The Star 7 อพเดทเรองของ the star

Web Name: The Star 7 อพเดทเรองของ the star

WebSite: http://thestarupdate.blogspot.com

ID:251155

Keywords:

Star,The,star,the,

Description:

keywords:
description:
The Star 7 อพเดทเรองของ the star

thestarupdate The Star 7 เดอะสตาร อพเดทเรองราว thestar

HomeMENU2ดคลปยอนหลง The star 7 รอบ 8 คนสดทาย

วนจนทรท 28 กมภาพนธ พ.ศ. 255406:00

เขยนโดยนายวชย


คลปวดโอยอนหลง 8 คลปสำหรบแฟนคลบ The star7 รอบ 8 คนสดทาย นำตา เสยงหวเราะ คณจะไดสมผสตามความฝนของเขาเหลานน รบชมไดเลยคร
Read more >>

8 คนสดทายของ the star 7

05:53

เขยนโดยนายวชยเผยโฉม!! 8 คนสดทาย The Star 7!!!

จากจำนวนคนมฝนหลายหมนชวตทวประเทศ สตวแทนภาค 24 คน ลาสด รายการ "The Star คนฟา ควาดาวป 7" กได 8 คนสดทายพรอมหมายเลขเปนทเรยบรอยแลว ไดแก

หมายเลข 1 "ตมตาม" ยทธนา เปองกลาง

หมายเลข 2 "จเนยร" กรวชญ สงกจบลย

หมายเลข 3 "กวาง" กรวรรณ สทธวงษ

หมายเลข 4 "ซลว" ภาวดา มอรจจ

หมายเลข 5 "แอมป" สรพงศ ชศกดสกลวบล

หมายเลข 6 "นท" นท พนายางกร

หมายเลข 7 "แอปเปล" อษฏอาณก อนทรสต

หมายเลข 8 "เนส" ยทธนา กานลRead more >>

คลป The Star 7 ตวแทนภาคใต ตอน 1-4

วนองคารท 22 กมภาพนธ พ.ศ. 255421:30

เขยนโดยนายวชย


หรอย จง ฮ ในวนท 19-20 กพ 54 ทภาคใตRead more >>

ซลว The star 7 วาท เดอะสตารหญงคนท 2 ของเมองไทย

21:28

เขยนโดยนายวชย


ประวตอยางยอจากรายการ


ซลว ภาวดา

สาวนอยอายเพยง 15 ป แตพลงเสยงของเธอคนน กนขาด

รจกและสนทกบแกมและเกตเดอะสตารดวย(เดกภเกตเหมอนกน)

ตามประกวดเวทตางๆเหมอนแกม แตเปนรนเลก สวนแกมเปนรนใหญ

คาดวาแนวโนมจะไดเปนเดอะสตารสงมากเมอเทยบกบทดมาทงหมด(ยงเหลอภาคเหนอ)

แตเสยงกนขาดซะขนาดน รบรอง เธอคอ 1 ในตวเตงของ เดอะ สตาร 7 แนนอน

Read more >>

The Star คนฟาควาดาว ป7 เทปวนเสาร-อาทตยท 19-20 ก.พ.น

21:24

เขยนโดยนายวชยThe Star คนฟาควาดาว ป7 เทปวนเสาร-อาทตยท 19-20 ก.พ.น พาขนเหนอลองใตไปดบรรยากาศการคดเลอก เดอะสตาร ทสงขลาและเชยงใหมทงเสารและอาทตย ถาอยากรใครจะฉายแววเดนผานเขารอบมาเปนตวแทนภาคใต และภาคเหนอได?! ตามลนกนได 21.30น. ทางโมเดรน 9 โดยวนเสารท 19 ก.พ. เปนรอบคดเลอกตวแทนภาคใต สวนวนอาทตยท 20 ก.พ. เปนรอบคดเลอกภาคเหนอ หามพลาด!!!Read more >>

เกง วาโย กบทรงผมใหมในมาด นศพ.

วนพฤหสบดท 17 กมภาพนธ พ.ศ. 255406:32

เขยนโดยนายวชย

หลอแบบหมอๆ ในชดสทเอกซเทรนของนศพ.ป 6 คา~
ผมทรงใหมทเพงไปตดมาเจดจรงๆ
Read more >>

ดรายการ the star 7 ยอนหลง เสาร ท 12 กมภาพนธ 2554 รอบคดเลอกภาคอสาน (คลปมาแลวจา )

วนเสารท 12 กมภาพนธ พ.ศ. 255407:06

เขยนโดยนกทองเนต

ดรายการ The star 7 ยอนหลง เสาร ท 12 กมภาพนธ 2554 รอบคดเลอกภาคอสาน
หลายทานคงไดเหนรอบคดเลอกภาคกลางไปแลวในวนท 5 กมภาพนธ แสดงใหเหนวา Thestar ปนมาแรงอยางแนนอนเลยทเดยว จนทำใหหลายคนตองตดตามอยางแนนอน สำหรบ The star7 เสาร ท 12 กมภาพนธ 2554 รอบคดเลอกภาคอสาน หลายคนคงไมพลาดแนนอนเลย และเรากจะรายงานผลเปนอก 1 ชองทางททานหลายคนไมไดตดตามและสามารถมาดขาวคราวอพเดททนไดเสมออยางแนนอนดยอนหลงอนกอนทดานลาง

รายการ The star7 เสารท 5 กมภาพนธ 2554
ดตารางการแขงขน The star7ตารางการแขงขน Thestar7Read more >>

ภาพ กวาง The star 7 ตวแทนภาคกลาง ( สวยทงนน )

วนศกรท 11 กมภาพนธ พ.ศ. 255415:26

เขยนโดยนกทองเนต

หลายคนคงรสำหรบสาวนอยคนน กวาง The star7 ตวแทนภาคกลางและกมคนเชยรมากมายเลยทเดยวและหลายคนกคองเชยรใหเธอเขารอบนนเอง และวนน Thestarupdate กมภาพสวยๆของเธอมาใหดใหแฟนคลบหายคดถงนนเอง มาดเลยดกวาครบ ...

ภาพ กวาง The star 7 ตวแทนภาคกลาง


ขอบคณเจาของภาพตามลายเซนนะครบ และขอบคณ :http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C10232047/C10232047.html
Read more >>

'รท-เซน' สง 'มวสควดโอซรส'เปดตวงานเพลง 'อลบมค'

วนพฤหสบดท 10 กมภาพนธ พ.ศ. 255419:32

เขยนโดยนกทองเนต


กอนจะไดฟงงานเพลงอลบมคชดพเศษ RitZen กนแบบเตมๆ 2 หนม เจาของอลบม รท-เรองฤทธ ศรพานช และ เซน-ปฏภาณ หลอเสถยร กสง มวสควดโอ
ซรส ทรวม 2 บทเพลงใหมลาสดจากอลบม RitZen เพยง และ ใชส
มารอยเปนเรองนารกๆ ใหแฟนๆ ชมเปนการเรยกนำยอยแลว

สำหรบมวสควดโอซรส เพยง และ ใชส รทและเซนรบบทเปนเพอนรกกนในมหาวทยาลย รทดนไปแอบหลงรกสาวลกครงไทยจนอลส ทอย ทมาสมครเขาชมรมโฟโต แตอลซดนแอบปลมรนพนกกฬาซะน รอนถงเพอนรกเซนตองทำทกวถทางเพอจะชวยใหรทจบอลสสำเรจ งานนทมงานยกกองไปปกหลกถายทมหาวทยาลยเกษมบณฑต วทยาเขตรมเกลา โดยผกก.เกบภาพรทตงใจพาอลซไปลองฝกใชกลองดวยกนสองตอสอง แตแลวฝนของรทกตองสลาย เมอจๆ รนพสดเทหกแวะมาจบอสสตดหนา เลนเอารทถงกบหนาเจอนไปทนท งานนเซนเพอนรกกเลยตองหาทางชวยอกแรง

โดยการเปนพอสอโทรนดอลซใหรทเอาดอกกหลาบไปสารภาพรก แตสดทายรทกลบไมกลาซะเอง กเลยตองกนแหวไปตามระเบยบ เมอผกก.ไดภาพนารกๆ คซรทเซนชวยกนจบสาวจใจแลว กเปลยนมาถายซนคของรทกบอลซมง เปนชอตทรทเหนอลซแอบปลมรนพทสนามเทนนส รทเลยขอโชวแมนโดดลงสนามโชวหวดลกเทนนสทงๆ ทตวเองเลนไมเปน อลซเหนรทพยายามฝนเลนจนเจบตว กเลยรบวงมาด รทพอไดอยใกลชดอลสเทานนแหละ ตอใหเจบแคไหนกไมบนซกคำ หลงจากถายทำเสรจรทเปนตวแทนเลาบรรยากาศในกองใหฟงวา.. สำหรบแฟนๆ ทรอวาเมอไหรจะไดเหนผลงานใหมของรทซกท คราวนรทเลยสง มวสควดโอซรส มาใหดทเดยว 2 เพลงรวดเลยครบ คอ เพลง เพยง ซงเปนเพลงเดยวของรท และ ใชส ทไดเซนมารองแจมดวย เพงถายทำกนไปสดๆ รอนๆ เลย วนทไปถายสนกดนะครบ ไดเขาฉากกบเพอนรกอยางเซนดวย หายเหงาไปไดเยอะเลยครบ

สวนการรวมงานกบอลซนางเอกของรท แรกๆ กมแอบเขนหลดขำอยบาง แตอยกองดวยกนทงวน กคยกนตลอด ทำใหหายเกรงไปไดเยอะครบ อยากใหแฟนๆ ตดตามชมกนใหไดนะครบ เราทกคนตงใจทำกนเตมทเลย รบรองวาแฟนๆ ตองชอบแนนอนครบ
ตดตามชมมวสควดโอซรส เพลงเพยงและ ใชส จากอลบมค RitZen
ไดในรายการเพลงเครอแกรมมและชอง Acts Channel

ขาวจาก : http://news.gmember.com/รท-เซน-สง-มวสควดโอซรส-เปดตวงานเพลง-อลบมค-/Detail-1362Read more >>

8 คนสดทาย The Star 7 ( กระแสจาก pantip )

19:24

เขยนโดยนกทองเนต


หลายคนรอลนแตมอกหลายคนเหมอนกบรแลว แตแนนอนครบไมมใครบอกไดแนนอน 100% เพยงแตเปนกระแสเทานน

อางองขอความ :

สวสดคาทกทาน วนนจะขอหยบประเดนทกำลงฮอตอยในขณะนนะคะ (และมแนวโนมจะฮอตมากขนเรอยๆ) นนกคอผล 8 คนสดทายของรายการเดอะดาว ป 7 กอนอนตองบอกกอนนะคะวาผลทดฉนจะมาเมาทนนไดขอมลมาจากผรจรงๆ ซงเขาบอกดฉนวาไมรจะปดไปทำไม 55 โดยเฉพาะสงคมคนไทยทปากวาตาขยบ ทำยงไงกปดไมมดหรอกคะ เอาเปนวากรบรไปพอหอมปากหอมคอกแลวกน บอกพอใหเดาเลนๆและลนๆดกวานะคะ... ไปรผลกนเลยคา
1. คนแรกตวแทนจากภาคกลางคะ เปนสาวบกอายหนาหวานเพอนสนทสาวนอยนกสจากเดอะดาวป 6 นามวา ก.
2. ตวแทนจากภาคกลาง เปนหนมอสานโตทนครสวรรค นารก ออ นามวา ต.ต.
3. ตวแทนจากภาคกลาง เปนหนมตามฝนเมอปทแลวเสยงเพราะ นามวา อ.(อนนเพอนบอกวาไมชวรเพราะเทาทเหนมคนหนาแบบนเยอะ แตเขาบอกวานาจะเปนคนนแหละ...เอา!55)
4. ตวแทนจากอสาน เปนหนมทชอแปลกๆชอแนวเดยวกบ โตโนเลย นามวา ต.อ. มงไมแนใจ
5. สาวนอยแสนสวยทเคยเกอบเขาอกรายการนง กลบมาผงาดบนเวทเดอะดาวปน นามวา ม.
6. สาวนารกอาย 16 เขาบอกสดใส นามองมาก เปนคนอสานแตไปออดชนทภาคเหนอ...มง!
7. หนมเหนอหนาหลอนะคนน นาจบตามอง
8. คนสดทายจากภาคใตคะหนาตาดเชนเดยวกน ออ
เอาเปนวาบอกแคนแหละคา สรปกมภาคกลาง 3 อสาน 2 เหนอ 2 ใต 1 เปน ช.4 ญ.4 แตทแนๆในปนเขาบอกใหจบตามองเรององคประกอบของผแขงขนคา ครบเครอง ทงหนาตา บคลก และเสยงรอง โดยเฉพาะตอนหลงจากถกแปลงโฉมมแตคนสวยหลอ หนาเทพขนกลองกนทงนน (แคคดกมนสแลว55)
วเคราะหความนาจะเปน ใครคอเดอะดาวคนใหมของเมองไทย
ถงผลงานจะยงไมออกมาแตรายการนดงายคะ คนทจะเปนผชนะไดนนตองมความสามารถแบบคนดจำไดคะ และตองมงานมาสเตอรพชซกวค เปนภาพจำของผแขงขนคนนน หนาตาอาจไมตองหลอสวยมากแตพฒนาทหลงได (เอะ!หรอตองมาจากผลโหวตกนแนนะ?55) สำหรบป 7 น คนทนาจบตามองทสดคอนอง ต.ต. ตวแทนจากภาคกลางคะ ครบจรงๆทงหนาตา บคลก การรองทหลากหลายทงไทยสากลและลกทง ลคปรบงายไปไดไกลและ...กตญญคะ! แตกตองตามดไปเรอยๆ มนใจวาเดกๆปนออราจะคอยๆเปลงออกมา (อยางทกนเดอะดาวปหกไดพสจนใหเหนแลว) เพราะแตละคนในปน โอยยยย แซบเวอจรงๆ 55
สำหรบผลทมาบอกกนนน ไมไดมเจตนาจะมาทำลาย หรอ มาปนกระแสแตอยางใดนะคะ ดฉนแคอยากเกรนนำกระทใหนาสนใจเทานนเอง เพราะประเดนสำคญทจะมาเลาวนน อยตรงทกระแสความจำเจของรายการคะ ทมหลายๆคนมาบอกวา เดอะดาวนาเบอกบการทำรายการใหดรามาจนโอเวอ ดฉนจงขอเปนตวแทนของผเสพสออกคนนง อยากใหลองมองมมกลบคะ คณบอยเนยขนเทพเลยนะคะกบการสรางกมมกใหกบรายการ เขาสามารถเนรมตผแขงขนเดกๆเหลานใหเปนตวแทนวยรนทสำนกด ดงนนการทเดกเกอบทกคนจะพดถงทางบาน พดถงพอแม มนเปนเรองปกตคา เพราะทกคนมรากเหงาทฝงลกในกมลสนดาน นนคอ ความกตญญ คณบอยอยากใหเยาวชนเอาแบบอยางเรองนไปปรบใชในชวต พดงายๆคอ เดกคนไหนกตญญรจกทดแทนบญคณพอแม กจะไดรบผลตอบแทนจากสงคม คนกจะรก และมแตความสำเรจเขามาในชวต ...
ดฉนกเพง 25 คะแตทตดใจรายการ(กง)เรยลลตนเพราะวาคณบอยเลนกบความหวงสงสดของคนไดอยางเขาถง ดฉนอานมาหลายกระท ยงสงสยวาทำไมไมคอยมใครมองมมน แตกลบไปมองวาทำไมรายการดรามาจง เลยนจง จำเจจนกระแสปากตอปากสงผลเสยใหเดกเหลานนโดนเขมน โดนรงเกยจไปโดยปรยาย ถงรายการเดอะดาวจะมพลอตบางอยางททำลายภาพเดกแบบไมไดตงใจอยบาง แตทรายการยงคงตรงใจดฉนอยกคอ การนำเสนอความตงใจจรงของวยรนและความสำนกดทมตอสถาบนครอบครว เพราะยงด หวใจยงพองโต ยงรกพอแมมากขนคะ....ยงไงกขอแสดงความยนดกบ 8 คนผมโอกาสเดนตามฝนและทำตามปณธานชวตดวยนะคะ หวงวาคงทำใหพวกเราถกใจไมแพเดอะดาวป 6 เอะ! หรอจะตองบอกคณบอยกนแน 555 แซวขำๆนะคะ โอเค แลวเจอกนเรอยๆคะ บาย!

จากคณ:paradizyเขยนเมอ:11 ก.พ. 54 06:10:44
จรงหรอไมตองรอดอกทนะครบ :::
แหลงอางอง :http://www.pantip.com/cafe/chalermkrung/topic/C10228641/C10228641.htmlRead more >>

ผลโหวต The Star 7 ตวแทนภาคกลางในใจคณ

19:19

เขยนโดยนกทองเนต

หลงจากทไดเปดโหวตตงแตวนแรกท The star 7 ภาคกลางแขงขนจบลงและประกาศผมออกมา ทำใหกระแสของหลายคนกมาแรงเลยทเดยวกวาได จากจำนวนคนโหวต 1,538 คน นนเอง และผลโหวตออกมากเปนไปได หรอเปนไปไมไดกวากนอกท ทคนททานเชยรจะเขารอบ 8 คนสดทายหรอไม

ผลโหวตจาก Thestarupdate.blogspot.cpm


กวาง 313 (20%)นน 728 (47%)ตาล 73 (4%)ตมตาม 645 (41%)แอมป 99 (6%)ตน 82 (5%)เมฆ 188 (12%)บก 111 (7%)
การลงคะแนนถงปจจบน: 1538
ปดแบบสำรวจแลว

ขอใหคนททานเชยรเขารอบนะครบRead more >>

บทความทเกากวาสมครสมาชก:บทความ (Atom)ผสนบสนนTHE STAR7 ตวแทนภาคอสานThe star7 ตวแทนภาคกลางupdetEหมวดหมกำหนดกการรบสมคร THE STAR 7 ทง 4 ภาค(5)ดรายการ TheStar7(5)ผลงาน thestar6(2)เพลง the star6(9)ยอนหลง ด The Star7(6)The Eight(11)The Star 4(1)THE STAR 5(3)thestar6(16)THE STAR 7(24)VIP ลงgoogleขาวทงหมด TT 2011(29) 02/27 - 03/06(2)ดคลปยอนหลง The star 7 รอบ 8 คนสดทาย8 คนสดทายของ the star 7 02/20 - 02/27(3) 02/13 - 02/20(1) 02/06 - 02/13(9) 01/30 - 02/06(4) 01/23 - 01/30(3) 01/16 - 01/23(2) 01/09 - 01/16(3) 01/02 - 01/09(2) 2010(74) 12/26 - 01/02(1) 12/19 - 12/26(2) 12/12 - 12/19(2) 12/05 - 12/12(2) 11/28 - 12/05(3) 11/21 - 11/28(16) 11/14 - 11/21(9) 11/07 - 11/14(14) 10/31 - 11/07(7) 10/24 - 10/31(10) 10/17 - 10/24(4) 10/10 - 10/17(4)จำนวนการดหนาเวบรวม Mystique theme by digitalnature | ดยอนหลงรายการ The Star7|

TAGS:Star The star the 

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
OTC Web Design Girdwood, Alaska

  keywords:
description:Professional Web Design company based in Girdwood, Anchorage Alaska. We will make your website and Google results shine

Pornsupply: Pornsupply.com

  keywords:pornsupply, pornsupply.com, pornsupply review, oornsupply.com, pirnsupply.com, poensupply.com, porbsupply.com, pornaupply.com, pornsypply.com

JAVAtest

  keywords:
description:MDansby Global
MDansby Global

- -

  keywords:
description:

Salesforce Consulting and Develo

  keywords:
description:Acutedge offers Salesforce consulting, Salesforce development & Salesforce training for Affordable Housing, Human Services, Educ

Online Map Maker - iMapBuilder

  keywords:
description:
iMapBuilder Online Pricing Samples FAQ Log In Sign Up Instant Cloud-based

USC Jimmy Iovine and Andre Young

  keywords:
description:Fusing technology, arts, and entrepreneurship to celebrate the enduring qualities of the human spirit.
EnterProspective Students

Ottawa Translation Service - Tra

  keywords: English to French translation, Spanish to English translation, English to Spanish translation, French to English translation, Ottawa transla

Supplyhouse: SupplyHouse.com - P

  keywords:supplyhouse, supplyhouse.com, supplyhouse review, aupplyhouse.com, sypplyhouse.com, suoplyhouse.com, supolyhouse.com, suppkyhouse.com, supplt

Music From Malawi - Home of all

  keywords:
description:
MenuHome (current)ShopArtistsAlbumsTop ChartsOfficial Top 100 ChartUrban Top 20 ChartReggae Top 20 ChartGospel Top 10 ChartBlo

ads

Hot Websites