filozoficzna Katedra metafizyki Strona o. prof. Krąpca Pliki Deklaracje członkowskie Statut PTTA (.pdf) Galeria filozofów e-sklep/e-shop

Na skróty:
Aktualności

„Studia Gilsoniana”
10, nr 2 (kwiecień-czerwiec 2021)/no. 2 (April-June 2021)

Na treść numeru składają się następujące [The issue consists of the following]:
(1) artykuły [articles]:
- Matthew D’Antuono: Is There Beauty in Physics?
- Urbano Ferrer: Polaridad dialéctica libertad-necesidad en la actividad económica a partir de la obra de Millán-Puelles [Dialectical Polarity between Freedom and Necessity in Economic Activity in the Light of the Work of Antonio Millán-Puelles]
- Arkadiusz Gudaniec: The Existential Metaphysics of the Person. Part 1: The Classical Concept of the Person and the Metaphysical Theory of Esse
- Jason Nehez: The Moral Philosophy of Lucretius and Aquinas: Competing Ends and Means
- David Ross Measuring, Judging and the Good Life: Aquinas and Kant
- Peter A. Redpath: How to Reverse the Widespread Global Disorder That Nonsensical Principles of Utopian Socialism/Marxism Are Currently Causing
- Katharina Westerhorstmann: What It Means to be Human: Anthropological and Ethical Reflections on Navigating the Vulnerability and Fragility of Human Existence During Times of Illness
- Étienne Gilson: San Bernardo y el amor cortés [Saint Bernard and Courtly Love]
(2) recenzje książek [book reviews]:
- Samuel Bendeck Sotillos: Siena, City of the Virgin: Illustrated by Titus Burckhardt
- Brian M. McCall: Developing Distinctions of Classical Principles for Modern Constitutions: Integralism: A Manual of Political Philosophy by Fr. Thomas Crean and Alan Fimister
- Brian Welter: The Heart of Culture by Habiger Institute for Catholic Leadership

ISSN 2300–0066 (print)
ISSN 2577–0314 (online)
DOI: 10.26385/SG (prefix)
Cena 29 zł

dodano: 06.08.2021r.Antonio Rosmini
O istocie prawa
Przekład z języka włoskiego
wstęp i komentarze Krzysztof Jan Wroczyński
w serii „Teksty – Przekłady – Komentarze”

„Filozofia prawa” Antonio Rosminiego wydana po raz pierwszy w latach 1841–1843, w dwóch tomach, należy dzisiaj do klasyki myśli filozoficznoprawnej. Obecne wydanie obejmuje część pierwszą dzieła, posiadającą charakter zdecydowanie filozoficzny. Jej przekładu na język polski dokonał prof. Krzysztof Wroczyński. Podstawą tłumaczenia i polsko-włoskiej edycji ukazującej się pod tytułem „O istocie prawa” jest wydanie drugie dzieła, poprawione jeszcze przez Rosminiego, a które ukazało się po jego śmierci, w 1865 r.
Całość książki obejmuje trzy części, z których druga zawiera tekst przekładu traktatu z towarzyszeniem języka oryginału. W części pierwszej znajduje się natomiast słowo od wydawcy, wstęp oraz wprowadzenie tłumacza do wydania polskiego, zawierające szkic biograficzny Rosminiego, z omówieniem jego dorobku naukowego oraz komentarzami do tekstu przekładu. Wprowadzenie zawiera w szczególności prezentację treści „Filozofii prawa” Rosminiego, omówienie wpływu koncepcji Rosminiego na dalszy rozwój tej dziedziny badań w szkole rosminiańskiej, a ponadto zwraca uwagę na personalizm obecny w koncepcji prawa Rosminiego.
Część trzecia książki zawiera aparat krytyczny, na który składa się indeks osobowy, indeks przedmiotowy oraz wybrana bibliografia, w której akcent położony został na podstawową literaturę włoską, dotyczącą myśli filozoficznoprawnej Rosminiego, oraz na główne pozycje książkowe i artykuły poświęcone Rosminiemu w literaturze polskiej.
Lektura traktatu Rosminiego może być – zdaniem Tłumacza i wielu znawców koncepcji włoskiego filozofa – niezwykle pomocna i inspirująca dla badań współczesnych w dziedzinie zarówno filozofii prawa, jak i nauk prawnych, szczególnie zaś rozwijanych w nurcie personalistycznym. Osoba ludzka jest bowiem centrum doświadczenia i wyjaśnienia fenomenu prawa, gdyż – jak uważał Rosmini – osoba jest istniejącym prawem.

Lublin 2021, ss. 502, cena 79 zł
ISBN 978-83-65792-33-4

dodano: 15.06.2021r.Sługa dobry i wierny
Śp. Ksiądz Profesor Andrzej Maryniarczyk SDB
we wspomnieniach najbliższych współpracowników
ułożył i zredagował Arkadiusz Gudaniec

Ta mała książeczka zawiera garść wspomnień o osobie śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka, a wyrosła z głębokiego przeżycia straty po niespodziewanym odejściu Mistrza i Przyjaciela. U genezy publikacji leży potrzeba podzielenia się doświadczeniem obcowania z osobą pod wieloma względami niezwykłą, gdy tylko jej zabrakło. Wycinki wspomnień, zebranych tuż po śmierci, są ułożone tematycznie, by ukazać różne strony służby społecznej i pracy nauczycielskiej Ks. Profesora, w całym swym życiu oddanego Bogu i ludziom. Począwszy od „Okruchów najstarszych wspomnień” kolegów ze studiów filozoficznych oraz najdawniejszych współpracowników, poprzez rozdziały: „Mistrz”, „Przewodnik i pedagog”, „W służbie ludziom”, „Człowiek heroicznej pracy”, „Filozof”, „Oddany uniwersytetowi”, aż po wspomnienia osnute wokół jego „Szczególnej więzi z Mistrzem: M. A. Krąpcem”, posługi jako „Człowieka Kościoła, kapłana i patrioty”, i wreszcie redagowania „Największego dzieła: Encyklopedii”. Zbierając wspomnienia, redaktor i autorzy złożyli w ten sposób skromny hołd swemu Profesorowi i Przyjacielowi, wierząc, że powstanie więcej podobnych publikacji, a w miarę upływu czasu będzie można coraz bardziej uświadomić sobie, jak wiele Ks. Profesor ofiarował z siebie, jak wiele osób odczuwa wdzięczność, i jak wielki plon jego praca może wciąż przynosić.

Lublin 2021, ss. 91, cena 28 zł
ISBN 978-83-65792-38-9

dodano: 15.06.2021r.Wspomnienie Ojca Profesora M. A. Krąpca

W dniu 8 maja 2021 roku (sobota) obchodzimy 13. Rocznicę odejścia Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca do domu Ojca, zaś 25 maja 2021 100-lecie jego urodzin.


Ze względu na przedłużające się restrykcje z powodu zagrożenia epidemią tradycyjne obchody rocznicowe się nie odbędą, ale serdecznie zapraszamy do osobistej modlitwy w intencji Ojca Profesora, i do wspomnienia online.

O. prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec OP urodził się w Berezowicy Małej koło Zbaraża w 1921 roku. Był dominikaninem, filozofem, teologiem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletnim dziekanem Wydziału Filozofii i rektorem KUL najdłuższej kadencji (1970-1983). Inspirował i tworzył mieszczącą się w kręgu realistycznej filozofii klasycznej tzw. Szkołę Lubelską, był doktorem „honoris causa multiplex”, członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m. in. PAN, PAU, Papieskiej Akademii św. Tomasza (Rzym), Academiae Scientiarum et Artium Europae (Salzburg), Société Internationale pour l’etude philosophie medieval, Societas Humboldtiana Polonorum. Był założycielem i honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tomaso d’Aquino), inicjatorem prac nad pierwszą polską dziesięciotomową Powszechną Encyklopedią Filozofii i przewodniczącym jej Komitetu Naukowego.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia online we wspomnieniu śp. Ojca Profesora Krąpca:

Życiorys Ojca Profesora Krąpca (autorstwa ks. prof. Mariana Kurdziałka)
http://www.ptta.pl/krapiec/index.php?id=biogram_zyciorys odwrót od paradygmatu filozofowania, który miał być odkryciem na miarę „przewrotu kopernikańskiego”, a stał się zaprzeczeniem samej filozofii. Autor książki kompetentnie wprowadza nas w zagadnienia, które dla „życia” metafizycznej filozofii są niezbędne, a niekiedy wręcz bazowe. Do takich zagadnień włącza on m.in. problem: istnienia – esse, prawdy – veritas, Absolutu, stworzenia z niczego oraz szereg zagadnień szczegółowych, które są dziś szeroko dyskutowane. Autor wprowadza nas w żywą dyskusję, toczącą się na terenie filozofii i kultury, a także nauk przyrodniczych, dzięki czemu czytelnik nie tylko jest jej biernym uczestnikiem, ale niejako sam jest w nią włączony, gdyż dyskutowane problemy są nośne egzystencjalnie i kulturowo, i z tej racji angażują każdego człowieka. Mamy nadzieję, że książka znakomitego włoskiego filozofa odnowi zainteresowanie współczesną metafizyką realistyczną.

przekł. Jarosław Merecki
Lublin 2020, s. 373, cena 62 zł
ISBN 978-83-65792-27-3

dodano: 08.06.2020r.Wspomnienie Ojca Profesora M. A. Krąpca

Dnia 8 maja 2020 roku (piątek) obchodzimy 12. Rocznicę odejścia Ojca Profesora Mieczysława Alberta Krąpca, zaś 25 maja br. 99.-lecie jego urodzin.


Ze względu na zagrożenie epidemią tradycyjne obchody rocznicowe się nie odbędą, ale serdecznie zapraszamy do osobistej modlitwy w intencji Ojca Profesora, włączenia się w intencję sprawowanej tego dnia Mszy świętej, i do wspomnienia online.

Przypomnijmy krótko, że O. prof. dr hab. Mieczysław Albert Krąpiec OP urodził się w Berezowicy Małej koło Zbaraża w 1921 roku. Był dominikaninem, filozofem, teologiem, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletnim dziekanem Wydziału Filozofii i rektorem KUL najdłuższej kadencji (1970-1983). Inspirował i tworzył mieszczącą się w kręgu realistycznej filozofii klasycznej tzw. Szkołę Lubelską, był doktorem „honoris causa multiplex”, członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, m. in. PAN, PAU, Papieskiej Akademii św. Tomasza (Rzym), Academiae Scientiarum et Artium Europae (Salzburg), Société Internationale pour l’etude philosophie medieval, Societas Humboldtiana Polonorum. Był założycielem i honorowym prezesem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tomaso d’Aquino), inicjatorem prac nad pierwszą polską dziesięciotomową Powszechną Encyklopedią Filozofii i przewodniczącym jej Komitetu Naukowego.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia online we wspomnieniu śp. Ojca Profesora Krąpca:

Życiorys Ojca Profesora Krąpca (autorstwa ks. prof. Mariana Kurdziałka)
http://www.ptta.pl/krapiec/index.php?id=biogram_zyciorys O uczuciach ludzkich; O uczuciach) oraz kwestia 25 pt. De sensualitate (tłum. jako: O zmysłowości; O pożądaniu zmysłowym czyli zmysłowości) powstały podczas trzeciego roku pobytu Tomasza w Paryżu w latach 1256–1259 jako owoc jego pracy akademickiej.
Problematyka władz uczuć i zmysłów człowieka stanowi jedno z ważniejszych zagadnień antropologii filozoficznej. W dziejach filozofii podejmowano różne próby wyjaśniania ich statusu i funkcji: poczynając od negacji sfery zmysłowo-uczuciowej, poprzez jej absolutyzację, a skończywszy na redukcji uczuć do popędów czy namiętności oraz usamodzielnianiu ich i przeciwstawieniu sferze rozumowo-wolitywnej. Tomasz z Akwinu problematykę zmysłów i uczuć włącza w compositum bytu ludzkiego - to cały człowiek doznaje uczuć i posługuje się zmysłami. Z problematyką zmysłowości wiąże się zagadnienie zmysłów wewnętrznych i zewnętrznych, podstaw ich wyodrębnienia i właściwych przedmiotów ich działania oraz niezbywalnej roli, jaką pełnią w życiu poznawczym człowieka. Z kolei z problematyką uczuć jako aktów pożądania zmysłowego wiąże się zagadnienie typologii uczuć, podstaw wyróżnienia uczuć pożądliwych i gniewliwych, ich uporządkowania, miejsca w strukturze władz duszy, a przede wszystkim problem sublimacji, czyli poddania ich kierownictwu rozumu i woli.
Obecne wydanie jest drugim, a pierwszym w serii „Teksty-Przekłady-Komentarze”. Obejmuje oprócz tekstu polsko-łacińskiego także studia i komentarze, m.in. M. A. Krapca, D. Radziszewskiej-Szczepaniak, A. Gudańca, T. Pawlikowskiego, A. Maryniarczyka. W nowym wydaniu dział „Studia i Komentarze” został wzbogacony o teksty I. Deca (Oryginalność i aktualność Tomaszowej klasyfikacji uczuć), M. Czachorowskiego (Autonomizacja uczuć) oraz P. Jaroszyńskiego (Rola cnót w doskonaleniu życia uczuciowego człowieka). Wprowadzają one Czytelnika w ważną problematykę ludzkiego życia zmysłowo-uczuciowego w kontekście integralnej wizji człowieka-osoby.

Lublin 2020, s. 474, cena 49 zł
ISBN 978-83-65792-26-6

dodano: 23.05.2020r.Piotr Jaroszyński
Kultura. Dramat natury i osoby

Książka stanowi znakomity przewodnik po najważniejszych zagadnieniach filozofii kultury, stanowiący owoc długoletnich badań naukowych i pracy akademickiej Autora. Składa się z czterech części. W pierwszej Autor podejmuje zagadnienia z metodologii dyscyplin o kulturze, by na tle nauk szczegółowych o kulturze uwydatnić specyfikę filozoficznego wyjaśniania kultury. Inne zagadnienia w tej części to dzieje pojęcia kultury i koncepcji kultury jako uprawy natury, oraz wybrane definicje kultury. Część druga obejmuje teorie kultury i rozumienie natury w historii filozofii oraz koncepcje relacji pomiędzy kulturą i naturą, który to związek jest konieczny dla rozstrzygnięcia podstawowej współcześnie aporii, co jest pierwotniejsze: natura czy kultura? W części trzeciej Autor sięga do metafizycznych podstaw kultury: prawdy, dobra i piękna. W części czwartej zaś analizuje dziedziny kultury wedle greckiej teorii aspektów poznania: dziedzinę nauki, moralności i klasycznie rozumianej etyki (obejmującej obok etyki indywidualnej, etykę rodzinną - ekonomię i etykę życia społecznego – politykę), następnie dziedzinę twórczości i sztuki jako sprawności tworzenia. Studium zwieńcza prezentacja czwartej i najważniejszej dziedziny kultury: religii. Autor pyta o elementy konstytutywne religii jako dziedziny kultury, powody religijności człowieka, zagadnienie nieśmiertelności, istnienia Boga, postawy negacji religii, religię wobec świętości, o religię jako ogniskową całej kultury, aż po epilog o teologii kultury i kwestię przebóstwienia natury. Przegląd podstawowych zagadnień wedle struktury książki nie wyczerpuje jednak wielkiego bogactwa treści, a tym bardziej nie ukazuje tytułowego dramatu w kulturze będącego skutkiem ciągłego napięcia pomiędzy sferą duchowo-osobową i sferą konieczności płynących z natury, którego nieustannie doświadcza każdy człowiek. Należy zatem z tym większą przyjemnością odesłać do lektury tej znakomitej książki.

Lublin 2020, s. 321, cena 59 zł
ISBN 978-83-65792-24-2

dodano: 29.04.2020r.„Studia Gilsoniana”
8, nr 4 (październik-grudzień 2019)/8, no. 4 (October-December 2019)

Temat numeru [The main theme]: „A Return to Pre-Modern Principles of Economic Science”

Na treść numeru składają się następujące [The issue consists of the following]:
(1) artykuły [articles]:
- Peter A. Redpath, Marvin B. D. Peláez, Jason Morgan: A Return to Pre-Modern Principles of Economic Science: Editors’ Introduction
- Patrick S. J. Carmack: Reforming the Primary Instrumental Cause of Increasing Income Inequality
- Ricardo F. Crespo: Aristotle’s Principles for Modern Economic Science
- Thomas A. Michaud: Blasts from the Preclassical Past: Why Contemporary Economics Education Should Listen to Preclassical Thought
- Jason Morgan: Is the ‘Human Action’ in Human Action Human Action? Mises, Hayek, and Aristotle on ‘Capitalism’ and Human Flourishing
- Peter A. Redpath: Aristotle and Aquinas on the Virtue of Money as a Preservative of Justice in Business Affairs and States
(2) recenzje książek [book reviews]:
- Jude P. Dougherty: The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities by John J. Mearsheimer
- Jason Morgan: Isonomia and the Origins of Philosophy by Kōjin Karatani

ISSN 2300–0066 (print)
ISSN 2577–0314 (online)
DOI: 10.26385/SG (prefix)
Cena 22 zł

dodano: 13.03.2020r.Ks. Tadeusz Kuczyński
Duch jako forma ciała.
Św. Tomasza z Akwinu metafizyka człowieka
w serii „Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej”

Książka ks. Tadeusza Kuczyńskiego dotyczy jednego z najważniejszych problemów filozoficznych w dziejach, mianowicie rozumienia duszy jako zasady życia i działania, a dziś rugowanego przez teorie umysłu czy osobowości oraz uprzedmiotowienia życia. Autor sięga do dokonanej przez Tomasza z Akwinu wielkiej syntezy tradycji platońskiej i arystotelesowskiej oraz patrystycznej w kwestii rozumienia złożonej duchowo-cielesnej struktury bytu ludzkiego, a w szczególności statusu duszy ludzkiej. Autor wskazuje na oryginalność Tomaszowego rozwiązania, polegającego na przyjęciu elementu antropologii Platona - duszy jako ducha i Arystotelesa rozumienia duszy jako formy substancjalnej. Książka składa się z trzech rozdziałów: w pierwszym znajdujemy analizy bazowego w antropologii filozoficznej doświadczenia siebie jako „ja” działającego i istniejącego, specyfiki poznania natury „ja” oraz duszy ludzkiej. Drugi rozdział zawiera analizy filozoficznego wyjaśniania duchowo-cielesnej struktury człowieka ujawniającej się w specyficznych niematerialnych aktach oraz problem substancjalności duszy – formy. Trzeci rozdział zaś dotyczy niematerialności (duchowości), jednostkowości i indywidualności duszy oraz jej funkcji w ludzkim bytowym compositum. Książka zawiera bibliografię oraz indeksy rzeczowy i osobowy.

Lublin 2020, s. 302, cena 57 zł
ISBN 978-83-65792-23-5

dodano: 20.01.2020r.Ks. Stanisław Kamiński
On the Methaphysical Cognition – O poznaniu metafizycznym
w serii „The Lublin Philosophical School”
Translated by Maciej B. Stępień

Książka jest kolejną edycją polsko-angielską wybranych artykułów ks. Stanisława Kamińskiego z dziedziny metodologii metafizyki realistycznej. Pierwszy dotyczy specyfiki poznania metafizycznego, drugi - typów ludzkiej wiedzy, trzeci omawia racjonalizm we współczesnej metodologii nauk oraz intelektualizm w epistemologii Tomasza z Akwinu. Ostatnie dwa rozdziały mają ogólniejszy charakter: dotyczą natury filozofii, oraz mądrościowego charakteru filozofii w kontekście zadań nauki. Autor wydobywa cechy poznania metafizycznego: realizm i przedmiotowość, uzasadnianie z odwołaniem się do przedmiotowych racji, przyczynowy charakter poznania, jego autonomię w stosunku do innych typów wiedzy, a wreszcie rozumiejący i maksymalistyczny sposób wyjaśniania. Wskazuje też jakie typy uzasadniania i argumentacji nie występują w poznaniu metafizycznym. Jak w poprzednich tomach tej serii książka zawiera wybraną bibliografię z dziedziny metafizyki realistycznej i jej specyfiki, indeks osobowy, pomocne w samodzielnym studium podejmowanych zagadnień. Wraz z tym wydaniem otrzymujemy nie tylko książkę dla specjalistów, ale i znakomity przewodnik metodologa nauk w dziedzinie filozofii (metafizyki), jej niezbywalnych zadań, metod i specyfiki na tle innych typów wiedzy.

The book is subsequent Polish-English edition of selected articles of rev. Stanisław Kamiński in the field of methodology of realistic metaphysics. The first concerns the specificity of metaphysical cognition, the second discusses the types of human knowledge, the third characterizes rationalism in contemporary methodology of science and intellectualism in the epistemology of Thomas Aquinas. The last two chapters are more general: they concern the nature of philosophy and the wisdom of philosophy in the context of tasks of sciences. The author indicates the features of metaphysical cognition: realism and objectivity, justification by referring to the subject-matter reasons, the causal nature of metaphysics, its autonomy in relation to other types of knowledge, and finally an understanding and maximalist way of explaining. He also indicates what types of justification and argumentation are not present in metaphysical cognition. As in previous volumes of this series, the book contains a selected bibliography in the field of realistic metaphysics and its specificity, an index of names, helpful in independent study of the issues. With this edition, we receive not only a book for specialists, but also an excellent guide in the field of philosophy (metaphysics), its inalienable tasks, methods and specificity in the context of other types of scientific knowledge.

Lublin-Roma 2020, s. 249, cena 33 zł
ISBN 978-83-65792-22-8

dodano: 20.01.2020r.Artur Mamcarz-Plisiecki
Filozofia i retoryka filmu.
Perspektywa realizmu filozoficznego

Monografia jest oryginalną syntezą trzech obszarów badawczych – filozofii, filmoznawstwa oraz teorii retoryki. Wyrasta z przekonania, że każda z tych dziedzin – we właściwym dla danej dyscypliny aspekcie – wnosi istotny i cenny wkład do teorii dzieła filmowego. Właśnie na płaszczyźnie teorii można obecnie zaobserwować znaczące przewartościowania. Z jednej strony bardzo intensywnie – zwłaszcza na gruncie języka angielskiego – uprawiana jest „filozofia filmu”. Rozciąga się ona od swobodnego, także amatorskiego „filozofowania” (w stylu późnego Wittgensteina), aż po tzw. „filmozofię”. Podstawą tej ostatniej jest przekonanie, że film nie tylko „filozofuje”, ale że jest samą filozofią. Z drugiej strony filmoznawstwo, jak cała dzisiaj humanistyka, przeżywa kryzys, który dotyczy przede wszystkim badań teoretycznych. Jedną z przyczyn tego zjawiska są próby „unaukowienia” badań humanistycznych (także filmoznawstwa) według zasad pozytywizmu logicznego (scjentyzmu). Obowiązuje dziś bardzo wąskie rozumienie tego, co naukowe. Ma to być wiedza oparta na metodach czerpanych z nauk przyrodniczych, w szczególności z matematyki i fizyki. Takie „unaukowienie” nie przynosi jednak oczekiwanych rezultatów. Nie tylko dlatego, że różne typy formalizacji scjentystycznej nie są adekwatne do dzieła sztuki, jakim jest film. Także z tego powodu, że rozmaite nurty filmoznawcze kryją w sobie – nie zawsze przyjmowane przez filmoznawców – założenia filozoficzne, które konsekwentnie prowadzą myśl w określone koleiny intelektualne.
Autor dokonuje krytycznego przeglądu dominujących dzisiaj filozofii filmu. Ukazuje tło i przyczyny problemów teorii dzieła filmowego. Proponuje dwojakie rozwiązanie. Po pierwsze, przyjęcie realizmu filozoficznego jako najbardziej ogólnej podstawy badań filmoznawczych i w ogóle humanistycznych. Po drugie, wykorzystanie teorii retoryki klasycznej do analizy i interpretacji przekazów audiowizualnych.

Lublin 2019, ss. 352, cena 28 zł
ISBN 978-83-65792-19-8

dodano: 01.12.2019r.5 grudnia 2019 roku (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Katedrą Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL oraz Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) zorganizowały XXII Sympozjum Metafizyczne z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” na temat:

KIM JEST CZŁOWIEK? WSPÓŁCZESNE DEBATY ANTROPOLOGICZNE.

Podczas Sympozjum podjęta została próba ukazania panoramy współczesnej debaty na temat człowieka, włączając zagadnienia związane z transhumanizmem i wizjami post-człowieka. Celem dyskusji było poszukiwanie odpowiedzi na stale powracające pytania: czy człowiek jest osobą, czy umysł ludzki jest tylko maszyną, czy wolność jest złudzeniem, czy człowiek jest tylko ciałem? oraz o sens ludzkiego życia.
Zagadnienia te stanowią stały element współczesnych debat antropologicznych. Pytanie o człowieka staje się dziś jednym z najważniejszych, które stawiamy na terenie antropologii filozoficznej. Odpowiedź na nie skutkuje określonymi konsekwencjami w całej kulturze, a w sposób szczególny w medycynie, etyce, pedagogice, polityce i technice.
W dyskusji podczas sympozjum wzięli udział filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, zajmujący się problematyką antropologiczną.

Dziękujemy za udział w Sympozjum.

Z wyrazami szacunku
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB
Kierownik Katedry Metafizyki KUL
Prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

dodano: 09.11.2019r.„Studia Gilsoniana”
8, nr 3 (lipiec-wrzesień 2019)/8, no. 3 (July-September 2019)

Na treść numeru składają się następujące [The issue consists of the following]:

(1) artykuły [articles]:
- Matthew D’Antuono: The Meaning of Genus in Ancient Greek Philosophy up to Aristotle and in Thomas Aquinas
- Innocent C. Ezewoko: Thomistic Personalism as the Key to Understanding Human Altruism
- Pedro García Casas: Wojtyła’s Normative Ethic vs. Scheler’s Emotionalization of the A Priori
- Grażyna Grochowska: Świętego Jana od Krzyża wizja zjednoczenia człowieka z Bogiem. Analiza filozoficzna [St. John of the Cross’s Vision of Man’s Union with God. A Philosophical Analysis]
- Thomas Lahay: Avoiding Slipko’s Slips: Karol Wojtyla’s Two Levels of Value
- Jason Morgan: The State, Law, Religion, and Justice in Cicero’s The Republic and The Laws: An Aristotelian-Thomistic Interpretation
- Peter A. Redpath: Aquinas’s Fourth Way of Demonstrating God’s Existence: From Virtual Quantum Gradations of Perfection (Inequality in Beauty) of Forms Existing within a Real Genus
- Marcin Sieńkowski: Podmiotowy aspekt wiary według Immanuela Kanta [The Subjective Aspect of Faith according to Immanuel Kant]
- Francisco Manuel Villalba Lucas: ¿Resulta interesante ser persona? Las posibilidades del personalismo como currículum oculto
- Jude P. Dougherty: Western Culture: A Collective Achievement
(2) recenzje książek [book reviews]:
- Brian Welter: Psychic Wholeness and Healing by Anna A. Terruwe and Conrad W. Baars

ISSN 2300–0066 (print)
ISSN 2577–0314 (online)
DOI: 10.26385/SG (prefix)
Cena 27 zł

dodano: 04.11.2019r.Spór o metafizykę
W 10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP
w serii "Zadania współczesnej metafizyki"

Książka zawiera materiały z XXI Sympozjum Metafizycznego (6 XII 2018 r.) z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” poświęconego rozumieniu metafizyki w kontekście sporów i różnych tradycji filozoficznych. Celem dyskusji w ramach sympozjum była odpowiedź na pytanie: czym jest metafizyka, a także co jest jej przedmiotem. Okazją do podjęcia refleksji na ten temat była 10. rocznica śmierci o. M. A. Krąpca, jednego z najwybitniejszych współczesnych metafizyków, współzałożyciela Filozoficznej Szkoły Lubelskiej. Publikacja składa się z czterech części. W pierwszej znalazły miejsce rozważania o specyfice metafizyki. Druga część dotyczy przedmiotu metafizyki, trzecia – roli doświadczenia w punkcie wyjścia poznania metafizycznego. Czwarta część książki omawia wkład M. A. Krąpca we współczesną kulturę i filozofię. Zwrócono przede wszystkim uwagę na rolę o. Krąpca w budowaniu współczesnej wersji metafizyki realistycznej oraz wydobyciu specyfiki poznania metafizycznego; omówiono ponadto wkład o. Krąpca w fundowanie podstaw metafizyk szczegółowych: antropologii filozoficznej, filozofii prawa, filozofii kultury, filozofii uniwersytetu. W książce zamieszczono wybrane artykuły o. Krąpca o metafizyce, doświadczeniu, zdrowym rozsądku, a także obszerną bibliografię tematyczną i indeks osobowy.

red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, A. Mamcarz-Plisiecki
Lublin 2019, ss. 509, cena 39 zł
ISBN 978-83-65792-20-4

dodano: 19.09.2019r.„Studia Gilsoniana”
8, nr 2 (kwiecień-czerwiec 2019)

Na treść numeru składają się następujące:
(1) artykuły:
- Richard J. Fafara: Gilson on Philosophy and Civilization
- Michał Chaberek: A Textual Analysis of John Paul II’s Teaching on Evolution
- Anthony Daum: St. Thomas Aquinas and Fr. Réginald Garrigou-Lagrange on Wonder and the Division of the Sciences
- William Haggerty: On Not Taking the World for Granted: E. L. Mascall on The Five Ways
- Gabriel Ragan: The Structure of a Person as the Basis for Determining the Common Good as Understood by Mieczysław A. Krąpiec
- Artykuł: Edward Ray, Hans Urs von Balthasar on the Notion of Person, opublikowany w Studia Gilsoniana 8, nr 2 (kwiecień-czerwiec 2019), 319–349, został usunięty z czasopisma dn. 2.08.2019, z powodu naruszenia standardów antyplagiatowych.
- Peter A. Redpath: A Modest Proposal for Resolving the Apparently Never-Ending Evolution Debate: Reconsidering the Question
- Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba: The Effects of Beauty and the Redemption of the Ugly
- Donna E. West: Thirdness along the Intuitional Path: Reflections from Maritain and Peirce
- Alexandra Cathey: Edith Stein on the Highest Expression of the Feminine Genius
(2) recenzja książki:
- Jude P. Dougherty: The Universe We Think In by James V. Schall

“Studia Gilsoniana”
8, no. 2 (April-June 2019)

The issue consists of the following:
(1) articles:
- Richard J. Fafara: Gilson on Philosophy and Civilization
- Michał Chaberek: A Textual Analysis of John Paul II’s Teaching on Evolution
- Anthony Daum: St. Thomas Aquinas and Fr. Réginald Garrigou-Lagrange on Wonder and the Division of the Sciences
- William Haggerty: On Not Taking the World for Granted: E. L. Mascall on The Five Ways
- Gabriel Ragan: The Structure of a Person as the Basis for Determining the Common Good as Understood by Mieczysław A. Krąpiec
- The article “Hans Urs von Balthasar on the Notion of Person” by Edward Ray, originally published in Studia Gilsoniana 8, no. 2 (April–June 2019): 319–349, was retracted from the journal on Aug. 2, 2019, due to a violation of the anti-plagiarism policy followed by Studia Gilsoniana.
- Peter A. Redpath: A Modest Proposal for Resolving the Apparently Never-Ending Evolution Debate: Reconsidering the Question
- Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba: The Effects of Beauty and the Redemption of the Ugly
- Donna E. West: Thirdness along the Intuitional Path: Reflections from Maritain and Peirce
- Alexandra Cathey: Edith Stein on the Highest Expression of the Feminine Genius
(2) book review:
- Jude P. Dougherty: The Universe We Think In by James V. Schall

ISSN 2300-0066 (print)
ISSN 2577-0314 (online)
DOI: 10.26385/SG (prefix)
Cena 27 zł

dodano: 02.08.2019r.W służbie uniwersytetu i Kościoła
w 10. rocznicę śmierci
w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"
red. tomu T. Duma

Dziesiąty tomik "Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" zorganizowanych z okazji X rocznicy śmierci Ojca Profesora zawiera obok okolicznościowej homilii ks. bp Henryka Tomasika pt. Posługa zrodzona z miłości i darów Ducha Świetego, wykład dr. hab. Mieczysława Ryby pt. Mieczysław Albert Krąpiec – wielki naukowiec i polski patriota dotyczący wkładu o. Krąpca w rozwój KUL. Książka zawiera także Życiorys M. A. Krąpca jako rektora najdłuższej kadencji autorstwa ks. prof. Mariana Kurdziałka, oraz ks. Andrzeja Wawrzyniaka O filozofię uniwersytetu na temat Krąpca koncepcji uniwersytetu katolickiego. W tomiku zostały zamieszczone wybrane teksty o. Krąpca na temat naukowego profilu uniwersytetu, roli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dziejach KUL oraz kulturotwórczej roli uniwersytetu. Kolejna część książki zawiera sprawozdanie z finałów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: Ojciec Mieczysław A. Krąpiec OP służbie filozofii, uniwersytetu, Kościoła i narodu oraz relację z X rocznicy, a także omówienie okolicznościowej wystawy.

Lublin 2019, s. 204, cena 22 zł
ISBN 978-83-65792-21-1

dodano: 23.07.2019r.Św. Tomasz z Akwinu
Dysputy o dobru
Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 21-22
przekład [z jęz. łacińskiego] Aleksander Białek
Tekst przekładu przejrzeli M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (8)

Książka obejmuje dwie kwestie, 21 i 22, ze zbioru Akwinaty Quaestiones disputatae de veritate, dotyczące dobra (De bono) i pożądania dobra oraz woli (De appetitu boni et voluntate), udostępnione w języku oryginału: łacińskim i w przekładzie polskim, oraz tematyczne studia i komentarze. Tom zawiera również bibliografię przedmiotową, indeks osobowy i rzeczowy.
Kwestie te powstały w Paryżu w latach 1257-1259. W kwestii 21 De bono św. Tomasz stara się wyjaśnić, dlaczego dobro jest powszechną właściwością wszystkich realnie istniejących bytów, w czym przejawia się owo dobro bytów, dzięki czemu byty są dobre i jakie wynikają z tego konsekwencje dla rozumienia całej rzeczywistości. Kwestia 22 De appetitu boni et voluntate zawiera zagadnienia dotyczące pożądania dobra oraz woli. Chodzi o to, czy pożądanie dobra jest właściwe wszystkim bytom, czy tylko niektórym? Co jest przedmiotem właściwym pożądania? Czym jest owo pożądanie we wszystkich bytach, a w szczególności w bycie rozumnym, jakim jest człowiek? W jaki sposób konstytuuje się ów akt pożądania i co jest jego źródłem? Oprócz kwestii o dobru książka zawiera studia i komentarze na temat powszechności dobra, decyzji jako źródła ludzkiego działania, wolności człowieka oraz miłości dobra jako podstawy dynamizmu bytowego.
Choć dysputy problemowe były przeznaczone dla zaawansowanych filozofów, to jednak ze względu na egzystencjalnie ważną problematykę, która dotyka każdego człowieka, były i ciągle są szkołą właściwego rozumienia ludzkiego działania i źródłem wielu nowych inspiracji.

Lublin 2019, s. 434, cena 48 zł
ISBN 978-83-65792-16-7

dodano: 09.07.2019r.Kazimierz Gryżenia SDB
Analogia w scholastyce nowożytnej.
Studium z metafizyki Franciszka Suareza

Monografia podejmuje niezwykle ważny dla rozumienia świata osób, Boga i rzeczy problem analogii. Autor ukazuje proces zmian, jakim podlegało rozumienie analogii w nowożytnej scholastyce, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska czołowego przedstawiciela tego okresu – Franciszka Suareza. Był to okres zawirowań doktrynalnych, w którym łacińska Christianitas stanęła przed wyzwaniem wyboru czy też wypracowania jednolitej doktryny filozoficznej. Wśród wielu orientacji myślowych dominującymi nurtami były arystotelizm tomistyczny i arystotelizm szkotystyczny. Suarez jako przedstawiciel nowo powstałego zakonu jezuickiego nie był związany z żadną dotychczasową tradycją filozoficzną. Usiłował wypracować „super system”, możliwy do przyjęcia przez wszystkich. Deklaratywnie przyjął teorię analogii (tomizm), lecz w jej rozumieniu dokonał znaczących modyfikacji. Odstąpił od stanowiska Tomasza z Akwinu, Kajetana, Franciszka Sylwestra z Ferrary i Piotra Fonseki. Z rozważań metafizycznych wykluczył analogię proporcjonalności, wyróżnił zaś i opowiedział się za nieznaną dotąd analogią atrybucji wewnętrznej. Tak rozumiana analogia, budowana w oparciu o esencjalną koncepcję bytu, była mu pomocna w wyjaśnieniu zależności stworzeń od Boga, ale nie służyła dowodzeniu istnienia Boga. Suarez pomniejszył nie tylko rolę analogii, ale w prowadzonych dyskusjach na temat analogii i jednoznaczności skłaniał się wyraźnie ku jednoznaczności (szkotyzmowi). Obok deklaracji dotyczącej analogii jawi się druga deklaracja o przyjęciu jednoznaczności. Oddana do dyspozycji Czytelnika książka uświadamia duży stopień skomplikowania nowożytnej scholastyki oraz podkreśla, że filozofia Suareza jest znaczącym ogniwem umacniania się tendencji esencjalistycznych i ontologicznych. Stawia też pytanie, czy tak pojmowana i uprawiana filozofia nie przyczyniła się do późniejszej niechęci wobec filozofii jako takiej, zwłaszcza metafizyki.

Lublin 2019, s. 298, cena 26 zł
ISBN 978-83-65792-18-1

dodano: 09.07.2019r.PODZIĘKOWANIE

W dniu 24 maja 2019 r. (piątek) Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zorganizowały WARSZTATY FILOZOFICZNE z okazji IX Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Wielcy Polacy XX w.” odbywającego się w tym roku pod hasłem „Nauczyciele heroizmu: św. Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, Mieczysław A. Krąpiec OP (w trosce o narodową i chrześcijańską tożsamość młodzieży)”, którego organizatorem jest Fundacja Deo et Patriae im. prof. M. A. Krąpca.
Warsztaty Filozoficzne odbyły się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Podczas ogłoszenia wyników IX Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego zostaly także wręczone absolwentom Wydziału Filozofii KUL Nagrody im. O. M. A. Krąpca za prace dyplomowe.

Serdecznie dziekujemy za udział w warsztatach.

dodano: 03.06.2019r.PODZIĘKOWANIE

W dniu 23 maja 2019 r. (czwartek), w godz. 16.00–18.00, Katedra Metafizyki KUL i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu zorganizowały „Dysputy metafizyczne wokół myśli Mieczysława Alberta Krąpca”.
Dysputa I dotyczyła istnienia: źródeł problematyki istnienia w filozofii, roli istnienia w bycie, poznania istnienia, terminu „istnienie”, sądu o istnieniu. W dyskusji wzięli udział: ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB, prof. dr hab. Jacek Wojtysiak, ks. dr hab. Tomasz Duma, dr hab. Paweł Garbacz, dr hab. Paweł Gondek.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

dodano: 03.06.2019r.Wojciech Daszkiewicz
Byt – człowiek – kultura. Studium z filozofii kultury

Monografia Byt – Człowiek – Kultura. Studium z filozofii kultury podejmuje zagadnienie metafizycznych oraz antropologicznych podstaw kultury. Autor wykazuje, że filozoficzne rozumienie kultury wymaga odniesienia do metafizyki oraz antropologii filozoficznej. Pozwoliło to na uzasadnienie tezy, że u podstaw rozumienia kultury znajduje się określona wizja świata oraz koncepcja człowieka, szczególnie w aspekcie celowości jego życia. Teorie kultury z zakresu nauk szczegółowych należy dopełnić poprzez odniesienie do specyfiki wyjaśnienia filozoficznego, którego signum specificum stanowi wskazanie czynników bytowych, uniesprzeczniających fakt kultury: a) wewnętrznej struktury bytu ludzkiego, wyrażającej się w relacji możności i aktu; b) rozumienia człowieka jako jaźni natury rozumnej, a więc bytu wewnętrznie złożonego, aktualizującego swoje dyspozycje naturalne w zakresie poznania, działania oraz tworzenia. Właściwym polem dla podjęcia rozważań nad kulturą jest personalistyczna i realistyczna filozofia, która sięga do najbardziej fundamentalnych rozróżnień, a jednocześnie zachowuje wierność faktom. Taka filozofia jest kompetentna, gdy chodzi o wskazanie istoty wytworów względnie procesów kulturowych, czy też o ocenę ich „kulturalności”, jest także zdolna wskazać ich sens i zasadniczy cel, unikając zarazem arbitralności.

Lublin 2019, ss. 511, cena 37 zł
ISBN 978-83-65792-17-4

dodano: 20.05.2019r.Ks. Stanisław Kamiński
On the Methods of Contemporary Metaphysics – Metody współczesnej metafizyki
seria „The Lublin Philosophical School”
Translated by Maciej B. Stępień

Książka zawiera polsko-angielską wersję ważnych artykułów ks. Stanisława Kamińskiego z zakresu metodologii metafizyki. Pierwszy ukazuje współczesne metody filozofii realistycznej, drugi dotyczy metody stosowanej w filozofii klasycznej, trzeci charakteryzuje metody współczesnej metafizyki, zaś ostatni podejmuje problem aksjomatyzowalności klasycznej metafizyki ogólnej. Zbiór uzupełnia wybrana bibliografia z zakresu metod metafizyki realistycznej, stanowiąca także zapis dyskusji w szkole lubelskiej wokół metodologicznego statusu uprawianej w niej filozofii, a także sprawozdanie z literatury światowej na ten temat. Książka zaświadcza o wysokim poziomie kultury logicznej i metodologicznej lubelskiej filozofii, uprawianej na KUL, której głównym fundatorem był znakomity metodolog i teoretyk nauki, ks. Stanisław Kamiński.

The book contains a Polish-English version of important series of articles written by rev. Professor Stanisław Kamiński from the methodology of metaphysics. The first article presents contemporary methods of realistic philosophy, the second describes the method used in classical philosophy, the third characterizes the methods of contemporary metaphysics, and the fourth refers the problem of axiomatization of classical general metaphysics. The collection of articles complements the selected bibliography in the domain of methodology of realistic metaphysics, which is also a review of discussions in the Lublin school about the methodological status of the philosophy, as well as a review on world literature on the subject. The book testifies to the high level of logical and methodological culture of Lublin philosophy, cultivated at Catholic University of Lublin, the main founder of which was an excellent methodologist and theoretician of science, rev. Stanisław Kamiński.

Lublin-Roma 2019, s. 387, cena 34 zł
ISBN 978-83-65792-14-3

dodano: 20.05.2019r.PODZIĘKOWANIE

Dnia 8 maja 2019 roku (środa) odbyła się Msza św. w intencji śp. o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca w Kościele Akademickim przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o 12.30. Po Mszy św. miejsce miała wspólna modlitwa przy grobie o. prof. Krąpca na cmentarzu przy ul. Lipowej (ok. 13.30).
Okazją do tego modlitewnego spotkania była jedenasta rocznica śmierci Ojca Profesora, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego najdłuższej kadencji, dwukrotnego dziekana Wydziału Filozofii, kierownika Katedry Metafizyki, wykładowcy i autora ksiąg filozoficznych.

Serdecznie dziękujęmy za udział w spotkaniu.

dodano: 18.05.2019r.Wyróżnienie Feniks 2019

Decyzją Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Wyróżnienie Feniks 2019 w kategorii „Nauki kościelne” otrzymała książka pt. „Dlaczego stworzenie „ex nihilo”. Teoria metafizycznego kreacjonizmu” autorstwa ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka SDB, opublikowana przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
W uzasadnieniu czytamy: „Ten znakomity naukowy wywód, przeprowadzony na najwyższym intelektualnym poziomie wskazuje, że teoria creatio ex nihilo jest świadectwem wielkich możliwości poznawczych rozumu ludzkiego. Autor koncentruje swoją uwagę na dogłębnej analizie filozoficznej teorii kreacjonizmu, która stanowi punkt zwrotny w filozoficznej interpretacji świata i człowieka. W otwarty sposób konfrontuje ją również z głosami uznającymi nieomylność darwinowskiej teorii ewolucji”.
Uroczystość wręczenia Feniksów towarzyszyła XXV edycji Targów Wydawców Katolickich i odbyła się w ramach Uroczystego Koncertu 6 kwietnia 2019 r. o godz. 19.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, Warszawa, ul. Długa 13/15.
Gratulujemy Autorowi i Wydawnictwu!

dodano: 24.04.2019r.„Studia Gilsoniana”
8, nr 1 (styczeń-marzec 2019)

Na treść numeru składają się następujące:
(1) artykuły:
- James D. Capehart: Gilson’s Notion of Theologism in The Unity of Philosophical Experience and Reason and Revelation in the Middle Ages
- Michał Chaberek: Classical Metaphysics and Theistic Evolution: Why Are They Incompatible?
- Edward Macierowski: Philosophical Considerations for Fruitful Dialogue between Christians and Muslims
- Claudio Marenghi: El oscurecimiento del ser y su sustitución por la existencia [The Obscuring of Esse and Its Substitution by Existence]
- Catherine Peters: Hylomorphic Teleology in Aristotle’s Physics II
- Faustinus I. Ugwuanyi: Krąpiec on the Specificity of Man;
(2) recenzje książek:
- Jude P. Dougherty: Walter Kaufmann: Philosopher, Humanist, Heretic by Stanley Corngold
- Jason Morgan: The Realist Guide to Religion and Science by Paul Robinson
- Brian Welter: The Realist Guide to Religion and Science by Paul Robinson.

“Studia Gilsoniana”
8, no. 1 (January-March 2019)

The issue consists of the following
(1) articles:
- James D. Capehart: Gilson’s Notion of Theologism in The Unity of Philosophical Experience and Reason and Revelation in the Middle Ages
- Michał Chaberek: Classical Metaphysics and Theistic Evolution: Why Are They Incompatible?
- Edward Macierowski: Philosophical Considerations for Fruitful Dialogue between Christians and Muslims
- Claudio Marenghi: El oscurecimiento del ser y su sustitución por la existencia [The Obscuring of Esse and Its Substitution by Existence]
- Catherine Peters: Hylomorphic Teleology in Aristotle’s Physics II
- Faustinus I. Ugwuanyi: Krąpiec on the Specificity of Man;
(2) book reviews:
- Jude P. Dougherty: Walter Kaufmann: Philosopher, Humanist, Heretic by Stanley Corngold
- Jason Morgan: The Realist Guide to Religion and Science by Paul Robinson
- Brian Welter: The Realist Guide to Religion and Science by Paul Robinson.

Wydawca: International Étienne Gilson Society, 33 Prospect Hill Road, Cromwell, CT 06410-2027, USA i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Al. Racławickie 14, 20-129 Lublin, Polska.
ISSN 2300-0066 (print)
ISSN 2577-0314 (online)
DOI: 10.26385/SG (prefix)
Cena: 24 zł

dodano: 08.04.2019r.„Studia Gilsoniana”
7, nr 4 (październik-grudzień 2018)

Numer czasopisma poświęcony jest Powszechnej Encyklopedii Filozofii (PEF) wydanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Pierwsze wydanie PEF ukazało się w języku polskim w latach 2000-2009. Obecnie trwają prace nad wydaniem jej angielskiej wersji. Inicjatywie tej przyświecają trzy zasadnicze cele: po pierwsze, włączenie znaczącej grupy filozofów (ok. 700 autorów haseł) z Europy Centralnej w ogólnoświatowy dyskurs filozoficzny, który jak dotąd był im niedostępny; po drugie, przedstawienie i upowszechnienie zaproponowanego przez autorów haseł rozumienia świata, człowieka, ludzkiego działania, a także samej filozofii; po trzecie, umożliwienie szerokiej społeczności, posługującej się językiem angielskim, zapoznania się z dorobkiem filozoficznym szerokiego grona filozofów z kręgu kulturowego Europy Środkowej—w sposób szczególny z Polski.
W tym specjalnym numerze czasopisma „Studia Gilsoniana”, Czytelnik znajdzie wybór problemowych, przeglądowych i biograficznych haseł (w formie artykułów naukowych), które wkrótce ukażą się w angielskim wydaniu PEF. Są to następujące hasła: „Aborcja”, „Ateizm”, „Piękno”, „Cywilizacja”, „Człowiek”, „Étienne Gilson” i „Mieczysław Albert Krąpiec”.

“Studia Gilsoniana”
7, no. 4 (October-December 2018)

The issue is dedicated to The Universal Encyclopedia of Philosophy. It was first published in Polish by the Polish Society of Thomas Aquinas in 2000–2009. At present, it is being revised and prepared for publication in English. This initiative is guided by three fundamental goals: first, to include a significant group of philosophers (about 700 authors of The Encyclopedia) from central Europe in a worldwide philosophical discourse, which thus far has seemed inaccessible to them; secondly, to provide and disseminate the understanding—developed in different cultural and social traditions—of the world, man, human action, and that of philosophy itself; and thirdly, to give the English-speaking world an opportunity to learn about achievements of a wide range of philosophers from Central Europe, including in a special way those from Poland.
In this special issue of Studia Gilsoniana, the reader can find a selection of problem, review and biographical entries (in the form of academic articles) which will soon appear in the English edition of The Encyclopedia. The selection includes the entries for the following topics: “Abortion,” “Atheism,” “Beauty,” “Civilization,” “Man,” “Étienne Gilson,” and “Mieczysław Albert Krąpiec.”

Wydawca: International Étienne Gilson Society, 33 Prospect Hill Road, Cromwell, CT 06410-2027, USA i Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Al. Racławickie 14, 20-129 Lublin, Polska.
ISSN 2300-0066 (print)
ISSN 2577-0314 (online)
DOI: 10.26385/SG (prefix)
Cena: 24 zł

dodano: 08.04.2019r.Maria Joanna Gondek
PRAXIS
PHRONESIS
RHETORICA
Filozoficzne podstawy aktów doradczych w tradycji perypatetyckiej

W książce Autorka rozważa akt doradczy jako moralne działanie człowieka o wyjątkowym statusie, w którym drugiemu człowiekowi wskazuje się jak działać w wymiarze indywidualnym i społecznym. Zwraca się uwagę na cel aktu doradczego, jakim jest wskazanie takiego sposobu działania, który wspomaga rozwój człowieka. Istotę aktu doradczego wyznaczają trzy czynniki: praxis – pole działania moralnego, phrónesis – pole roztropnościowego doskonalenia i integrowania działania oraz rhetorica – uwiarygodniający przekaz retoryczny. Autorka rozważa akty doradcze na tle tradycji filozofii perypatetyckiej, w sposób szczególny filozofii człowieka i retoryki. Zwraca uwagę, że choć wiele ludzkich działań jest przejawem poznania roztropnościowego, to tylko w akcie doradczym występuje specyficzne sprzężenie namysłu roztropnościowego z treścią dokonywanego czynu. Dlatego integralne części roztropności ukazywane są w książce jako fundamentalny proces powstawania aktu doradczego, zaś kanon retoryczny rozważany jako sposób jego przekazu.

Lublin 2018, ss. 376, cena 32 zł
ISBN 978-83-65792-11-2
ISBN 978-83-8061-559-5

dodano: 28.12.2018r.W dniu 6 grudnia 2018 roku (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Katedrą Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa oraz Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) zorganizowały XXI Ogólnopolskie Sympozjum na temat: SPÓR O METAFIZYKĘ z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” z okazji 10. rocznicy śmierci Ojca Prof. Mieczysława A. Krąpca.
Podczas debaty naukowej została podjęta próba ukazania metafizyki w kontekście sporów filozoficznych o jej rozumienie toczących się w ramach różnych tradycji. Celem dyskusji była odpowiedź na pytanie: czym jest metafizyka, a także co jest jej przedmiotem. Ponadto zostało podjęte zagadnienie doświadczenia w punkcie wyjścia poznania filozoficznego, jak również relacji metafizyki do innych działów filozofii.
Okazją do podjęcia refleksji na ten temat była 10. rocznica śmierci Ojca Prof. M. A. Krąpca, jednego z najwybitniejszych współczesnych metafizyków, współzałożyciela Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Podczas sympozjum został przybliżony jego wkład w rozwój filozofii. Na uwagę zasługuje szczególnie wysiłek o. Krąpca włożony w budowanie współczesnej wersji metafizyki oraz wydobycie specyfiki poznania metafizycznego. Pragniemy ukazać, że metafizyka w nurcie filozofii realistycznej pełni doniosłą rolę poznawczą, a także kulturotwórczą.
W dyskusji podczas sympozjum wzięli udział filozofowie z polskich ośrodków naukowych (UJ, UPJPII, UKSW, UŚ, Akademii Ignacjanum w Krakowie, KUL), zajmujący się problematyką metafizyczną.

Program sympozjum

dodano: 20.11.2018r.Św. Tomasz z Akwinu
Dysputy o sumieniu
Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i 17
przekład Aleksander Białek
Tekst przekładu przejrzeli M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (7)

Książka obejmuje dwie kwestie, 16 i 17, ze zbioru Akwinaty Quaestiones disputatae de veritate, dotyczące prasumienia-synderezy (de synderesi) i sumienia (de conscientia), udostępnione w języku oryginału: łacińskim i w przekładzie polskim, oraz tematyczne studia i komentarze. Tom zawiera również bibliografię przedmiotową, indeks osobowy i rzeczowy.
Przedmiotem pierwszej z dysput jest syndereza, jej status ontyczny (odrębna władza czy sprawność), jej właściwości (omylna czy nieomylna), możliwości jej zaniknięcia. Druga dysputa koncentruje się na sumieniu, jego statusie (władza, sprawność czy akt), jego ewentualnej omylności czy błędności, mocy wiążącej sądów sumienia itd. Obie dysputy dotyczą zatem problematyki niezwykle ważnej dla wyjaśnienia podstaw życia moralnego. Niemniej interesująca jest skomplikowana forma dysput problemowych, będących po dziś dzień niedoścignionym wzorem debaty i analizy kwestii filozoficznych. Obszerna część tomu zawiera tematyczne studia i komentarze do szczegółowych aspektów rozumienia prasumienia i sumienia w tekstach św. Tomasza z Akwinu: roli synderezy i sumienia w działaniu moralnym, ich istoty i wzajemnej relacji, stosunku do prawa naturalnego, „wiązania w sumieniu”. W tomie znajdziemy również historyczny rys początków myślenia moralnego (od Homera do Sokratesa), refleksję nad sumieniem w encyklice Veritatis splendor oraz rozważania o współczesnych paradygmatach absolutyzujących czy negujących sumienie w kontekście nauki Akwinaty o życiu moralnym i jego niezmiennych podstawach.

Lublin 2018, s. 342, cena 45 zł
ISBN 978-83-65792-13-6

dodano: 27.11.2018r.Temistiusz
Parafraza księgi XII „Metafizyki” Arystotelesa
przekład z jęz. łacińskiego Monika A. Komsta
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (6)

Temistiusza Parafraza księgi XII „Metafizyki” Arystotelesa jest rodzajem komentarza na temat tytułowej księgi, zawierającej wykład na temat substancji, jej rodzajów, natury, funkcji, aż po substancję pierwszą i jej rolę jako przyczyny ruchu w świecie. Temistiusz analizuje za Arystotelesem charakter przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych, właściwości pierwszej przyczyny, jak: wieczność, niezmienność, jedność, jej relację do innych przyczyn ruchu w świecie, czy wreszcie jej charakter jako przyczyny celowej. Książka zawiera tekst łaciński i pierwszy polski przekład autorstwa Moniki A. Komsty wraz z komentarzem, słownikiem terminów, bibliografią oraz indeksami osobowym i pojęć. W obszernym wprowadzeniu od tłumaczki znajdziemy uwagi o historii badań nad księgą XII Metafizyki Arystotelesa, jej autentycznością, autonomią treściową w stosunku do innych części dzieła, relacją do pozostałych prac Stagiryty czy chronologią powstania. Niezwykle interesującą częścią wprowadzenia jest: historia samej parafrazy Temistiusza jako szczególnej formy komentarza sporządzonej na użytek szkolny, omówienie jej treści, a więc Temistiusza koncepcji Boga wraz z trudnościami, oraz uwagi o niezwykłych losach kolejnych przekładów parafrazy.

Lublin 2018, s. 172, cena 28 zł
ISBN 978-83-65792-12-9

dodano: 27.11.2018r.Nieprzemijająca nowość
filozofii św. Tomasza z Akwinu
w serii "Zadania współczesnej metafizyki"

Książka zawiera materiały z XX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (7 XII 2017 r.), które zostało zorganizowane z okazji 20 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu – oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino. Artykuły zostały uporządkowane w cztery grupy problemowe. W pierwszej części pt. „Świat” zostało ukazane m.in.: rozumienie rzeczywistości w kontekście odkrycia egzystencjalnej koncepcji bytu, sformułowanie i uzasadnienie metafizycznej teorii creatio ex nihilo, kontekst odkrycia nowej przyczyny sprawczej, a mianowicie sprawczej-stwórczej, i sformułowanie teorii partycypacji jako narzędzia wyjaśniającego przyczynowanie stwórcze; wskazano także na maksymalizm i uniwersalizm metafizyki św. Tomasza z Akwinu. W drugiej części książki podjęto rozważania na temat węzłowych problemów związanych z rozumieniem człowieka, m.in. takich, jak: esse personale, nowe rozumienie duszy ludzkiej, problem sumienia, psychiki ludzkiej czy prawa naturalnego. Trzecia część książki zawiera zagadnienia dotyczące filozoficznej problematyki Boga. Zwrócono tu uwagę m.in. na: nowe rozumienie Boga, problem relacji rozum - wiara, zagadnienie mocy Boga, a także przywołano elementy Tomaszowej nauki o aniołach. W Appendixie stanowiącym czwartą część książki zamieszczono artykuły na temat komentarzy św. Tomasza z Akwinu, a także na temat różnicy w rozwiązaniach konkretnych problemów, jaka ujawnia się pomiędzy Arystotelesem a Tomaszem z Akwinu.

red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Gondek, W. Daszkiewicz
Lublin 2018, ss. 576, cena 40,95 zł
ISBN 978-83-65792-09-9

dodano: 20.08.2018r.O realizm w filozofii
W serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"
red. tomu W. Daszkiewicz


Kolejny, dziewiąty już z kolei tom „Wykładów Otwartych” obejmuje materiały z IX rocznicy śmierci Ojca Krąpca. Zawiera okolicznościową homilię ks. bp. Ignacego Deca, wykład otwarty pt. Realizm filozoficzny ojca M. A. Krąpca w duchu św. Tomasza z Akwinu, który wygłosił i opracował do druku prof. Włodzimierz Dłubacz. Ponadto w tomie znajdują się wybrane teksty Ojca Krąpca: Tomasza z Akwinu rozumienie bytu, Metafizyczne rozumienie rzeczywistości, Egzystencjalizm tomistyczny, Neotomizm. W dziale „Varia” zamieszczono sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego z cyklu „Wielcy Polacy XX wieku” oraz omówienie wystawy „Św. Tomasz z Akwinu – Mistrzem M. A. Krąpca w filozofowaniu”. Tom zawiera indeks osobowy.

Lublin 2018, s. 182, cena 21 zł
ISBN 978-83-65792-08-2

dodano: 17.07.2018r.Andrzej Maryniarczyk
Discovery of the internal structure of beings
Translated from Polish by Hugh McDonald


Współczesny przyrodnik chce - na wzór platońskiego Demiurga - stwarzać rzeczy. W procesach klonowania, krzyżówek genetycznych, tworzenia nowych zmutowanych form roślin nie chodzi tylko o przeformowywanie i przetwarzanie rzeczy, ale stawianie się w roli kogoś, kto dzięki nauce uzurpuje sobie moc stwarzania. Rodzi się zatem konieczność odpowiedzi na pytanie, czy istnieją granice ingerencji w strukturę rzeczy, granice poza którymi ingerencja przestaje być doskonaleniem, a podąża w kierunku szkodzenia i deformowania. Problem ten jest domeną nie tylko nauk przyrodniczych, ale przede wszystkim metafizyki. Metafizyka uczy bowiem odkrywania wewnętrznej struktury rzeczy, w której obok elementów przypadłościowych są także elementy konstytutywne, czyli takie, które determinują naturę rzeczy, te zaś wyznaczają granicę tożsamości i indywidualności rzeczy, która w żaden sposób nie może zostać naruszona bez zniszczenia samej rzeczy. Najważniejszym celem "Zeszytu V" jest wprowadzenie czytelnika w umiejętność odkrywania wewnętrznej struktury świata osób i rzeczy a przez to docieranie do takich złożeń, których nie może odkryć żadna inna nauka poza metafizyką.

The contemporary naturalist wants to create things like the Platonic Demiurge. In the processes of cloning, genetic crosses, creating new mutated forms of plants, it is not just about reforming and processing things, but about being in the role of someone who usurps the power of creation through science. Therefore, the need arises to answer the question whether there are limits to interference in the structure of things, the limits beyond which the intervention ceases to be improvement and goes in the direction of harming and deforming things. This problem is the domain of not only natural sciences, but above all, metaphysics. Metaphysics teaches us to discover the internal structure of things, in which apart from accidental elements are also constitutive elements, means that determine the nature of things, and determine the limit of identity and individuality of things that can not be crossed in any way without destroying the thing itself. The most important goal of book in the series “Notebook No 5” is to introduce the reader to the ability to discover the internal structure of the world of people and things, and thus reach out to such structure of things that no other science than metaphysics can discover.

Lublin-Roma 2018, s. 278, 24,50 zł (detal)
ISBN 978-83-65792-10-5
20,7-14,6 cm

dodano: 24.06.2018r.Dnia 7 maja 2018 roku (poniedziałek) Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu we współpracy z Fundacją Deo et Patriae zorganizowało w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II spotkanie poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca.
Okazją do spotkania była dziesiąta rocznica śmierci Ojca Profesora, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej oraz 100-lecie istnienia KUL-u. Podczas tegorocznego spotkania pragnęliśmy przybliżyć w ramach Wykładu Otwartego Wkład o. prof. Mieczysława A. Krąpca w rozwój Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W ramach uroczystości przewidziane było także wręczenie nagród dla studentów za prace dyplomowe, a także młodzieży szkolnej - laureatom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: Ojciec Mieczysław A. Krąpiec OP - W służbie filozofii, uniwersytetu, Kościoła i narodu (w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), organizowanego przez Fundację Deo et Patriae im. o. prof. M. A. Krąpca.
Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu


dodano: 20.04.2018r.W dniu 8 maja br. (wtorek) o godz. 20.00 w Kościele Akademickim KUL odbył się koncert Cameraty Lubelskiej Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec Bogu – Ojczyźnie – Uniwersytetowi. W ramach koncertu wysłuchaliśmy m.in. Litanię do Najświętszej Maryi Panny Józefa Seidlera oraz Myśli - fragmenty tekstów Ojca Krąpca w interpretacji Jerzego Zelnika.

dodano: 20.04.2018r.Andrzej Maryniarczyk SDB
Dlaczego stworzenie „ex nihilo”.
Teoria metafizycznego kreacjonizmu

W książce została przedstawiona filozoficzna (metafizyczna) teoria kreacjonizmu, która powstała w oparciu o analizę realnie istniejących rzeczy dostępnych ludzkiemu doświadczeniu. Głosi ona, że świat nie powstał z jakiegoś wcześniej istniejącego substratu (praelementu, materii pierwszej, idei, chaosu, energii itp.), lecz w całości został powołany przez Stwórcę do istnienia aktem intelektu i woli, i z nich wyprowadzony.
Teoria stworzenia ex nihilo była nieobecna w interpretacjach filozofów starożytnych, a także i średniowiecznych. Wynikało to z powszechnej obowiązywalności zasady wyjaśniania wszelkiego typu powstawania, która głosiła, że „z niczego nic nie powstaje” (ex nihilo nihil fit) oraz z apriorycznego przekonania o odwiecznym istnieniu świata jako całości. Dopiero odkrycie i wyodrębnienie na terenie filozofii przyczyny sprawczej stwórczej jako ostatecznej przyczyny istnienia świata, co nastąpiło dopiero w XIII wieku za sprawą Tomasza z Akwinu, dało podstawę do sformułowania filozoficznej teorii creatio ex nihilo i otworzyło drogę do nowej, niespotykanej dotąd na terenie filozofii, interpretacji rzeczywistości. W książce zostały przywołane argumenty za zasadnością i racjonalnością filozoficznego kreacjonizmu oraz ukazane konsekwencje dla rozumienia całej rzeczywistości. Druga część książki zawiera dyskusję prowadzoną przez przyrodników, a także i filozofów z teorią ewolucji, pozwalając ukazać trudności, w jakie wikła się hipoteza ewolucjonizmu. Przegląd paradoksów ewolucjonizmu i argumentów za stworzeniem świata ex nihilo ukazuje znaczenie dalszych badań nad genezą świata i człowieka oraz niezbywalne kompetencje filozofii. Na tym tle filozoficzna teoria kreacjonizmu stanowi punkt zwrotny w wyjaśnianiu świata i człowieka.

Lublin 2018, s. 239, cena 23 zł
ISBN 978-83-65792-07-5

dodano: 29.04.2018r.FENIKS 2018 dla serii „Teksty – Przekłady - Komentarze”
i wyróżnienie dla trójjęzycznego wydania
„Metafizyki” Arystotelesa

Miło nam poinformować, że Jury w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 przyznało Polskiemu Towarzystwu Tomasza z Akwinu:

1. Nagrodę FENIKS 2018 w kategorii „Seria wydawnicza (dzieła zebrane)” za serię wydawniczą „Teksty – Przekłady - Komentarze”, w której ukazały się dzieła św. Tomasza z Akwinu, Aleksandra z Afrodyzji, Temistiusza i Arystotelesa pod redakcją ks. Andrzeja Maryniarczyka; oraz:

2. Wyróżnienie FENIKS 2018 w kategorii „Nauki kościelne” za trójjęzyczne wydanie „Metafizyki” Arystotelesa w opracowaniu o. Mieczysława Alberta Krąpca OP oraz ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB na podstawie tłumaczenia Tadeusza Żeleźnika;

Uroczystość wręczenia nagród towarzyszyła XXIV edycji Targów Wydawców Katolickich i odbyła się w sobotę 14 kwietnia o godz. 19.30 w Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie przy ul. Floriańskiej 3.

Gratulujemy Tłumaczom, Redakcji oraz Wydawcy.

dodano: 16.04.2018r.Ks. Stanisław Kamiński
On the Methodology of Metaphysics - Z metodologii metafizyki
seria „The Lublin Philosophical School”

Książka ukazuje się w dwujęzycznej polsko-angielskiej serii wydawniczej prezentującej dorobek Filozoficznej Szkoły Lubelskiej. Jednym z osiągnięć Szkoły jest opracowanie nowoczesnej wersji metafizyki realistycznej oraz ukazanie specyfiki wyjaśniania metafizycznego na tle innych nauk. Książka ks. Stanisława Kamińskiego jest zbiorem artykułów na temat metodologii metafizyki. Na zbiór ten składa się pięć artykułów. Pierwszy ukazuje teorię bytu (metafizyki) w kontekście innych dyscyplin filozoficznych. W drugim Autor omawia dziedziny teorii bytu, w trzecim charakteryzuje język teorii bytu. W czwartym ukazuje specyfikę wyjaśniania w metafizyce, zaś w piątym osobliwość metodologiczną teorii bytu. Teksty te mogą stanowić nieocenione źródło inspiracji dla współczesnych dociekań logicznych i metodologicznych, ponadto stanowią podstawę rozumienia metafizyki, bez której nie ma filozofii jako takiej, i bez której trudno wyobrazić sobie autentyczną kulturę filozoficzną.

Lublin 2018, s. 275, cena 29 zł
ISBN 978-83-65792-02-0

dodano: 09.02.2018r.Św. Tomasz z Akwinu
Dysputa o prawdzie
Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1
przekład z jęz. łacińskiego Aleksander Białek
Tekst przekładu przejrzeli M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (5)

Książka zawiera 1 kwestię ze zbioru Quaestiones disputatae De Veritate w języku łacińskim i polskim; stanowi drugie wydanie poprawione i poszerzone o nowe studia i komentarze. W kwestii 1 znajdujemy Tomaszowy wykład na temat prawdy, jej ostatecznego źródła, statusu bytowego, sposobów przejawiania się. Podstawowym jest rozumienie prawdy jako następstwa istnienia bytu, stanowiące fundament pod ujęcie prawdy w sensie logicznym jako zgodności poznawania z rzeczą. W kwestii 1 znajdujemy także zalążek teorii transcendentaliów. Odpowiadając na pytanie czym jest prawda, Tomasz ukazuje różne sposoby odkrycia właściwości bytu, czy to jako jego szczególnego sposobu bytowania, czy to jako następstw tegoż sposobu bytowania. Oprócz kwestii o prawdzie książka zawiera studia i komentarze na temat transcendentaliów w aspekcie historycznym czy systemowym, ich sposobu odkrywania i formułowania teorii, rozumienia prawdy transcendentalnej, różnic pomiędzy transcendentaliami a uniwersaliami, pierwszych zasad bytowania i poznania oraz nowożytnego i współczesnego rozumienia prawdy. Studiom i komentarzom towarzyszy obszerna bibliografia przedmiotowa.

Lublin 2018, s. 380, cena 43 zł
ISBN 978-83-65792-01-3

dodano: 19.01.2018r.Ks. Tomasz Duma
Metafizyka relacji. U podstaw rozumienia relacji bytowych

Książka poświęcona jest problemowi relacji bytowych, które w tradycji filozoficznej określano mianem „relacji realnych”, odróżniając je od „relacji myślnych”, będących przedmiotem logiki. Relacje realne muszą stanowić nieodłączny element rozumienia rzeczywistości, jeśli wyjaśnienia mają uniknąć monistycznego redukcjonizmu. Trudno bowiem – jak zauważa we Wstępie autor – „wyobrazić sobie jakąkolwiek interpretację świata, a w jego ramach poszczególnych rodzajów bytów, nie wyłączając człowieka, bez uwzględnienia elementarnych odniesień, jakie występują między bytami bądź w samych bytach”. Metafizyczny charakter proponowanych analiz wyraża się w tym, że ukazują one relacje fundamentalne i najpowszechniejsze, na bazie których można podjąć próbę zrozumienia istnienia oraz istotnych właściwości bytu, zwłaszcza jego struktury. W części pierwszej przedstawione zostały trzy charakterystyczne podejścia do problemu relacji, jakie ukształtowały się w ciągu dziejów filozofii. W starożytności za dominujące uznano pojmowanie relacji na sposób jednej z kategorii bytu, w średniowieczu jako „bytu pomiędzy”, zaś w nowożytności i czasach współczesnych jako kategorii logicznej. W części drugiej omówiono kwestię związku problemu relacji z koncepcją bytu oraz dokonano określenia metody poznania relacji. W części trzeciej wyodrębniono podstawowe typy relacji bytowych, a następnie ukazano ich właściwości, strukturę, status bytowy, główne rodzaje, funkcje bytowe oraz zastosowanie w poznaniu metafizycznym. Autor zaznacza przy tym, że ostatecznie nie tyle chodzi mu o wyjaśnianie relacji „dla samych relacji”, ile raczej o metafizyczne uzasadnienie pluralizmu bytowego, którego istotną racją są relacje.

Lublin 2017, ss. 715, cena 49 zł
ISBN 978-83-65792-06-8
ISBN 978-83-8061-449-9

dodano: 10.01.2018r.Dnia 7 grudnia 2017 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) zorganizowały XX Międzynarodowe Sympozjum na temat: ŚW. TOMASZ Z AKWINU I PUNKTY ZWROTNE W WYJAŚNIANIU ŚWIATA, CZŁOWIEKA I BOGA. Z OKAZJI DWUDZIESTOLECIA POWSTANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TOMASZA Z AKWINU - ODDZIAŁU Società Internazionale Tommaso d’Aquino z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki".

Celem debaty naukowej było ukazanie uniwersalności i aktualności myśli filozoficznej św. Tomasza z Akwinu w wyjaśnianiu świata, człowieka i Boga. Okazją do podjęcia refleksji na ten temat była dwudziestoletnia rocznica powstania Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu - międzynarodowego oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino. Podczas debaty zostały podjęte zagadnienia, które ukazują punkty zwrotne w filozoficznym rozumieniu świata, człowieka i Boga, jakie dokonały się za sprawą św. Tomasza z Akwinu. W dyskusji podczas sympozjum wzięli udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Program Sympozjum.

Z wyrazami szacunku
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Kierownik Katedry Metafizyki KUL
Prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu

dodano: 10.01.2017r.Arystoteles
Metafizyka
tekst polski opracowali M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
na podstawie tłumaczenia Tadeusza Żeleźnika
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (4)

Obecna druga edycja trójjęzyczna Metafizyki jest przedsięwzięciem z okazji jubileuszu 2400. rocznicy urodzin Mędrca ze Stagiry. Arystotelesowska Metafizyka należy – jak czytamy w słowie od redakcji – do „tego rodzaju skarbów kultury filozoficznej, które nie tyle umieszcza się w muzeach, by je podziwiać, lecz po które się sięga, by z nich ciągle na nowo uczyć się rzetelnej i odpowiedzialnej filozofii”, stanowiącej podstawę formowania ludzkiej kultury. Wydanie polsko-grecko-łacińskie uprzystępnia w wersji źródłowej realistyczną metafizykę Stagiryty, pozwalając Czytelnikowi nie tylko zapoznać się z tekstem oryginalnym, ale i z jego tłumaczeniem zachowującym konsekwentnie specyfikę realistycznego sposobu filozofowania, jak i realizm języka Filozofa. Tekst grecki, łaciński i polski Metafizyki poprzedza wprowadzenie pióra o. prof. Mieczysława A. Krąpca, pod którego kierunkiem powstał przekład, jak i zostało zainicjowane pierwsze wydanie. Omawia ono główne problemy dzieła, które stanowią o jego pojmowaniu, jak i o rozumieniu poznania metafizycznego. Publikacja zawiera także obszerną bibliografię (zagraniczną i polską) dotyczącą dzieła, jak i problemów metafizycznych, oraz słownik-indeks terminów greckich, łacińskich i polskich, z zaznaczeniem miejsce ich występowania, opracowany przez Arkadiusza Gudańca. Jubileuszowym wydaniem Metafizyki Arystotelesa wpisujemy się w obchody Roku Arystotelesa, z nadzieją na ponowny rozkwit filozofii metafizycznej i badań nad myślą Stagiryty.

Lublin 2017, s. 943, cena 119 zł
ISBN 978-83-65792-00-6

dodano: 26.10.2017r.O metafizyce Arystotelesa.
U podstaw filozofowania realistycznego
w serii "Zadania współczesnej metafizyki"

Tom zawiera materiały z XIX Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (1 XII 2016 r.), które – w nawiązaniu do ubiegłorocznej 2400. rocznicy urodzin Stagiryty – dotyczyło oryginalności i ważności metafizyki Arystotelesa dla współczesnej kultury naukowej. Publikacja pt. O metafizyce Arystotelesa. U podstaw filozofowania realistycznego składa się z czterech części. W pierwszej, noszącej tytuł: „Metafizyka jako filozofia pierwsza”, znalazły miejsce rozważania o specyfice Arystotelesowskiej metafizyki, o jej przedmiocie, o znaczeniu w kulturze naukowej świata. Druga część, pt. „Teorie i problemy metafizyczne”, dotyczy najważniejszych punktów w myśli Stagiryty, jak: przyczynowanie celowe, akt i możność, dynamizm. Część trzecia książki, pt. „Człowiek i ludzkie działanie w refleksji metafizycznej” dotyczy nauki o cnotach, natury rozumnej jako źródła działania, czynów złych z istoty oraz roztropności jako podstawy mądrości praktycznej. Czwarta zaś zawiera wybrane interpretacje Arystotelesowskiej metafizyki: Aleksandra z Afrodyzji i Temistiusza, Tomasza z Akwinu oraz informacje o współczesnym rozkwicie badań nad filozofią i aretologią Stagiryty.

red. nauk. A. Maryniarczyk, N. Kunat, Z. Pańpuch
Lublin 2017, ss. 544, cena 38 zł
ISBN 978-83-65792-05-1

dodano: 04.10.2017r.O dobru wspólnym
w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"
red. tomu T. Duma


Ósmy tomik "Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" zorganizowanych z okazji VIII rocznicy śmierci Ojca Profesora zawiera obok okolicznościowej homilii ks. bp Antoniego P. Dydycza pt. Ku dobru wspólnemu, wykład dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego pt. Mieczysława Alberta Krąpca koncepcja dobra wspólnego. Ponadto w tomiku zostały zamieszczone wybrane teksty o. Krąpca na temat dobra wspólnego, prawa naturalnego, praw człowieka. Kolejna część książki zawiera sprawozdanie z finałów VI Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: Jan Paweł II, Prymas Stefan Wyszyński, Prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP: Osoba - Rodzina - Naród oraz relację z VIII rocznicy, a także omówienie okolicznościowej wystawy O dobru wspólnym.

Lublin 2017, s. 186, cena 21 zł
ISBN 978-83-65792-04-4

dodano: 20.06.2017r.Dziękujemy za udział we mszy świętej w intencji śp. O. Mieczysława Alberta Krąpca

oraz koncercie

WIELCY LUBLINIANIE
OJCIEC MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC

które odbyły się w sobotę, 10 czerwca 2017 roku
w Bazylice o.o. Dominikanów przy ul. Złotej 9

Informacje o koncercie

dodano: 20.06.2017r.Karol Wojtyła
Ethics Primer
Elementarz etyczny
Translated by
Hugh McDonald


Książka stanowi drugą pozycję dwujęzycznej polsko-angielskiej serii wydawniczej pod nazwą „The Lublin Philosophical School”. Wydaniu w wersji dwujęzycznej Elementarza etycznego, autorstwa Karola Wojtyły, dziś znanego i czczonego jako św. Jan Paweł II, przyświecają dwa cele: pierwszy z nich to powrót do źródłowych informacji na temat etyki, które otrzymujemy nie tylko od teoretyka i znawcy zagadnień etycznych, ale co ważniejsze także praktyka, który własnym życiem zaświadczył, że głoszone przez niego, a także praktykowane zasady życia moralnego są pewne i bezpieczne. Ich realizacja w działaniu prowadzi bowiem do pełni osobowego rozwoju człowieka. Drugim z celów, równie ważnym, jest przywołanie podstawowych znaczeń pojęć etycznych, które zostały przez różne systemy i teorie etyczne zamazane, zrelatywizowane, a niekiedy nawet całkowicie zdeprawowane. W książce znajdziemy takie podstawowe zagadnienia, jak: norma moralności, powinność, prawo naturalne, szczęście, asceza, bezinteresowność, sprawiedliwość.

The book is the second element of Polish-English edition called „The Lublin Philosophical School”. There are two objectives of this bilingual edition of Ethics Primer by Karol Wojtyła, today known and revered as Saint Pope John Paul II. The first objective is a return to source information about ethics; the information we receive here is that which comes not only from a theoretician and expert in ethical issues, but also, more importantly, from a practitioner who witnessed with his own life that the principles of moral life, preached and practiced by him, are sure and secure; their realization lead to the full personal development of man. The second, equally important objective is to recall some basic meanings of ethical concepts which have been blurred, relativized, or even totally distorted by different ethical systems and theories. In the book we find such basic questions, as: moral norm, obligation, natural law, happiness, asceticism, desinterestedness, justice.

Lublin 2017, ss. 241, cena 23 zł
ISBN 978-83-65792-03-7

dodano: 21.05.2017r.Dnia 8 maja (poniedziałek) 2017 r. Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu we współpracy z Fundacją Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP zorganizowały w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II spotkanie poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Okazją do spotkania były Wykłady Otwarte organizowane w dziewiątą rocznicę śmierci Wielkiego Filozofa, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, wieloletniego Rektora KUL.
W tegorocznym spotkaniu pragnęliśmy przybliżyć realizm filozoficzny Mieczysława A. Krąpca uprawiany w duchu św. Tomasza z Akwinu. W ramach uroczystości przewidziane było także wręczenie nagród im. Ojca M. A. Krąpca dla studentów za prace dyplomowe, a także rozstrzygnięcie VII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Wielcy Polacy XX wieku”: Św. Jan Paweł II, Prof. Mieczysław A. Krąpiec OP - w poszukiwaniu prawdy o człowieku i ludzkim działaniu dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

Z wyrazami szacunku
Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Kierownik Katedry Metafizyki KUL

Program spotkania

dodano: 21.05.2017r.Andrzej Maryniarczyk
On Causes, Participation and Analogy
Translated from Polish by Hugh McDonald

Świat, w którym żyjemy, zaskakuje nas bogactwem swej różnorodności i złożoności. Człowiek, który z natury dąży do poznania otaczających go rzeczy, chce też rozumieć to co poznaje. Jednym z etapów rozumiejącego poznania jest odkrycie uprzyczynowanego oraz analogicznego sposobu bytowania rzeczy. Związki przyczynowe czyli relacje przenikają każdą rzecz i zachodzą pomiędzy rzeczami. Nie są one czymś co jest przed rzeczą, ale są następstwem powstałej rzeczy. Wraz z wyprowadzeniem przez twórcę lub Stwórcę rzeczy do istnienia, zastają one naznaczone różnorodnym rodzajem przyczynowania, które ujawnia się w doborze materii, formy czy celu dla powstałej rzeczy. Z drugiej strony świat, w którym żyjemy, urzeka nas swoją różnorodnością. Każda rzecz jest niepowtarzalna, inna, nieredukowalna, a zatem analogiczna. Poznać rozumiejąco daną rzecz, to właśnie odczytać owe różnorakie rodzaje przyczyn i odkryć analogiczny sposób bytowania rzeczy.

The world in which we live, surprises us with the richness of its diversity and complexity. The man who by nature seeks to know the surrounding things also wants to understand what it cognizes. One of the stages of ratiocinative cognition is the discovery of causal and analogical type of being of things. Causal connection as relations permeate everything and take place between things. They are not something that is before a thing, but are the result of created things. With the departure of things into existence by the artist or Creator, there also implicates various kinds of causation that is disclosed to the selection of matter, form or purpose for the created things. On the other hand, the world in which we live captivates us with its variety. Each thing is unique, different, irreducible and therefore analogous. Getting to know each item involves reading out these various kinds of causes and discovering analogical structures of the being of things.

Lublin 2017, s. 178, cena 22 zł
ISBN 978-83-60144-99-2

dodano: 14.04.2017r.Wyróżnienie FENIKS 2017
dla serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"

Miło nam poinformować, że Jury w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017 przyznało Polskiemu Towarzystwu Tomasza z Akwinu wyróżnienie w kategorii "Seria wydawnicza (dzieła zebrane)" za serię "Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej", pod redakcją naukową ks. prof. dra hab. A. Maryniarczyka.

Uroczystość wręczenia nagród towarzyszyła XXIII edycji Targów Wydawców Katolickich i odbyła się w sobotę 1 kwietnia 2017 r. w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 53.

Gratulujemy Autorom, Redakcji oraz Wydawcy serii wydawniczej "Monografie i Studia z Filozofii Realistycznej".
dodano: 09.04.2017r.Piotr Jaroszyński
Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji

Jest to drugie poszerzone wydanie książki z 2015 r., nagrodzonej wyróżnieniem FENIKS 2016. Książka dotyczy współczesnych sporów o Europę, o jej tożsamość, ideowe oblicze i korzenie, przeszłość i przyszłość, specyfikę kulturową. Autor porządkuje różne aspekty sporów: etymologiczny, geograficzny, polityczny, historyczny, kulturowy, religijny, cywilizacyjny, a także charakterystyczny dla ostatnich czasów ideologiczny. Wszystkie te aspekty osadza w kontekście historycznym, wystrzegając się ahistoryzmu i jednostronności ujęcia typowego dla współczesnego redukcyjnego postrzegania Europy. Książka wpisując się w ważny i znaczący w polskiej filozofii nurt rozważań na temat zderzenia cywilizacji i kultur, przywołuje trzy obecne w historii Europy etapy tego zderzenia: konflikt Greków z Persami, chrześcijaństwa z islamem, kultury europejskiej z kulturami pozaeuropejskimi w dobie odkryć geograficznych. Konsekwencjami tych zderzeń cywilizacyjnych były kolejne koncepcje i idee europejskości oraz formułowane w dyskusji ich przeciwieństwa. Refleksje te pozwalają na postawienie pytań o kontekst ideowy i charakter współczesnych zmagań cywilizacyjnych w Europie oraz o ich konsekwencje teoretyczne i praktyczne dla naszego życia.

Lublin 2017, s. 135, cena 16 zł
ISBN 978-83-60144-98-5

dodano: 19.02.2017r.Vittorio Possenti
Osoba nową zasadą
w serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"
przekł. Jarosław Merecki SDB


Nowa książka znanego w Polsce włoskiego filozofa Vittorio Possentiego nosi w oryginale tytuł Il nuovo principio persona, zaś w języku polskim: Osoba nową zasadą. Tytuł ten wyraża głębokie przekonanie Autora, że należy podjąć na nowo refleksję nad człowiekiem, jego odmiennością i wyjątkowością na tle całej przyrody, chodzi o ukazanie miejsca człowieka w świecie i przywrócenie prawdy o specyfice ludzkiej osoby. Książka składa się z trzech części oraz epilogu. W części I Autor ukazuje status bytowy osoby w metafizyce, jego podstawowe wyznaczniki i przejawy oraz proces dekonstrukcji metafizycznego rozumienia osoby w filozofii nowożytnej i współczesnej, prowadzący ostatecznie do zjawiska określanego mianem „nihilizmu antropologicznego”. Wskazuje konsekwencje współczesnego materializmu i naturalizmu dla rozumienia człowieka jako osoby. Część II dotyczy dyskusji bioetycznych sprowokowanych rozwojem współczesnej techniki, umożliwiającej ingerencje w naturalne procesy zachodzące w ludzkim organizmie i podjęte przez biotechnologię próby transformacji natury człowieka. Część III opisuje problemy związane ze społecznym wymiarem bytowania człowieka, jak: pokój i wojna, globalizacja polityczna i suwerenność, demokracja i świeckość a religia, przyszłość idei praw człowieka itp. We wszystkich częściach, a także w epilogu Autor wydobywa osobę jako zasadę, proponując kryterium antropologiczne dla oceny występujących w filozofii i w kulturze prądów i zjawisk. Książka jest ważnym głosem w dyskusji, jaka się toczy we współczesnej filozofii i kulturze, zdominowanej przez naturalizm i materializm. Autor proponuje głęboki namysł nad problematyką osoby ludzkiej, podjęty z perspektywy metafizyki i antropologii filozoficznej. Ta perspektywa pozwoli uniknąć błędu w rozumieniu człowieka i jego skutków w poszczególnych dziedzinach kultury: w nauce, w etyce, polityce i ekonomii, sztuce i technice. Postawa nihilizmu antropologicznego, stanowiąc konsekwencję błędnej koncepcji człowieka, zagraża nie tylko egzystencji pojedynczego człowieka, ale i całych społeczności ludzkich, dehumanizując całą kulturę. Autor pyta czy oprócz postępu technicznego nie powinien zachodzić również postęp w mądrości i o taki postęp apeluje, on bowiem pozwoli uchronić człowieka przez zgubnymi skutkami manipulacji technicznych i genetycznych.

Lublin 2017, s. 350, cena 52 zł (twarda oprawa), 42 zł (miękka oprawa)
ISBN 978-83-60144-97-8

dodano: 19.02.2017r.Zofia J. Zdybicka USJK
Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem
w serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"

Książka stanowi drugie wydanie, poprawione i poszerzone, pionierskiej pracy z dziedziny filozofii realistycznej dotyczącej teorii partycypacji, wyjaśniającej charakter relacji, jaka zachodzi pomiędzy światem a Absolutem-Bogiem. Teoria partycypacji dopełnia teorię wyjaśniania przyczynowego oraz teorię analogii bytowej stanowiąc istotne uzupełnienie całości wykładu metafizyki ogólnej. W metafizyce realistycznej termin „partycypacja” wskazuje na całkowitą zależność i pochodność poszczególnego bytu, jak i całości świata od Stwórcy. Obejmuje ona zależność świata w aspekcie sprawiania i podtrzymywania istnienia (stworzenie), wzorczości (natura bytów) i celowości. Teoria partycypacji jest najbardziej generalną drogą mądrościowego poznania bytu, dopełniającą i zwieńczającą poznanie metafizyczne. Ukazując i wyjaśniając konieczny związek i przyporządkowanie bytów do bytu absolutnego, sytuuje poznanie bytu i całej rzeczywistości w perspektywie istnienia Absolutu. Pozwala też najpełniej wyjaśnić pluralizm i indywidualność świata bytów, a także ich racjonalność i celowość.

Lublin 2017, s. 321, cena 51 zł (twarda oprawa), 41 zł (miękka oprawa)
ISBN 978-83-60144-95-4

dodano: 24.01.2017r.Dnia 1 grudnia 2016 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL, Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d'Aquino) zorganizowały XIX Międzynarodowe Sympozjum na temat: METAFIZYKA ARYSTOTELESA U PODSTAW KULTURY FILOZOFICZNEJ. W 2400. ROCZNICĘ URODZIN ARYSTOTELESA, z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki”.
Celem debaty naukowej było ukazanie uniwersalności metafizyki Arystotelesa w wyjaśnianiu świata, człowieka i ludzkiego działania. Okazją do podjęcia refleksji na ten temat było ogłoszenie przez UNESCO roku 2016 międzynarodowym rokiem Arystotelesa w 2400 rocznicę jego urodzin. Podczas debaty została ukazana specyfika metafizyki Arystotelesa, jej oryginalność, a także współczesne zainteresowania myślą Stagiryty oraz jej interpretacje. W dyskusji podczas sympozjum wzięli udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Program sympozjum

dodano: 21.12.2016r.Andrzej Maryniarczyk SDB
Rationality and Finality of the World of Persons and Things

In the "Notebook on Metaphysics” No IV is discussed basic concepts for understanding reality, the so-called: transcendentals: being, thing, the one, separate, truth, the good and beauty. These concepts describe properties of every being and allow to understand that not only man, but every being, animate and inanimate, is rational and purposeful. Rationality of beings manifests itself in the fact that particular things carry in their existence plan of the Creator or an artist. The finality of the world is revealed by the fact that the individual things carry on its existence a specific purpose, founded by the will of the Creator or an artist.

Lublin 2016, s. 178, 21 zł (detal)
ISBN 978-83-60144-94-7
20,7-14,5 cm

dodano: 11.10.2016r.Ks. Jan Sochoń
Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury

Książka wprowadza czytelnika w tajemnice ludzkiej twórczości kulturowej. Tworzenie zakłada pragnienie prawdy i dobra, wyrasta z dążenia ku nim i nakierowane jest na spełnienie w pięknie, będącym syntezą dobra i prawdy. Autor przypomina, że sama filozofia kultury nie ma wciąż utrwalonego statusu naukowego. Dlatego stara się wypracowywać jej podstawowe zręby, oparte na klasycznej wersji metafizyki i antropologii. Poszukuje istoty ludzkiej twórczości, jako wyrazu osobowego dynamizmu człowieka, otwartego na piękno, dobro i prawdę, poszukującego ostatecznego spełnienia w miłości, będącej próbą naśladowania Boskiej miłości – caritas. Szkice zostały pogrupowane w trzy części. W pierwszej Autor wprowadza w zagadnienia filozofii kultury, filozofii Boga i religii oraz tajniki twórczej miłości odnosząc się takich myślicieli, jak św. Augustyn, Rajmund Lull, John Henry Newman czy Jacques Maritain. W drugiej części Autor, komentując trudności postmodernizmu, zaprasza czytelnika do wspólnego poszukiwania prawdy, dobra i piękna, bez których człowiek nie tylko nie może tworzyć, ale i sensownie egzystować. W trzeciej części ukazuje sylwetki współczesnych artystów, odnajdujących się w swojej twórczości wobec tego, co święte.

Lublin 2016, ss. 422, cena 37 zł
ISBN 978-83-60144-93-0

dodano: 19.09.2016r.Karol Wojtyła
Considerations on the Essence of Man
Rozważania o istocie człowieka
Translated by
John Grondelski

Książka ukazała się w ramach dwujęzycznej polsko-angielskiej serii wydawniczej pod nazwą „The Lublin Philosophical School”. Pierwszą pracą w tym cyklu są Karola Wojtyły Rozważania o istocie człowieka w przekładzie na język angielski Johna Grondelskiego. Książka ukazuje antropologiczną bazę myśli Wojtyły, stanowiącej następnie punkt odniesienia dla jego dociekań etycznych i refleksji w ramach działalności duszpasterskiej. Książka ukazuje zarys adekwatnej wizji osoby, nawiązującej do metafizyki realistycznej i uwzględniającej płaszczyznę teologicznych rozważań o człowieku. Uprzystępnienie tekstu w wersji dwujęzycznej ma na celu ułatwić badaczom myśli Wojtyły dotarcie do oryginalnych tekstów i porównanie ich z proponowanymi przekładami.

Lublin 2016, ss. 221, cena 21 zł
ISBN 978-83-60144-92-3

dodano: 08.09.2016r.Imelda Chłodna-Błach
Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę


Analizy przedstawione w niniejszej rozprawie stanowią inspirującą propozycję, nadającą się do zastosowania na gruncie współczesnych badań dotyczących problematyki związanej z kulturą. Celem analiz jest ukazanie filozoficznych i antropologicznych podstaw sporu o kulturę, zwłaszcza w perspektywie sporu o kulturę wysoką i kulturę niską. Perspektywa metafizyczno-antropologiczna zaproponowana w książce ukazuje oryginalny projekt filozoficznego wyjaśniania kultury wysokiej jako analogicznego zwieńczenia kultury w ogóle. Autorka stara się wykazać, iż rozstrzygnięcie sporu o kulturę wymaga ostatecznie rozstrzygnięcia sporu o człowieka, uzyskania odpowiedzi na pytanie: co rzeczywiście aktualizuje jego potencjalności, sprawiając, że coraz bardziej staje się człowiekiem i coraz bardziej żyje po ludzku. Autorka uzasadnia, iż jest to możliwe jedynie na gruncie filozofii, która poprzez odwołanie do ludzkiej struktury bytowej daje odpowiedź na pytanie o istotę kultury, jej miejsce i rolę w życiu osobowym człowieka, jako jej podmiotu i celu. Kultura w niniejszej książce ujęta została zatem przy pomocy kategorii metafizycznych, zarówno w wymiarze historycznym, jak i systemowym, z uwzględnieniem wyjaśnień dokonanych na gruncie antropologii filozoficznej.

Lublin 2016, ss. 312, cena 25 zł
ISBN 978-83-60144-89-3
ISBN 978-83-8061-222-8


dodano: 08.07.2016r.Wokół antropologii Karola Wojtyły
w serii "Zadania współczesnej metafizyki"


Książka zawiera materiały z XVIII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (11 XII 2015 r.) z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” poświęconego ukazaniu oryginalności i ważności dla współczesnej kultury Karola Wojtyły rozumienia człowieka jako osoby. Publikacja składa się z pięciu części. W pierwszej, noszącej tytuł: „O filozofii Karola Wojtyły” znalazły miejsce rozważania o specyfice antropologii Wojtyły, o źródłach jego myśli (wykorzystaniu elementów fenomenologii dla tomistycznej antropologii), o znaczeniu w nauce i życiu mistyki i filozofii. Druga część, pt. „Wokół dzieła «Osoba i czyn»”, dotyczy dyskusji, jaka toczyła się w 1970 r. na temat antropologii Wojtyły zawartej w tym dziele - przytoczono głosy w dyskusji oraz opracowanie podstawowych jej wątków. Zwrócono również uwagę na problemy przekładu dzieła na język angielski oraz ingerencje redaktorskie w kolejne polskie wydania, jak i w tekst angielski. Części trzecia i czwarta książki dotyczą wybranych wątków antropologii Wojtyły, jak: godność osobowa, sprawczość, samostanowienie, doświadczenie moralności, relacja osoba - natura, cielesność, seksualność, kobiecość i męskość jako sposoby spełniania się osoby ludzkiej. Ostatnia część zawiera teksty na temat relacji osoby do wspólnoty i jej uczestnictwa w życiu społecznym i w rodzinie. W książce zamieszczono obszerną bibliografię tematyczną.

red. nauk. A. Maryniarczyk, P. Sulenta, T. Duma
Lublin 2016, ss. 461, cena 33 zł
ISBN 978-83-60144-91-6

Spis treści

dodano: 26.06.2016r.Pierwszy polski metafizyk
w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"
red. tomu T. Duma

Siódmy z kolei tomik "Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" zorganizowanych z okazji VII rocznicy śmierci Ojca Profesora zawiera obok okolicznościowej homilii ks. bp Edwarda Frankowskiego pt. W służbie Bogu i Ojczyźnie, wykład ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka pt. Pierwszy polski metafizyk. Mieczysława A. Krąpca koncepcja metafizyki realistycznej. Ponadto w tomiku zostały zamieszczone wybrane teksty o. Krąpca na temat realizmu metafizyki, zdrowego rozsądku, egzystencjalizmu tomistycznego. Kolejna część książki zawiera sprawozdanie z finałów V Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem „Wielcy Polacy XX wieku”: Jan Paweł II i Prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP - w trosce o rozumienie osoby oraz sprawozdanie z VII rocznicy.

Lublin 2016, s. 258, cena 24 zł
ISBN 978-83-60144-90-9

dodano: 02.06.2016r.Katarzyna Stępień
Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka.
Studium z filozofii prawa i praw człowieka

Książka jest próbą przeanalizowania i wyjaśnienia sporu, jaki toczy się współcześnie w polskiej literaturze przedmiotu, o rozumienie praw dziecka i ich ochronę w międzynarodowych dokumentach dotyczących praw człowieka oraz w praktyce społecznej. Rozprawa należy, jak zaznaczono w tytule, do dziedziny filozofii prawa, a więc przyjmuje filozoficzny punkt widzenia na toczący się spór. Dotyczy on zwłaszcza takich problemów, jak: podmiot i przedmiot praw dziecka, specyfika dóbr należnych dziecku z tytułu tych praw jako praw człowieka, specyfika samego dziecka jako bytu zależnego i środowisk, w jakich przebywa dziecko (rodzina, szkoła), a w których dokonuje się realizacja jego uprawnień. Ukazanie antropologicznych podstaw praw dziecka pozwala wskazać na źródła zróżnicowanych interpretacji tychże praw oraz sformułować propozycje dróg prowadzących do rozwiązania tytułowego sporu.

Lublin 2016, s. 379, cena 28 zł
ISBN 978-83-60144-88-6
ISBN 978-83-8061-162-7

dodano: 02.06.2016r.Arkadiusz Gudaniec
U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby

Pierwsza część pracy obejmuje analizę stanowisk antropologicznych ujętych w dwa paradygmaty rozumienia człowieka i jego jedności, tj. paradygmat angeliczny (człowiek jako duch przeciwstawny naturze) i naturalistyczny (człowiek jako istota czysto przyrodnicza). Rozwiązania przedstawione w ramach tych paradygmatów nie są w stanie wyjaśnić w sposób nieredukcyjny koniecznego związku absolutyzowanej zasady jedności (ducha lub natury) z drugą, przeciwstawną stroną bycia człowiekiem. Propozycja wyjaśnienia problemu jedności bytowej człowieka, której poświęcona jest druga część pracy, oparta jest na analizach tekstów wybitnych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, K. Wojtyły i M. A. Krąpca. Zasadą wyjaśniającą jedność, tożsamość, jedyność i niepowtarzalność bytu ludzkiego, jest istnienie osobowe (esse personale). Wszystkie poszczególne „części” i wyodrębnione elementy człowieka uczestniczą w jednym istnieniu – istnieniu osobowym, które tłumaczy zarówno transcendencję człowieka, jak i jego głęboką duchowo-cielesną jedność.

Lublin 2016, s. 520, cena 35 zł (detal),
ISBN 978-83-60144-87-9
ISBN 978-83-8061-161-0

dodano: 17.05.2016r.Dnia 10 maja (wtorek) 2016 r. Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu we współpracy z Fundacją Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP zorganizowały w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II spotkanie poświęcone Osobie i Dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Okazją do spotkania były Wykłady Otwarte organizowane w ósmą rocznicę śmierci Wielkiego Filozofa, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, wieloletniego Rektora KUL.
W tegorocznym spotkaniu pragnęlimy przybliżyć rozumienie dobra wspólnego wypracowane przez śp. Ojca Profesora. W ramach uroczystości przewidziane było także wręczenie nagród im. Ojca M. A. Krąpca dla studentów za prace dyplomowe, a także rozstrzygnięcie VI Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego Wielcy Polacy XX wieku. Św. Jan Paweł II, Prymas Stefan Kardynał Wyszyński, Prof. Mieczysław A. Krąpiec OP: osoba – rodzina – naród dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁU W SPOTKANIU.

dodano: 17.05.2016r.FENIKS 2016 dla serii "Zadania Współczesnej Metafizyki"
i wyróżnienie dla "Sporu o Europę" P. Jaroszyńskiego oraz dla
"U podstaw pedagogiki personalistycznej" B. Kiereś

Miło nam poinformować, że Jury w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2016 przyznało Polskiemu Towarzystwu Tomasza z Akwinu:
1. Nagrodę w kategorii "Seria wydawnicza (dzieła zebrane)" za książkę w serii "Zadania Współczesnej Metafizyki", pod redakcją naukową ks. prof. dra hab. A. Maryniarczyka, K. Stępień, A. Gudańca; oraz:
2. Wyróżnienie w kategorii "Publicystyka religijna" za książkę "Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji" autorstwa prof. Piotra Jaroszyńskiego. Ponadto:
3. Wyróżnienie w kategorii "Nauki kościelne" otrzymała wydana przez PTTA oraz Wydawnictwo KUL książka autorstwa dr hab. Barbary Kiereś "U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie".
Uroczystość wręczenia nagród towarzyszy XXII edycji Targów Wydawców Katolickich i odbędzie się w sobotę 9 kwietnia o godz. 19.30 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 53.
Gratulujemy Autorom, Redakcji oraz Wydawcy serii wydawniczej "Zadania Współczesnej Metafizyki" oraz książki "Spór o Europę".

dodano: 07.04.2016r.Włodzimierz Dłubacz
Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa
w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej" (13)
[red. tomu A. Gudaniec]

Książka Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa stanowi jedyną w polskiej literaturze naukowej monografię poświęconą jednemu z najważniejszych problemów w filozofii Arystotelesa, mianowicie jego koncepcji Absolutu. Koncepcja Absolutu jest przedstawiona na tle przedarystotelesowskich ujęć Absolutu - w jońskiej filozofii przyrody oraz w nurcie parmenidejsko-platońskim, w których absolut jawi się jako przyczyna materialna, formalna, sprawcza i wzorcza. Następnie została przedstawiona płaszczyzna epistemologiczna i metodologiczna i uwarunkowania wartościowego poznania, następnie koncepcja fizyki i metafizyki Arystotelesa, wraz z koncepcją kosmosu i ruchów w nim występujących oraz koncepcją bytu jako substancji. Ostatni rozdział dotyczy koncepcji Absolutu w aspekcie jego natury i jako przyczyny celowej. Książka stanowi przewodnik po najważniejszych zrębach filozofii Arystotelesa, upowszechniając dorobek największego myśliciela starożytności.
Książka Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa obejmuje cztery rozdziały, bibliografię, appendix z ks. XII Metafizyki Arystotelesa w języku greckim i polskim, służące jako pomoce dydaktyczne.

Lublin 2015, s. 246, cena 30,45 zł
ISBN 978-83-918800-4-3 (dla serii)
ISBN 978-83-60144-85-5

dodano: 04.03.2016r.Temistiusz
Parafraza "O duszy" Arystotelesa
przekład z jęz. greckiego Monika A. Komsta
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze" (3)

Książka Temistiusza Parafraza O duszy w przekładzie Moniki Komsty ukazuje się po raz pierwszy w Polsce wraz z tekstem greckim. Jest doskonałym upowszechnieniem wiedzy z zakresu filozofii późnego antyku, w szczególności na temat twórczości Arystotelesa z dziedziny klasycznie rozumianej psychologii racjonalnej. Parafraza Temistiusza wydobywa rozumienie duszy jako powszechnej i wewnętrznej zasady życia jako takiego, występującej w świecie roślin, zwierząt i ludzi. Wydanie książki uzupełnia brak tekstów źródłowych poszerzając bazę źródłową myśli filozoficznej o popularny i wpływowy traktat z psychologii i antropologii filozoficznej stanowiącej punkt odniesienia dla innych typów antropologii, stanowiąc pomoc w naukach humanistycznych, społecznych i filozofii, ale także dla biologów i przyrodników badających zagadnienie życia.

Lublin 2015, s. 426, cena 44 zł
ISBN 978-83-60144-86-2

dodano: 04.03.2016r.Barbara Kiereś
U podstaw pedagogiki personalistycznej.
Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie
w serii "Scripta Philosophiae Classicae" (5).
[red. tomu A. Gudaniec]

Przedmiotem analiz Autorki jest spór o wychowanie, o jego potrzebę, zakres, metodę i cel, który zawiązał się już w starożytnej Grecji i trwa po dzień dzisiejszy. W szranki stają trzy odmienne typy pedagogiki: kolektywistyczna, indywidualistyczna oraz personalistyczna. U ich podstaw tkwią różne koncepcje człowieka: bądź jako funkcji państwa (kolektywizm), bądź jako zaobsolutyzowanej jednostki (indywidualizm), bądź jako rozumnej, wolnej i suwerennej bytowo, ale spotencjalizowanej i żyjącej społecznie osoby (personalizm). Antropologie te są z kolei pokłosiem filozofii, a ostatecznie sporu o samą filozofię, jaki toczy się pomiędzy tradycją idealizmu (racjonalizmem i irracjonalizmem) a tradycją realizmu poznawczego. Okazuje się więc, że rzeczowe i racjonalne rozstrzygnięcie sporu o kształt i cel wychowania, a tym samym o naukowy status pedagogiki uniwersyteckiej oraz o jej rolę w praktyce wychowawczej zależy od rozstrzygnięcia sporu o filozofię i związane z nią koncepcje człowieka.

Lublin 2015, s. 321, cena 30 zł
ISBN 978-83-60144-84-8
ISBN 978-83-8061-097-2

dodano: 24.11.2015r.Dnia 10 grudnia 2015 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) zorganizowały XVIII Ogólnopolskie Sympozjum na temat: WOJTYŁA O CZŁOWIEKU. WOKÓŁ ANTROPOLOGII KAROLA WOJTYŁY Z OKAZJI ROKU ŚW. JANA PAWŁA II, z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”. Sympozjum odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
Celem debaty naukowej w czasie Sympozjum było ukazanie oryginalności i ważkości dla współczesnej kultury Karola Wojtyły rozumienia człowieka. Okazją do podjęcia refleksji na ten temat było ogłoszenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II.
Troska Karola Wojtyły o adekwatne rozumienie człowieka towarzyszyła całej Jego działalności naukowej i duszpasterskiej, co wyraziło się przede wszystkim we wskazaniu i uświadomieniu skutków tzw. błędu antropologicznego dla życia indywidualnego, społecznego i kulturowego.
W dyskusji podczas sympozjum wzięli udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Kierownik Katedry Metafizyki KUL

Organizatorzy:
KATEDRA METAFIZYKI KUL
KATEDRA FILOZOFII PRAWA I PRAW CZŁOWIEKA KUL
POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU
oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino
Al. Racławickie 14; 20–950 Lublin
(81) 445 43 87; e-mail: tomasak@kul.pl; www.ptta.pl

Program sympozjum

dodano: 18.12.2015r.Paweł Gondek
Projekt autonomicznej filozofii realistycznej. Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu

Rozprawa podejmuje zagadnienia dotyczące metodologii metafizyki realistycznej. Jest to refleksja z zakresu metametafizyki, w której Autor odwołuje się do teorii bytu Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego. Na bazie tych osiągnięć wykazuje metodologicznie kluczową rolę ogólno-egzystencjalnego aspektu badań metafizycznych oraz wynikających z niego swoistych metod poznawczych. Podkreśla także konieczność autonomicznego uprawiania filozofii, bez odwołań do wyników nauk szczegółowych czy uwarunkowań religijnych, dzięki któremu metafizyka zachowuje wciąż otwarte pespektywy badawcze. Oparty na takich warunkach projekt metafizyki realistycznej stanowi na gruncie współczesnej filozofii propozycję maksymalistycznego sposobu wyjaśniania rzeczywistości, w ramach którego powstaje spójny i całościowy system filozoficzny.

Lublin 2015, ss. 316, cena 28 zł
ISBN 978-83-60144-81-7
ISBN978-83-8061-055-2

dodano: 15.10.2015r.Zbigniew Pańpuch
Spór o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomistów egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej rozróżnienia między ciałem a organizmem

W książce przeanalizowano sposoby rozumienia cielesności człowieka obecne u autorów (głównie) nurtu filozofii realistycznej i zaproponowano wprowadzenie do filozofii człowieka (antropologii filozoficznej) kategorii organizmu, obecnej w filozofii niemal od samych jej od początków. Nowością jest próba umiejscowienia organizmu w strukturze bytowej człowieka. Organizm jest rozumiany jako specyficzna całość, ale stanowiąca charakterystyczny dla człowieka układ przypadłości, zapodmiotowany w całości wyższego rzędu – w ludzkiej substancji – osobie. Sama zaś substancja w tradycyjnym rozumieniu jest kompozycją formy (duszy) i ciała (organizowanej przez formę materii). Takie rozumienie cielesności człowieka skłoniło autora do ponownego przemyślenia początków życia człowieka (oraz możliwych rozumień grzechu pierworodnego), śmierci (oraz związanego z nią zmartwychwstania), jak również bardziej szczegółowych problemów związanych z cielesnością, jak transplantacje organów. W zakończeniu Autor zarysowuje możliwość spojrzenia z tej perspektywy również na zagadnienie ludzkiej płciowości.

Lublin 2015, ss. 370, cena 28 zł
ISBN 978-83-60144-82-4
ISBN978-83-8061-062-0

dodano: 15.10.2015r.Spór o początek i koniec życia ludzkiego
w serii "Zadania współczesnej metafizyki"

Książka zawiera materiały z XVII Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (11 XII 2014 r.) z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” poświęconego współczesnym sporom w sprawie naturalnych granic życia ludzkiego. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej, noszącej tytuł: „O życiu i śmierci w ogólności”, zostały zamieszczone teksty dotyczące zagadnienia życia w ogólności, jak i życia ludzkiego, jego pochodzenia i początku, a także prób filozoficznego wyjaśnienia śmierci. W drugiej części książki, pod tytułem „Życie i śmierć: dysputy problemowe”, zostały podjęte szczegółowe zagadnienia dotyczące życia w perspektywie biotechnologicznej, teologicznej, filozoficznej oraz etycznej, np. problemu zapłodnienia „in vitro”, legalizacji eutanazji, statusu bytowego embrionu ludzkiego, stanu nieba i piekła, hipotezy „anima separata”, genetycznie modyfikowanych organizmów, technologii przedłużania życia, itd. Trzecia cześć książki, zatytułowana „W trosce o kulturę życia”, koncentruje się na niezbywalnej wartości dobra bezwzględnego, jakim jest ludzkie życie, i koniecznością budowania kultury i cywilizacji życia, zdolnej przeciwstawić się współczesnej cywilizacji śmierci. W książce zamieszczono obszerną bibliografię tematyczną.

red. nauk. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch
Lublin 2015, ss. 550, cena 39 zł
ISBN 978-83-60144-83-1

dodano: 12.09.2015r.Zbigniew Pańpuch
Szczęście a polityka.
Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa
w serii "Scripta Philosophiae Classicae"[red. tomu T. Duma]

Książka jest kolejną pozycją w serii wydawniczej „Scripta Philosophiae Classicae” i drugą z prac w tej serii dotyczących greckiej aretologii, tym razem społecznych uwarunkowań realizacji cnoty-arete w nawiązaniu do tekstów Platona i Arystotelesa. Autor przypomina klasyczną koncepcję polityki jako działalności ludzkiej związanej z moralnością. Sięgając do Platońskiej i Arystotelesowskiej aretologii autor ukazuje istotę klasycznie rozumianej filozofii polityki, która wiązała organizację poszczególnych kręgów życia społecznego z kształtowaniem sprawności (cnót) moralnych. Celem tak rozumianej polityki jest pełnia rozwoju człowieka, a więc jego szczęście. Autor ukazuje najpierw przyjaźń jako podstawowy warunek spełniania się arete w relacjach międzyludzkich, a następnie główne obszary życia społecznego, jak gospodarka i polityka, w których realizuje się arete. Za Platonem i Arystotelesem autor wydobywa znaczenie państwa-polis jako miejsca spełniania się człowieka, ukazując podobieństwa i różnice w politologii obu myślicieli.

Lublin 2015, s. 304, cena 30 zł
ISBN 978-83-60144-80-0
ISBN 978-83-8061-098-9

dodano: 12.09.2015r.Zbigniew Pańpuch
W poszukiwaniu szczęścia. Śladami aretologii Platona i Arystotelesa
w serii "Scripta Philosophiae Classicae"
[red. tomu A. Gudaniec]

Przedmiotem kolejnej książki wydanej w serii „Scripta Philosophiae Classicae” jest rozumienie cnoty-arete jako sposobu spełniania się człowieka w życiu indywidualnym: w dziedzinie poznawczej, moralnej, twórczej i religijnej. Arete rozumiana jest tu jako sprawność ludzkiego działania, dzięki której człowiek może osiągnąć doskonałość stając się, wedle klasycznego ideału życia, „pięknym i dobrym”. Cnota, będąc usprawnieniem działania w różnych sferach życia ludzkiego, stanowi o możliwości spełnienia się człowieka, zwanego szczęściem. Autor analizuje teksty Platona i Arystotelesa i w oparciu o odmienne koncepcje człowieka obu filozofów wydobywa poszczególne składniki aretologii, sygnalizuje podobieństwa i różnice obu ujęć. Sięgając do antycznych źródeł aretologii i pedagogiki, autor ukazuje rolę cnoty-arete w osiąganiu doskonałości moralnej człowieka oraz przy okazji również bogactwo i aktualność klasycznych rozwiązań.

Lublin 2015, s. 331, cena 25 zł
ISBN 978-83-60144-76-3
ISBN 978-83-8061-016-3

dodano: 12.09.2015r.Katarzyna Stępień
W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa
w serii "Scripta Philosophiae Classicae"
[red. tomu Z. Pańpuch]

Książka ukazała się w nowej serii wydawniczej „Scripta Philosophiae Classicae”, obejmującej studia i komentarze z dziedziny filozofii realistycznej, a dotyczy podstaw racjonalności prawa stanowionego oraz filozoficznych źródeł współczesnego konwencjonalizmu prawa. Podstaw tych poszukuje się w zgodności prawa z naturą realnego bytu (osoby) i jego działania odczytanych przez rozum. W prawie, jak i w każdym racjonalnym wytworze wyróżnić można dwa aspekty: przedmiot i myśl o przedmiocie. W przypadku prawa aspekt przedmiotowy stanowi fakt prawa (ius), którym jest realna relacja wiążąca osoby ludzkie z dobrem wspólnym, zaś poznawcze ujęcie tej relacji i odczytanie jej treści stanowi norma (lex). Racjonalne prawo stanowione zakłada zatem obiektywny i racjonalny porządek realnej relacji międzyosobowej należnej z uwagi na dobro osoby.

Lublin 2015, s. 379, cena 26 zł
ISBN 978-83-60144-77-0
ISBN 978-83-8061-054-5

dodano: 12.09.2015r.Arkadiusz Gudaniec
Paradoks bezinteresownej miłości. Studium z antropologii filozoficznej
na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu
w serii "Scripta Philosophiae Classicae"
[red. tomu T. Duma]

Książka otwiera nową serię wydawniczą „Scripta Philosophiae Classicae”, zawierającej studia i komentarze z dziedziny filozofii realistycznej, a dotyczy miłości jako podstawowego sposobu życia człowieka. Tytułowy paradoks opisuje trudność wynikającą z przyjęcia dwóch twierdzeń: (1) najwyższą postacią miłości jest bezinteresowna miłość wobec drugich osób; (2) wzorem i podstawą każdego typu miłości jest miłość siebie, zgodnie z którą człowiek kocha innych z uwagi na swoją doskonałość (miłość interesowna). Autor w oparciu o analizę osobowego działania opisuje naturę miłości, różne jej postaci: (jako uczucia, jako aktu woli) i rodzaje (przyjacielska, pożądliwa), a także formułuje aporie i uchyla twierdzenia składające się na tytułowy paradoks. Bazą źródłową dokonywanych analiz są teksty św. Tomasza z Akwinu, a praca stanowi studium z antropologii filozoficznej pogłębiające rozumienie człowieka i jego osobowego działania.

Lublin 2015, s. 298, cena 28 zł
ISBN 978-83-60144-75-6
ISBN 978-83-8061-015-6

dodano: 19.06.2015r.O polityce
w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"
red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień

Książka stanowi szósty tomik "Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" zorganizowanych z okazji VI rocznicy śmierci Ojca Profesora. Obok okolicznościowej homilii ks. bp Henryka Tomasika pt. Pasterz wielkości człowieka, tomik zawiera wykład prof. Henryka Kieresia pt. Problem polityki w ujęciu Mieczysława A. Krąpca. Ponadto w tomiku zostały zamieszczone wybrane teksty o. Krąpca na temat polityki dobra wspólnego, podstaw narodowej tożsamości oraz koniecznych warunków obrony suwerenności (w tym tekst słynnego przemówienia do M. Gorbaczowa). Kolejna część książki zawiera sprawozdanie z organizowanego przez Gimnazjum nr 3 w Lublinie Finału II edycji Wojewódzkiego Konkursu: Ojciec prof. Mieczysław A. Krąpiec – filozof i pedagog, oraz sprawozdanie z VI rocznicy, a także omówienie okolicznościowej wystawy na temat: M. A. Krąpca koncepcja polityki.

Lublin 2015, s. 275, cena 23 zł
ISBN 978-83-60144-78-7

dodano: 19.05.2015r.Podziękowanie

Dnia 8 maja 2015 r. Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu we współpracy z Fundacją Deo et Patriae zorganizowały w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Spotkanie poświęcone osobie i dziełu Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca. Okazją była siódma rocznica śmierci Wielkiego Filozofa, głównego twórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, wieloletniego Rektora KUL.
W tegorocznych Wykładach Otwartych imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP przybliżylismy wypracowaną przez niego koncepcję metafizyki. W ramach uroczystości przewidziane było także wręczenie nagród dla studentów za prace dyplomowe, a także rozstrzygnięcie V Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego pod hasłem "Wielcy Polacy XX wieku": Jan Paweł II i Profesor Mieczysław A. Krąpiec OP – w trosce o rozumienie osoby dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanego przez Fundację Deo et Patriae im. o. prof. M. A. Krąpca. Uroczystość uświetnił okolicznościowy koncert.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom uroczystości.

Program spotkania

dodano: 19.05.2015r.Mieczysław A. Krąpiec
Język i świat realny
w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"

Książka Język i świat realny jest trzecim wydanie klasycznej – jak na czasy współczesne – rozprawy z dziedziny filozofii języka, a ściślej z metafizyki języka. Język odgrywał i ciągle odgrywa bardzo ważną, jeśli wręcz nie zasadniczą, rolę w życiu i kulturze społeczeństw ludzkich. Autor wskazuje na nierozerwalną triadę: świat – poznanie – język, w której język jest narzędziem komunikacji rezultatów poznania świata osób i rzeczy. Zwraca uwagę Czytelnika, że we współczesnej komunikacji społecznej, język zamiast informować o rzeczywistości czy naprowadzać na jej widzenie, często rzeczywistość tę przysłania, a niekiedy i kreuje. Skutkiem tego, zamiast być środkiem porozumienia się pomiędzy ludźmi, staje się narzędziem manipulacji.
W nowym wydaniu zostały zweryfikowane cytowane teksty zapisy bibliograficzne oraz usunięte zauważone błędy redakcyjne. Została też zaktualizowana literatura oraz sporządzony indeks osobowy i przedmiotowy.

Lublin 2015, s. 373, cena 30,45 zł
ISBN 978-83-60144-73-2

dodano: 16.03.2015r.Mieczysław A. Krąpiec
O Czeloweke
beseduet Romuald Jakub Weksler-Waszkinel
w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"
przekł Jurij Załoska

"Besedy z Otcom Krompecom" O Czeloweke, są przekładem na język rosyjski wydanych w 2008 roku w języku polskim "Rozmów" O człowieku. Publikacja w swej kompozycji nawiązuje do starożytnej formy dialogu, podczas którego poszukiwano prawdy o świecie i sprawach ludzkich. Mistrzem, do którego kierowane są pytania, jest Ojciec Krąpiec, współtwórca Filozoficznej Szkoły Lubelskiej, profesor i wychowawca, rektor KUL, a przede wszystkim przewodnik na drodze realistycznego wyjaśniania rzeczywistości. Rozmowa jest próbą zrozumienia kim jest człowiek, czym jest dusza ludzka, na czym ludzkie działanie, jakie są relacje człowieka do społeczeństwa. W rozmowie został także podjęty problem śmierci. Publikacja w języku rosyjskim daje okazję zapoznania Czytelnika z innego kręgu kulturowego z realistyczną interpretacją człowieka.

Lublin 2015, s. 138, 12,00 zł (detal)
ISBN 978-83-60144-71-8
19-11,5 cm

dodano: 18.02.2015r.Andrzej Maryniarczyk
Metafizyka a ontologie. Próby przezwyciężania metafizyki i ich paradoksy

Celem tej publikacji, z serii "Zeszyty z metafizyki" jest wprowadzenie Czytelnika w nową kulturowo-filozoficzną sytuację, z jaką spotyka się w filozofii współczesnej, gdy podejmuje studia z metafizyki realistycznej. W pierwszej części "Zeszytu" został przedstawiony zarys metafizyki realistycznej, która wyróżnia się autonomią tak co do przedmiotu badań, jak i co do metody oraz celu. Jest typem poznania, które funduje wiedzę rozumiejącą i mądrościową. W drugiej części "Zeszytu" zostały ukazane dzieje i przyczyny wyodrębnienia się ontologii, jako odrębnej obok metafizyki dyscypliny, oraz omówione różnorodne typy nowożytnych i współczesnych ontologii. Czytelnik może zatem dowiedzieć się, że to, co dziś nazywa się "ontologią" niewiele ma wspólnego z ogólną teorią bytu, czyli metafizyką.

Lublin 2015, s. 308, 14,00 zł (detal)
ISBN 978-83-60144-74-9
20,7-14,5 cm

dodano: 17.02.2015r.Andrzej Maryniarczyk
The Realistic Interpretation of Reality
Translated from Polish by Hugh McDonald

Trzeci "Zeszyt z metafizyki" prezentuje interpretację rzeczywistości sformułowaną przez Tomasza z Akwinu. Omówione są fundamentalne dla właściwego rozumienia świata teorie: złożenia bytu z istoty i istnienia, stworzenia z niczego, analogicznego bytowania rzeczy. Część "Zeszytu z metafizyki" poświęcono rozumieniu człowieka jako osoby oraz poznaniu sądowemu i separacji metafizycznej. Zamieszczono też fragmenty pism Tomasza z Akwinu.

The third book from the series "Notebooks in Metaphysics" presents interpretation of reality that S. Thomas Aquinas formulated. There are theories, which are fundamental for proper understanding of the world, such as existential conception of being as composed of the elements of essence and existence, the creation from nothing, the analogy of beings. Some parts of this "Notebooks in Metaphysics" (vol. 3) presents the conception of the man as a person and the theory of metaphysical separation and existential judgement-based cognition. The book also presents S. Thomas Aquinas’ texts about new understanding of being, on the creation of being ex nihilo, on the Absolute Being whose essence is existence, etc.

Lublin 2015, p. 171, price 21 zł
ISBN 978-83-60144-72-5

dodano: 05.02.2015r.Podziękowanie
Sympozjum Spór o początek i koniec ludzkiego życia (11 XII 2014)

Dnia 11 grudnia 2014 (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) zorganizowali XVII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne na temat: Spór o początek i koniec ludzkiego życia, z cyklu "Zadania Współczesnej Metafizyki". Sympozjum odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Celem debaty było, po pierwsze, ukazanie specyfiki życia ludzkiego. Po drugie, dyskusja istotnych problemów dotyczących początku i kresu ludzkiego życia w perspektywie bio-technologicznej, filozoficznej, teologicznej oraz etycznej. Zgodnie z tradycją sympozjum, na zakończenie przewidziana została refleksja podsumowująca całość rozważań oraz ukazująca propozycję pozytywnego rozstrzygnięcia omawianych problemów. W dyskusji podczas sympozjum wzięli udział wybitni filozofowie z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Program sympozjum

Organizatorzy:
KATEDRA METAFIZYKI KUL
POLSKIE TOWARZYSTWO TOMASZA Z AKWINU
Al. Racławickie 14; 20–950 Lublin
(81) 445 43 87; e-mail: tomasak@kul.pl; www.ptta.pl

dodano: 11.10.2014r.Spór o naturę ludzką
w serii "Zadania współczesnej metafizyki"
Książka zawiera materiały z XVI Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego (12 XII 2013 r.) z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" poświęconemu filozoficznym interpretacjom natury ludzkiej. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej części, noszącej tytuł: "Źródła sporu o naturę ludzką", zostały wskazane podstawowe rozumienia natury w ogóle, a ludzkiej w szczególności oraz źródła i skutki jej deprecjonowania, a następnie zanegowania w filozofii nowożytnej i współczesnej. W drugiej części książki, pod tytułem "Natura ludzka na areopagu", zostały podjęte szeroko dziś dyskutowane szczegółowe zagadnienia dotyczące natury ludzkiej w kontekście historycznym lub systemowym. Autorzy rozważają tytułowy problem w relacji do naturalizmu, życia osobowego człowieka, kultury, życia biologicznego i cielesności oraz płciowości. Trzecia cześć książki, zatytułowana "W obronie natury ludzkiej", koncentruje się na niezbywalnej wartości poszanowania ludzkiej natury, tak dla życia osobowego człowieka, jak i społecznego, a także dla całej kultury, która jest wypadkową ujawniania się i aktualizacji natury ludzkiej.

red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec
Lublin 2014, ss. 614, cena 39 zł
ISBN 978-83-60144-66-4Informacje dotyczące prób deprecjonowania
dobrego imienia i dorobku o. M. A. Krąpca

Więcej...

dodano: 11.10.2014r.O uniwersytecie
w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"
red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień
Książka stanowi piąty tomik "Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" zorganizowanych z okazji V rocznicy śmierci Ojca Profesora. Obok okolicznościowej homilii ks. bp Henryka Tomasika pt. Pasterz prawdy i wolności tomik zawiera wypowiedzi prof. Stefana Sawickiego pt. Uniwersytet katolicki – uczelnia o wielu funkcjach oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach trudnych. Ponadto w tomiku zostały zamieszczone wybrane teksty o. Krąpca na temat uniwersytetu katolickiego oraz specyfiki KUL, m.in. otwartości uniwersytetu i jego antropologicznego profilu. Kolejna część książki zawiera opis uroczystości nadania imienia o. M. A. Krąpca Gimnazjum nr 3 w Lublinie, wygłoszoną podczas Mszy św. homilię abp. S. Wielgusa, a także sprawozdanie z Międzyszkolnego Konkursu Edukacyjnego pt. Mieczysław A. Krąpiec – filozof i pedagog, oraz sprawozdanie z V rocznicy, a także omówienie okolicznościowej wystawy W trosce o Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Lublin 2014, s. 217, cena 22 zł
ISBN 978-83-60144-70-1

dodano: 21.06.2014r.Mieczysław A. Krąpiec
O etyce
rozmawia Piotr Jaroszyński
w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"
Rozmowy z Mistrzem dotyczą jednej z najważniejszych sfer ludzkiego życia, a mianowicie moralności. Przedmiotem rozmowy jest moralność jako sposób działania człowieka i jej konieczne podmiotowe i przedmiotowe czynniki: decyzja, rozumne i wolne postępowanie ku prawdziwemu dobru ludzkiemu, szczęście jako cel dążeń człowieka, hierarchia dóbr: celów i środków w działaniu, cnoty moralne jako usprawnienia konieczne w spełnianiu dobra, prawo naturalne z naczelnym nakazem synderezy: "dobro czyń", społeczne warunki realizacji moralności. Drugim przedmiotem rozmowy jest etyka jako teoria moralności i jej uwarunkowania przyjętą koncepcją człowieka i jego działania oraz jej ostateczne uzasadnienia. Książka zawiera wykaz polecanych lektur: tekstów klasycznych i literatury uzupełniającej na temat etyki klasycznej.

Lublin 2014, ss. 147, cena 12,00 zł
ISBN 978-83-60144-64-0

dodano: 23.05.2014r.Sztuka i realizm
Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin
i pracy naukowej na KUL
Profesora Henryka Kieresia
Księga pamiątkowa jest wyjątkowym dziełem. Z jednej strony jest wyrazem hołdu i uznania dla prof. Henryka Kieresia za jego wieloletnią pracę na rzecz filozofii sztuki, teorii poznania i szeroko pojętej kultury oraz humanistyki. Z drugiej zaś gromadzi ludzi, którzy w swojej działalności naukowo-badawczej prezentują podobne podejście w uprawianiu filozofii, które charakteryzuje się realizmem poznawczym. Księga zawiera 65 artykułów przygotowanych przez filozofów zarówno z polskich, jak i z zagranicznych ośrodków naukowych – 27 tekstów (m.in. z Kanady, Francji, Filipin, USA, Hiszpanii, Niemiec, Australii). Teksty zostały uszeregowane w pięć działów tematycznych: kultura i sztuka, metafizyka i antropologia, etyka i polityka, religia i filozofia, oraz nauka i logika. Księgę zamykają wywiady z Jubilatem oraz biogramy Autorów.

red. nauk. ks. T. Duma, A. Maryniarczyk, P. Sulenta
Lublin 2014, ss. 1007, 24,7-17,5 cm, cena 65,00 zł
ISBN 978-83-60144-67-1

dodano: 18.03.2014r.Aleksander z Afrodyzji
O duszy
przekład z jęz. greckiego Monika E. Komsta
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze"
Książka Aleksandra z Afrodyzji O duszy to pierwszy polski przekład ważnego traktatu późnego antyku powstałego w środowisku Arystotelesowego Likejonu. Jego autorem jest jeden z ostatnich scholarchów szkoły perypatetyckiej w Atenach. Traktat dotyczy genezy duszy, jej natury, władz i funkcji. Aleksander stara się zgłębić tajemnicę życia w ogóle, wskazując na podstawy dla istnienia i działania bytów ożywionych. Książka, zawierająca tekst polski i grecki, wraz ze wstępem tłumaczki, zapoczątkowuje nową serię wydawniczą "Teksty-Przekłady-Komentarze". Celem serii jest przybliżanie wielkich, a nieznanych polskiemu czytelnikowi skarbów filozofii klasycznej, których znajomość jest konieczna dla kształtowania kultury filozoficznej.

Lublin 2013, s. 281, cena 29 zł
ISBN 978-83-60144-68-8

dodano: 12.02.2014r.Św. Tomasz z Akwinu
Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa
przekład z jęz. łacińskiego Andrzej P. Stefańczyk
w serii "Teksty-Przekłady-Komentarze"
Książka ukazuje się w serii wydawniczej "Teksty-Przekłady-Komentarze". Obejmuje opracowany przez św. Tomasza z Akwinu, a dokończony przez Kajetana komentarz do traktatu Arystotelesa Hermeneutyka. Komentarz do Hermeneutyki dotyczy języka, nazwy, natury wyrażeń językowych, definicji, zdań i ich podziału itd. Tomaszowy traktat z zakresu, wydawałoby się, filozofii języka, jego struktury i funkcjonowania, podejmuje jednak pytania z dziedziny metafizyki języka: dlaczego i dzięki czemu istnieje język oraz co konstytuuje język jako taki. Refleksja nad tymi pytaniami ukazuje ścisłe powiązanie języka nie tyle z myśleniem, ile z poznaniem nakierowanym na realnie istniejącą rzeczywistość, która determinuje swoją strukturą zarówno poznanie, jak i wyrażający je język. Ta metafizyczna perspektywa wyróżnia tytułowy traktat w relacji do dociekań współczesnego językoznawstwa i filozofii języka. Publikacja zawiera tekst pierwszego polskiego przekładu oraz tekst łaciński traktatu, komentarze i objaśnienia sporządzone przez tłumacza, a także indeks-słownik najważniejszych terminów oraz bibliografię.

Lublin 2013, s. 639, cena 49 zł
ISBN 978-83-60144-69-5

dodano: 12.02.2014r.Henryk Kiereś
Sztuka w kulturze
w serii "Vademecum filozofii"
Na książkę składają się artykuły dotyczące sztuki i jej rozumienia, co prowadzi do podstawowego filozoficznego typu wyjaśniania świata natury i kultury. Okazuje się bowiem, że rezygnacja z filozofii w wyjaśnianiu problemu sztuki powoduje błędny jej obraz, zaś oparcie jej rozumienia na idealizmie i jego pseudofilozofiach prowadzi do ideologii fundującej m.in. tzw. antysztukę i antyartystę. Autor ostrzega, że nie każdy fakt kulturowy, jaki rejestruje historia sztuki, jest faktem kulturotwórczym, bywa bowiem owocem błędu poznawczego twórcy i miast usuwać braki w świecie pomnaża je, deprawując odbiorcę i deterioryzując kulturę. W książce m.in. omówiono problem kultury i kulturoznawstwa, współczesne spory o sztukę, problem twórczości, relację sztuka i religia, oraz zamieszczono pomoce dydaktyczne: wybrane teksty oraz bibliografię prac z filozofii sztuki.

Lublin 2013, s. 297, cena 24 zł
ISBN 978-83-60144-63-3

dodano: 31.12.2013r.Zofia J. Zdybicka USJK
Religia a religioznawstwo
w serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"
Autorka ukazuje fenomen religijności rozumianej jako cecha bytu osobowego. Fakt, że stanowi ona niezbywalną właściwość osobową, przekłada się na pierwotność i powszechność religii w życiu ludzkim i w kulturze. Jej obecności nie da wyjaśnić się na poziomie czysto kulturowym, mimo wysiłków współczesnych interpretatorów tego fenomenu. W książce zatem są obecne dwie płaszczyzny wyjaśniania: filozoficzna - charakteryzująca fakt ludzkiej religijności w kontekście realizmu metafizycznego i antropologicznego, oraz "reliogioznawcza", gdzie religia jest przedmiotem opisu i wielorakich prób interpretacji. Autorka podkreśla pierwszeństwo filozofii w wyjaśnianiu faktu religii przed religioznawstwem. Analizy religioznawcze nie są bowiem w stanie wyjaśnić istoty religii i jej najgłębszych ontycznych racji. Książka ukazała się w serii wydawniczej "Monografie i studia z filozofii realistycznej".

Lublin 2013, s. 400, cena 52,00 zł (twarda oprawa), 42,00 zł (miękka oprawa)
ISBN 978-83-60144-59-6

dodano: 30.10.2013r.W trosce o godziwe prawo
w serii "Wykłady Otwarte imienia Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP"
red. A. Maryniarczyk, T. Duma, K. Stępień
Książka stanowi czwarty tomik "Wykładów Otwartych im. Ojca Profesora Mieczysława A. Krąpca OP" zorganizowanych z okazji IV rocznicy śmierci Ojca Profesora. Obok okolicznościowej homilii ks. abp prof. Stanisława Wielgusa pt. Pasterz Prawdy tomik zawiera tekst wykładu prof. Marka Piechowiaka pt. Mieczysława A. Krąpca koncepcja filozofii prawa. Ponadto w tomiku zostały zamieszczone wybrane teksty M. A. Krąpca z zakresu filozofii prawa m.in. Prawo jako fakt, Bytowy charakter prawa jako relacji, Prawo naturalne oraz sprawozdanie z finałów III Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego "Wielcy Polacy XX wieku", poświęconego osobie i dziełu prof. Mieczysława A. Krąpca, a także omówienie okolicznościowej wystawy W trosce o prawa człowieka i prawa narodu.

Lublin 2013, s. 184, cena 20 zł
ISBN 978-83-60144-62-6

dodano: 05.06.2013r.O. M. A. Krąpiec, profesor i rektor KUL, filozof, patronem Gimnazjum nr 3 w Lublinie

Na wniosek Gimnazjum nr 3 w Lublinie, przy ul. Nałkowskich 110, Rada Miasta Lublina uchwałą z dnia 21 marca 2013 r. nadała szkole imię prof. Mieczysława A. Krąpca OP. Uroczystość nadania imienia odbędzie się 24 maja br. W programie m.in. odsłonięcie płaskorzeźby Patrona, koncert oraz spotkanie społeczności szkolnej z uczniami i współpracownikami o. Krąpca.
Gimnazjum nr 3 w Lublinie, znajdujące się w dzielnicy Wrotków, w malowniczej okolicy Zalewu Zemborzyckiego, powstało 1 września 1999 r. Dyrektorem szkoły jest pani Elżbieta Kot.
Przez pierwszych 5 lat gimnazjum funkcjonowało w trudnej sytuacji lokalowej w murach Szkoły Podstawowej nr 30. W lutym 2002 r. zapadła decyzja o budowie segmentu przeznaczonego dla gimnazjum, i od 1 września 2004 szkoła funkcjonuje w nowym budynku, którego uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się 4 lutego 2005 r.

W Gimnazjum nr 3 w 12 oddziałach uczy się 330 gimnazjalistów, pracuje 37 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi. Szkoła jest przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, posiada system monitoringu wizyjnego. Młodzież ma do dyspozycji dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, 26-stanowiskową pracownię komputerową oraz bibliotekę szkolną z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji, a także bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Szkoła doskonali i rozwija w stopniu bardzo wysokim potencjał uczniów, co potwierdzają wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) obliczanej przez CKE, na podstawie których Gimnazjum nr 3 w Lublinie zalicza się do grupy szkół sukcesu, czyli osiągających najwyższą jakość kształcenia.

dodano: 15.05.2013r.Henryk Kiereś
Osoba i społeczność
w serii "Vademecum filozofii"
Książka dotyczy życia społecznego człowieka jako koniecznego kontekstu jego aktualizacji. Zwraca uwagę na rolę filozofii w rozpoznawaniu istoty życia wspólnotowego, jego metody cywilizacyjnej i ostatecznego celu. Rozważania są dokonywane z perspektywy realizmu filozoficznego, co pozwala wskazać na absurdy idealizmu, w tym zwłaszcza jego cywilizacyjne konsekwencje: utopizm i ustrojową gromadność (socjalizm). Autor przywołuje ciągle cenzurowany dorobek poznawczy realizmu w dziedzinie antropologii i teorii cywilizacji, w tym akcentuje szczególnie personalizm z jego adekwatną i integralną koncepcja człowieka jako osoby. Kluczowymi odniesieniami rozważań są: spór realizmu z idealizmem, transformacja modernizmu w postmodernizm, utopia i utopizm, socjalizm i jegoodmiany, gromadność cywilizacyjna i personalizm. Przyjęta perspektywa sprawia, że książka stanowi znakomity przewodnik po kwestiach związanych z życiem społecznym człowieka.

Lublin 2013, s. 361, cena 25 zł
ISBN 978-83-60144-61-9
ISBN 978-83-7702-608-3

dodano: 22.04.2013r.FENIKS 2013 dla Słownika-Przewodnika filozoficznego
W 2013 r. Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2013 przyznało PolskiemuTowarzystwu Tomasza z Akwinu wyróżnienie w kategorii "Nauki Kościelne" za Słownik - Przewodnik filozoficzny. Osoby - problemy - terminy opracowany pod red. nacz. ks. prof.Andrzeja Maryniarczyka SDB. Uzasadnienie decyzji o wyróżnieniu najnowszej inicjatywywydawniczej PTTA brzmi: "za stworzenie unikatowego w dorobku rodzimej kulturynarzędzia do poznania filozofii".
Słownik-Przewodnik filozoficzny jest już trzecią propozycją typu encyklopedycznegoprzygotowaną przez redakcję Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino) działającego przy Katedrze Metafizyki KUL i drugą z koleinagrodzoną przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Stanowi jednotomowy przewodnik po intrygującym świecie postaci, problemów, szkół i nurtów składających się na dziejefilozofii. Zbiera i przedstawia w sposób syntetyczny bogactwo światowej filozofii, podającw hasłach problemowych słownikowe definicje terminów będące podstawą rozumieniadanej kwestii, zaś w biogramach zwięzły opis postaci filozofa. Słownik-Przewodnik zawierarównież filozoficzne terminy techniczne: arabskie, chińskie, greckie, japońskie, łacińskie,sanskryckie i palijskie - charakterystyczne dla różnych kręgów i tradycji filozoficznych,których znajomość ułatwia studium tekstów źródłowych. Zawiera również informacjebibliograficzne, odsyłając do podstawowej literatury po szersze opracowanie dotyczącebiogramu filozofa, problemu, przeglądu czy szkoły. Na tle dzisiejszej specjalizacjidotykającej również nauk filozoficznych Słownik-Przewodnik filozoficzny stanowinieocenioną pomoc w poszukiwaniach podstaw maksymalistycznej wiedzy o świecie,człowieku i ludzkim poznaniu mądrościowym.
Uroczystość wręczenia nagród towarzyszy XIX edycji Targów Wydawców Katolickich (11-14 IV 2013). Gratulujemy Autorom, Redakcji oraz Wydawcy Słownika-Przewodnika filozoficznego.

dodano: 15.04.2013r.SŁOWNIK-PRZEWODNIK FILOZOFICZNY.
OSOBY – PROBLEMY – TERMINY
Słownik-przewodnik filozoficzny ukazuje w sposób bardzo syntetyczny całe bogactwodziedzictwa filozofii świata, oraz służy jako przewodnik po świecie osób, problemów,szkół i nurtów tworzących dzieje filozofii. Informacje zamieszczone w biogramach sąbardzo zwięzłe, to samo dotyczy haseł problemowych, w których ograniczono się tylko dopodania definicji, stanowiącej podstawę rozumienia danego problemu. Ponadto w Słowniku-przedwodniku zamieszczono podstawowe filozoficzne terminy techniczne, takie jak:arabskie, chińskie, greckie, japońskie, łacińskie, sanskryckie czy palijskie, charakterystycznedla różnych kręgów i tradycji filozoficznych, których znajomość ułatwi rozumienieczytanych i studiowanych tekstów. Słowniki terminów zostały opracowane w wersjidwustronnej (np.: grecko–polski i polsko–grecki), zaś w przypadku filozofii wschodnichw wersji polsko–chińsko-japońsko-sanskrycko-plalijskiej sporządzono łączny słowniktych terminów, celem ułatwienia Czytelnikowi porównywania ich znaczenia i wzajemnegouwarunkowania, a także i pochodności.
To co stanowi o novum Słownika-przewodnika w stosunku do innych słowników tozamieszczenie pod krótkimi hasłami informacji o całościowych i szerokich opracowaniachdanego biogramu filozofa czy problemu, przeglądu lub szkoły, które może Czytelnik spotkaćw polskich encyklopediach, kompendiach, leksykonach czy słownikach bibliograficznych.Dzięki temu Czytelnik, mając dostęp do różnorodnych opracowań tego samego zagadnienia,otrzymuje niejako klucz do zdobycia szerokiej i zobiektywizowanej wiedzy na temat danegozagadnienia.
Mamy nadzieję, że ten zamysł znajdzie uznanie wśród filozofów i humanistów,tak studentów, jak i nauczycieli oraz badaczy korzystających ze Słownika-przewodnika, iprzyczyni się do łatwiejszego i pełniejszego docierania do prawdy, która jest fundamentempoznania mądrościowego.

red. nacz. A. Maryniarczyk
Lublin 2012, s. 767, cena detal. 129 zł (brutto)
ISBN 978-83-60144-60-2

dodano: 20.02.2013r.Vittorio Possenti
Zarys filozofii polityki. Społeczeństwa liberalne na rozdrożu
tłum. Anna Fligel
w serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"
Autor - wybitny znawca filozofii polityki - w prezentowanej polskiemu Czytelnikowi pracy wchodzi w dyskusję z teoriami społecznymi dominującymi we współczesnej filozofii polityki, ukazując źródła ich powstania i paradoksy, do których prowadzą. Równocześnie wchodząc w dyskusje ze współczesnymi teoriami politycznymi, proponuje własne rozwiązanie, które nazywa teorią "neoklasyczną". Autor doszedł bowiem do przekonania, że po upadku Związku Radzieckiego i załamaniu się systemu komunistycznego, jednak nie marksizm będzie nurtem rozstrzygającym w procesie przemian, jakie dokonają się w Europie i świecie, lecz liberalizm. Stąd konfrontację z nim uznał Possenti za sprawę najpilniejszą.
Książka składa się z trzech części: w pierwszej, pt. Teoria formy politycznej Autor rozważa różne formy życia społecznego i bezpośrednio związane z nimi takie zagadnienia, jak: prawo naturalne, dobro wspólne oraz kategorię ludu. W drugiej części, noszącej tytuł: Rozum praktyczny a filozofia społeczna, Autor omawia m.in. problematykę sprawiedliwości, zagadnienia pracy i techniki oraz religii. Z kolei w trzeciej części pracy, noszącej tytuł: Demokracja i państwo Autor ukazuje relacje pomiędzy państwem a społeczeństwem i omawia funkcje państwa oraz zagadnienia związane z demokracją.
Książka w obszarze polskiej literatury społeczno-politycznej jest szczególnie cenna i godna polecenia. Uzupełnia bowiem w tym względzie brak tego typu opracowań w polskiej literaturze filozoficzno-politycznej i stanowi doskonałą pomoc dla studentów filozofii polityki i politologia, a także dla wykładowców i polityków oraz także humanistów.
Książka ukazała się w nowej serii wydawniczej "Monografie i studia z filozofii realistycznej".

Lublin 2012, s. 483, cena 59 zł (twarda okładka), 47 zł (miękka okładka)
ISBN 978-83-60144-43-5

dodano: 03.12.2012r.Zofia J. Zdybicka USJK
Pułapka ateizmu
w serii "Vademecum filozofii"
Książka zawiera podstawowe wątki problematyki ateizmu: konieczne wyjaśnienia etymologiczne, podstawowe znaczenia terminu „ateizm”, główne rodzaje ateizmu (filozoficzny, teoriopoznawczy, semiotyczny, antropologiczny, religijny, psychologiczny, socjologiczny), teoretyczny i praktyczny, jak i postacie ateizmu, jak antyteizm czy pseudoateizm. Książka zawiera ponadto rys historyczny ateizmu uwzględniający źródła filozoficzne od starożytności po czasy najnowsze, oraz specyfikę teoretycznego i praktycznego ateizmu w jego wydaniu polskim. Ostatnią część książki tworzą obszernie omówione formy ateizmu, oraz analiza źródeł postaw ateistycznych ze szczególnym uwzględnieniem motywów filozoficznych. Książka zawiera ponadto omówienie takich postaw, jak agnostycyzm i sceptycyzm oraz spis najważniejszych pozycji bibliograficznych na temat ateizmu. Novum książki stanowi analiza fenomenu ateizmu w kontekście nie tylko religioznawczym, ale przede wszystkim filozoficzno-antropologicznym. Analiza ateizmu jako prądu umysłowego w kontekście filozoficznej wizji człowieka wyznacza nową perspektywę badawczą, sięgając głęboko do antropologii, gdzie podkreśla się naturalną tendencję natury ludzkiej jako ukierunkowanej na transcendencję.

Lublin 2012, s. 309, cena 23 zł
ISBN 978-83-60144-56-5

dodano: 17.09.2012r.Nagroda im. Wł. Pietrzaka dla "Encyklopedii Filozofii Polskiej"

Kapituła LXV Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", obradująca w dniu 27 kwietnia 2012 r. we Włocławku pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława A. Meringa - przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, w składzie: ks. bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba - przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, ks. prał. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, Ziemowit Gawski, Karol Irmler, Marek Koryciński i Zbigniew Borowik jako sekretarz - przyznała tegoroczną nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka w kategorii naukowej dwutomowej "Encyklopedii Filozofii Polskiej" wydanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu z siedzibą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest to już druga, po nagrodzie Feniks, nagroda dla "Encyklopedii Filozofii Polskiej".

Nagroda naukowa im. Włodzimierza Pietrzaka została przyznana „Encyklopedii Filozofii Polskiej za ukazanie dorobku filozofii polskiej i świadectwo wkładu Polaków do kultury świata.

Gratulujemy Autorom, Redakcji i Wydawcy.

dodano: 18.05.2012r.Jan Sochoń
Religia w projekcie postmodernistycznym
w serii "Monografie i studia z filozofii realistycznej"

Autor, wybitny znawca problematyki z dziedziny filozofii Boga i religii, ukazuje w rozprawie z jednej strony złożoność zjawiska, jakim jest postmodernizm, z drugiej odsłania jego wewnętrzny paradoks polegający na tym, że choć często deklaruje ateistyczne nastawienie, to jednak ujawnia swoisty żal po utracie Boga. Autor zwraca także uwagę, że projekt postmodernistyczny łączy się przede wszystkim z przemianami, jakie dotknęły kulturę europejską w ogóle. Książka, napisana bardzo przystępnym i jasnym językiem, pozwala zrozumieć laicyzujące i ateizujące trendy, których napór obserwujemy we współczesnej kulturze europejskiej, a co więcej, ukazuje drogę wyjścia z pułapki myślenia ostmodernistycznego na temat Boga i religii. Książka ukazała się w nowej seriiwydawniczej "Monografie i studia z filozofii realistycznej".

Lublin 2012, s. 344, cena 50,00 zł (twarda oprawa), 40,00 zł (miękka oprawa)
ISBN 978-83-60144-54-1

dodano: 18.05.2012r.Mieczysław A. Krąpiec
O sztuce
rozmawia Henryk Kiereś
w serii "Rozmowy z Ojcem Krąpcem"

Książka stanowi piątą pozycję w serii „Rozmowy z Ojcem Krąpcem”. Dialog dotyczytym razem sztuki i jej filozoficznych źródeł. Przywołuje się szczególnie dwie tradycje filozoficzne: idealizm i realizm, by na ich gruncie ukazać współczesny spór o sztukę. Jednak rozmówcy nie poprzestają na prezentacji sporu sztuki i antysztuki oraz jego filozoficznego zaplecza, lecz zmierzają do rozstrzygnięcia czym jest sztuka, jakie są racje tworzenia, o związek sztuki z realnym światem i kulturą ujmowany pod kątem prawdy, dobra i moralności, piękna oraz religii. Poruszają również problem humanistyki i jej roli w wyjaśnianiu (interpretowaniu) dorobku sztuki, a w tym przede wszystkim jego oceny pod kątem roli kulturotwórczej (książka zawiera wykaz polecanych lektur: tekstów źródłowych i literatury uzupełniającej na temat klasycznej teorii sztuki oraz estetyki i antyestetyki).

Lublin 2012, ss. 132, cena 13,00 zł
ISBN 978-83-60144-55-8

dodano: 18.05.2012r.FENIKS 2012 dla Encyklopedii Filozofii Polskiej

W dniu 28 marca 2012 r. Jury Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2012 przyznało Polskiemu Towarzystwu Tomasza z Akwinu Nagrodę Specjalną FENIKS 2012 za edycję pierwszej w dziejach polskiej kultury dwutomowej ENCYKLOPEDII FILOZOFII POLSKIEJ obejmującej okres formowania się filozofii począwszy od XIII w. aż po czasy współczesne.
Dwutomowa Encyklopedia Filozofii Polskiej jest drugim, po dziesięciotomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii, projektem badawczym i inicjatywą wydawniczą Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddziału Società Internazionale Tommaso d’Aquino) działającego przy Katedrze Metafizyki KUL.
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich poprzez Nagrodę FENIKS stara się nagradzać najlepsze książki wydane przez wydawnictwa katolickie, a także książki innych wydawnictw, które publikują pozycje inspirowane wartościami chrześcijańskimi.Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas XVIII Targów Wydawców Katolickich (20-22 kwietnia) i uroczystej gali Nagrody FENIKS 2012 w dniu 21 kwietnia 2012 r. o godz. 19.30 w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie, przy ul. Kawęczyńskiej 53, podczas uroczystego koncertu pt. Bogu na chwałę, ludziom ku radości w wykonaniu Białołęckiej Orkiestry "Romantica" z solistami Teatru Wielkiego i Opery Warszawskiej.Gratulujemy Autorom, Redakcji oraz Wydawcy Encyklopedii Filozofii Polskiej.

dodano: 17.04.2012r.Mieczysław A. Krąpiec
On Man
In Conversation with Romuald Jakub Weksler-Waszkinel
In the series "Conversations with Father Krąpiec"
Translated by Weronika Hansen

Książka pod tytułem "Rozmowy z Ojcem Krąpcem" w swej kompozycji nawiązuje do starożytnej formy dialogu, podczas którego poszukiwano prawdy o świecie i sprawach ludzkich. Mistrzem, do którego kierowane są pytania, jest Ojciec Krąpiec, współtwórca Filozoficznej Szkoły Lubelskiej, profesor i wychowawca, rektor KUL, a przede wszystkim przewodnik na drodze realistycznego wyjaśniania rzeczywistości. Rozmowa jest próbą zrozumienia kim jest człowiek, czym jest dusza ludzka, na czym ludzkie działanie, jakie są relacje człowieka do społeczeństwa. W rozmowie został także podjęty problem śmierci.

The book with the title "Conversations with Father Krąpiec" in its composition looks to the ancient form of the dialogue in which the participants searched for the truth about the world and about human affairs. Father Krąpiec is the master to whom the questions are directed. He was the cofounder of the Lublin Philosophical School, a professor and eductor, the rector of the Catholic University of Lublin, and most of all, a guide on the path to the realistic explanation of reality. The conversation is an attempt to understand who man is, what the human soul is, what human action is, and what man’s relations to society are. The problem of death is also taken up in the conversation.

Lublin 2012, p. 124, price 15 zł
ISBN 978-83-60144-53-4

dodano: 07.02.2012r.Metafizyka czy ontologia?
Książka w sposób przystępny i jasny ukazuje z jednej strony podstawowe i pierwotne rozumienie metafizyki, podstawowej dyscypliny filozoficznej fundującej poznanie mądrościowe, z drugiej przedstawia źródła odchodzenia od jej pierwotnego rozumienia. Pociągnęło to za sobą deformację metafizyki i jej rugowanie z podstawowych dyscyplin filozoficznych na rzecz tzw. nowożytnych i współczesnych ontologii, w których filozofia przestaje dostarczać rozumienia świata i człowieka, zrywając przez to ze swym podstawowym zadaniem. Książka składa się z trzech części. W pierwszej Autor ukazuje dzieje powstania metafizyki. W drugiej omawia dzieje powstania różnorodnych ontologii.Zaś w trzeciej omawia kwestie sporne pozwalające odpowiedzieć na postawione w tytule pracy pytanie: metafizyka czy ontologia? Książka, której autorem jest prof. Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL, doskonały znawca tej problematyki, jest bardzo cenna poznawczo i ważna kulturowo. Jest czymś wyjątkowym wśród polskich prac filozoficznych, a także światowych.

Lublin 2011, s. 500, cena 57,00 zł (twarda oprawa), 45,00 zł (miękka oprawa)
ISBN 978-83-60144-52-7

dodano: 13.12.2011r.Encyklopedia Filozofii Polskiej (t. 1-2)

Pierwsza w dziejach polskiej kultury dwutomowa Encyklopedia Filozofii Polskiej obejmuje okres formowania się filozofii począwszy od XIII w. aż po czasy współczesne. Ukazuje osoby, problemy i szkoły odsłaniając bogactwo dorobku polskiej filozofii. Encyklopedia ta poświadcza, że w większości dziedzin filozofii, a także w ramach nauk pomocniczych filozofii, polscy myśliciele osiągnęli wartościowe i oryginalne wyniki. Dotyczy to zarówno logiki, jak i metodologii, filozofii prawa, jak i polityki, etyki i estetyki, metafizyki i antropologii, filozofii kultury i filozofii przyrody, czy filozofii Boga i religii. Encyklopedia prezentuje oryginalne teorie, które zostały opracowane przez polskich myślicieli, takie jak np. z teorii logiki i matematyki - notacja polska, systemy logik, logika norm, z etyki - etyka niezależna, personalizm etyczny, z metafizyki i antropologii - metafizyka realistyczna, personalizm metafizyczny, analogia transcedentalna, z historii filozofii - edycje tekstów filozoficznych, z filozofii prawa i polityki - teoria polityki, cywilizacji, solidarności, praw człowieka i praw narodów.

Encyklopedia jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników. Filozofia jest bowiem podstawą humanistycznego wykształcenia i myślenia. W sposób szczególny Encyklopedia przeznaczona jest dla polskich środowisk naukowych i filozoficznych oraz dla szkół gimnazjalnych i liceów, jako pomoc w studiowaniu, rozwijaniu i pogłębianiu polskiej kultury humanistycznej. Encyklopedia jest także promocją rodzimej tradycji filozoficzno-humanistycznej oraz świadectwem jej bogactwa i doniosłości.

red. nauk. A. Maryniarczyk
Lublin 2011, t. 1-2, ss. 957 (t. 1), 947 (t. 2), 263 zł (detal.)
ISBN 978-83-60144-46-6

dodano: 12.11.2011r.Powszechna Encyklopedia Filozofii (t. 1-10)

To pierwsza w dziejach tysiącletniej historii polskiej kultury dziesięciotomowa Powszechna Encyklopedia Filozofii. Encyklopedia obejmuje nie tylko dorobek filozofii europejskiej, arabskiej i żydowskiej, ale i filozofię Chin, Indii, Korei, Japonii, Wietnamu, Afryki, a także Ameryki Środkowej (Inków i Majów), dzięki czemu dostarcza szerokiej (powszechnej) perspektywy rozumienia filozofii. W Encyklopedii przedstawiono podstawowe problemy filozoficzne, z uwzględnieniem egzystencjalnie ważnych pytań metafizycznych. Omówiono także różnorodne szkoły i systemy filozoficzne, które legły u podstaw nowożytnej i współczesnej kultury. Stanowiska i poglądy filozoficzne zaprezentowano w biogramach wybitnych myślicieli, którzy znacząco oddziałali na dzieje filozofii.

Encyklopedia jest adresowana do wszystkich, którzy troszczą się o własną formację naukowo-humanistyczną, w której filozofia pełni niezbywalną rolę. W sposób zaś szczególny Encyklopedia jest przeznaczona dla studentów, filozofów i teologów, humanistów i przyrodników jako szczególny przewodnik po świecie ludzkich idei i interpretacji oraz pomoc w ich rozpoznawaniu i rozumieniu.

red. nauk. A. Maryniarczyk
Lublin 2000-2009, t. 1-10, ss. 799 (t. 1), 837 (t. 2), 829 (t. 3), 932 (t. 4), 934 (t. 5), 980 (t. 6), 996 (t. 7), 995 (t. 8), 1009 (t. 9), 975 (t. 10)
ISBN 83-914431-0-9

dodano: 15.02.2012r.Andrzej Maryniarczyk
The Pluralistic Interpretation of Reality
Translated by Hugh McDonald

Książa z serii: "Zeszyty z metafizyki" dostarcza informacji na temat interpretacji rzeczywistości dokonanej przez Arystotelesa. Zapoczątkował on nurt filozofii realistycznej, a zatem także realistyczną interpretację świata i człowieka. Omówiona została jego oryginalna koncepcja bytu, złożonego z elementów: materii i formy, dzięki którym rzeczy bytują, a także koncepcja człowieka jako istoty złożonej z ciała i duszy oraz została przedstawiona teoria poznania abstrakcyjnego, stanowiąca postawę różnicowania nauk: przyrodniczych, matematycznych i filozoficznych. Książka zawiera także teksty klasyczne: fragmenty pism Arystotelesa Metafizyka, Fizyka, O duszy.

This book from the series "Notebooks in Metaphysics" provides information on the new interpretation of reality that Aristotle made. Aristotle began the current of realistic philosophy and so began the realistic interpretation of the world and man. There is a discussion of Aristotle’s original conception of being as composed of the elements of matter and form whereby things exist, the conception of man as a being composed of body and soul, and a presentation of the theory of abstract cognition, which is the basis for distinguishing between the natural, the mathematical, and the philosophical science. The book also presents classical texts, namely excerpts from Aristotle’s Metaphysics, Physics, and On the Soul.

Lublin 2011, p. 156, price 9,45 zł
ISBN 978-83-60144-51-0

dodano: 07.02.2012r.Uwaga!

Od 1 maja obowiązuje podatek Vat na wszystkie książki (także te wydane przed 2011 r.). W związku z tym informujemy, że ceny książek musiały zostać z konieczności zmienione. Podane nowe ceny zawierają podatek Vat.

dodano: 10.05.2011r.Niestrudzony Sługa Prawdy
Jubileuszowy Album jest drugim, poszerzonym wydaniem pracy poświęconej osobie idziełu Ojca prof. Mieczysława A. Krąpca. Album ukazuje etapy życia o. Krąpca (dom rodzinny, studia, kapłaństwo) i dziedziny Jego działania (naukową, uniwersytecką, kościelną, społeczną). Przedstawia fascynującą historię życia opowiedzianą fotografiami i osobistym słowem oraz wspomnieniami jego uczniów, współpracowników i przyjaciół. W nowym, nieco zmienionym graficznie, wydaniu dołączono dwie części: pierwsza nosząca tytuł "Pożegnanie i przesłanie” – zawiera relację z pogrzebu oraz druga zatytułowana „Wykłady Otwarte im. O. prof. Mieczysława A. Krąpca" - ukazuje nowe inicjatywy, podejmowane z okazji obchodów rocznicowych, m.in.: nadanie imienia O. Krąpca Zakładowi Metafizyki KUL, rozpoczęcie "Wykładów Otwartych im. O. Prof. Krąpca" oraz finał zainicjowanegoOgólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego "Wielcy Polacy XX wieku" dla młodzieżygimnazjalnej i licealnej, poświęconego dziełu i osobie O. Krąpca.

red. Z. J. Zdybicka, A. Maryniarczyk, M. Nawracała-Urban
Lublin 2011, s. 200, cena 52 zł
ISBN 978-83-60144-49-7

dodano: 24.05.2011r.Zofia J. Zdybicka
Jan Paweł II filozof i mistyk
w serii "Vademecum filozofii"
Książka Jan Paweł II filozof i mistyk jest czwartą książką, która ukazała się w ramach serii "Vademecum Filozofii". Autorka podejmuje w książce zadanie przedstawienia postaci i myśli Papieża-Polaka w kontekście dwóch kategorii: "myśliciel i mistyk". Jest to rzecz niesłychanie trudna ze względu na niezwykłość osobowości Ojca Świętego, a także bogactwo problematyki, która była przedmiotem Jego zainteresowania. Jan Paweł II bowiem w sposób szczególny łączył w sobie osobowość filozofa-myśliciela i mistyka. Autorka przedstawiła Ojca Świętego jako filozofa wszechstronnego, o niezmiernie bogatym życiu intelektualnym, duchowym i religijno-mistycznym, który zbudował prawdziwy humanizm, ściśle związany z koncepcją człowieka jako osoby stworzonej przez Boga. Książka zawiera ponadto osobiste relacje Autorki z Jej spotkań z Karolem Wojtyłą, późniejszym Papieżem Janem Pawłem II. Książka zawiera szczegółowe analizy tekstów filozoficznych Karola Wojtyła oraz encyklik z okresu papieskiego nawiązujących do problematyki filozoficznej. Na końcu książki znajdziemy wypowiedzi Jana Pawła II o filozofii i mistyce oraz wykaz książek pomocnych w studiowaniu filozofii religii.

W serii "Vademecum filozofii"
Lublin 2009, s. 257, cena 16,80 zł
ISBN 978-83-60144-24-4

dodano: 12.05.2009r., aktualizacja: 16.02.2011r.Zofia J. Zdybicka
Religia w kulturze. Studium z filozofii religii
w serii "Biblioteka Filozofii Realistycznej"
Książka dotyczy obecności religii w kulturze jako jej ogniskowej. Obejmuje takie zagadnienia, jak fakt religii i jego interpretacje oraz formy religii, religia jako jedna z dziedzin kultury, miejsce i rola religii innych dziedzinach kultury: nauka, moralność i sztuka. Kolejne rozważania dotyczą roli religii w: wychowaniu, technice, polityce, w życiu narodu, wobec procesu globalizacji, wojny i innych. W ostatniej części pracy Autorka podejmuje problematykę współczesnych wyzwań religii chrześcijańskiej, a także problem feminizmu, terroryzmu, relacji religia i polityka, sprawiedliwości i miłosierdzia oraz roli chrześcijaństwa w kulturze Zachodu. Warto sięgnąć po lekturę tej książki, by wyjaśnić sobie i uporządkować wiele ważnych i aktualnych spraw dotyczących roli religii w życiu społeczno-kulturowym człowieka.

Lublin 2010, s. 377, cena 30,45 zł
ISBN 978-83-60144-36-7

dodano: 24.12.2010r.Andrzej Maryniarczyk SDB
The Monistic and Dualistic Interpretation
of Reality
Seria wydawnicza "Zeszyty z metafizyki" w jęz. angielskim jest zaadresowana do wszystkich, którzy badając różne aspekty otaczającej nas rzeczywistości fundamentem swej wiedzy o świecie i człowieku chcą uczynić filozofię realistyczną czyli metafizykę. Pierwszy "Zeszyt" w jęz. angielskim pt. The Monistic and Dualistic Interpretation of Reality pozwala zrozumieć, czym jest ta metafizyka. Dostarcza informacji na temat pierwszych interpretacji świata i człowieka: monistycznej i dualistycznej. Książka zawiera wybór tekstów klasycznych dla celów zapoznania się z oryginalnymi wypowiedziami omawianych filozofów.

w serii Notebook on Metaphysics (vol. 1)
Lublin 2010, s. 131, 17,85 zł (detal)
ISBN 978-83-60144-46-1
format 20,8-14,8 cm

dodano: 16.08.2010r.Mieczysław A. Krąpiec OP
Andrzej Maryniarczyk SDB
The Lublin Philosophical School
Książka zawiera charakterystykę Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Określenie to odnosi się do sposobu uprawiania filozofii realistycznej – klasycznej, wypracowanego w latach 50. i 60. XX w. przez filozofów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lubelska Szkoła charakteryzowała się realizmem poznawczym, maksymalizmem, autonomią metodologiczną, powszechnym zakresem twierdzeń, spójnością i obiektywnością. W książce m.in. o przyczynach i okolicznościach powstania Szkoły, programie i specyfice filozofii uprawianej w ramach tej Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem jej fundamentu, jakim jest metafizyka, a także dorobku Szkoły w różnych dziedzinach filozofii.

This book presents a description of the Lublin Philosophical School. This term refers to a way of cultivating the realistic and classical philosophy developed in the 1950s and 1960s by the philosophers from the Catholic University of Lublin. The Lublin School has the features of cognitive realism, maximalism, methodological autonomy, and universal scope of its assertions, coherence or consistency, and objectivity. Among the topics covered in the book, the reader will find the reasons and circumstances surrounding the school’s beginning, the program and specific character of the philosophy cultivated in the school with special attention to the foundation of that philosophy, which is metaphysics, and the legacy of the school in various domains of philosophy.

Lublin 2010, s. 135, cena 16,80 zł
ISBN 978-83-60144-32-9

dodano: 15.04.2010r.Copyright 2021 ptta.pl :: Wykonanie: Tomasz Żmuda

TAGS:Towarzystwo Polskie Akwinu Tomasza PTTA PolskieTowarzystwoTomaszazAkwinu Mieczys

<<< Thank you for your visit >>>

PTTA

Websites to related :
Přírodovědecká fakulta UP

  keywords:
description:Hlavní webové stránky Univerzity Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého v OlomouciStudentiZaměstnanciAbsolventiKontakty

SkullsNBones Metal Website - Sku

  keywords:
description:
Skip to content

SKULL MAN'S BOX WARS CANADA WIDE

  keywords:
description:

Disclaimer: Skull Man's Box Wars is an extreme sport that should o

TheWakullaNews.com

  keywords:
description:
.....Advertisement.....
.....Advertisement.....

Cantina Zapata | Järvenpään r

  keywords:
description:Ravintola Cantina Zapata on Järvenpään keskustassa sijaitseva, meksikolaistyylinen, kaupungin parasta ruokaa tarjoileva ruoka

Hotel Drei Birken | Heimat der r

  keywords:Hotel, Drei, Birken, Ritten, Südtirol, Italien, Familie, Wandern, Schwimmen, Ausflug, Film, Webcam, Kulinarik, Südtirolerisch, Regional, Pr

KAU-Pineapple Research Station,

  keywords:
description:
KAU PINEAPPLERESEARCHSTATION (KERALA AGRICULTURAL UNIVERSITY), VAZHAKULAM, MUVATTUPUZHAPlease visit our new official updated

Skull and Spine

  keywords:
description:
Skull and Spine other axial ramblings September 10, 2012 Biparietal foramenBiparietal foramen

ShopArt - zeitgenoessische Kuens

  keywords:
description:
The ShopArt site is team project of 70 international artists,showing more than 5000 paintings and sculptures. Art for sal

Sistem kardiovaskular

  keywords:
description:
Sistem kardiovaskular Sunday, June 16, 2013 The normal flow of blood to the whole body is det

ads

Hot Websites