Korvo

Web Name: Korvo

WebSite: http://www.korvo.fi

ID:330641

Keywords:

Korvo

Description:


MIKÄ ON KORVO?EsipuheSivuston sisällysluetteloLinkitYhteystiedotVastauksia uusiin tapauksiin1 Korjaus- tai muutostyön sekä käyttötarkoituksen muutoksen rakennuslupa2 Käyttötarkoituksen muutos2.1.1 Vanhan rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan - viranomaisohjauksen käytäntöjä2.1.2 Vanhan rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan - kokonaisarviointi viranomaisohjauksessa2.1.3 Vanhan rakennuksen käyttötarkoituksen muutos asunnoiksi sujuu, kun osapuolet ovat asiantuntijoita2.1.4 Kaavan tulkinnan ongelmia, mikä on liiketilaa tai asumiseen verrattavaa?2.1.5 Väärin valittu käyttötarkoitus2.1.6 Asunnosta toimisto, toimistosta asunto - viranomaisohjauksen käytäntöjä2.1.7 Asunnosta toimisto, toimistosta asunto - kaidekorkeus ongelmaksi2.1.8 Lomarakennus pysyvään asumiseen2.1.9 Ullakolla ja kellarissa tehtävän laajennuksen huonekorkeus3 Rakennuslupakynnys3.1.1 Rakennuslupakynnys korjausrakentamisessa vaihtelee kunnittain - kyselyn tuloksia3.1.2 Rakennusluvan tarve, jos muutoksella on vaikutusta turvallisuuteen ja terveellisyyteen?4 Pätevyydet4.1 Rakennuksen suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset4.2.1 Vähäisen poikkeuksen myöntäminen RakMK A2 ja G1:stä4.2.2 Viranomaisten resurssit eivät riitä maallikoiden ohjaukseen4.2.3 Ei ylitsepääsemättömiä ongelmia, jos arkkitehti on pätevä4.2.4 Ilmaiset neuvot ovat hintansa arvoisia4.2.5 Kokemuksia viranomaistulkintojen näkemyseroista kuntien välillä4.2.6 Pappilan purkamisvaatimus ja sen tutkiminen4.2.7 Pää- ja rakennesuunnittelijan pätevyys4.2.8 Asemapiirroksen laatimisen vaikeuksia5 Vähäinen poikkeaminen5.1 Rakennuslupaharkinta ja vähäinen poikkeaminen5.2.1 Arkkitehti-pääsuunnittelijan vastuut lupa-asioissa; ns. kolmannelle osapuolelle tai aiheutuvat vahingot?5.2.2 Ongelmaesimerkki lupahakemukseen liitetystä vähäisten poikkeusten luettelosta6 Viranomaisohjaus6.1 Viranomaisohjauksen kehittämistarpeita6.2.1 Rakennusvalvonnalla ei ole resursseja erityisalojen ohjaukseen6.2.2 Viranomaisresurssit6.2.3 Näkemyseroja viranomaisten kesken6.2.4 Ristiriitaiset viranomaisnäkemykset6.2.5 Ennakoiva lupakäsittely6.2.6 Viranomaisohjauksen ulottumattomuus6.2.7 Palveluasuntoja mielenterveyskuntoutujille, koteja vai hoitolaitos6.2.8 Määräysten soveltamisen porrastus6.2.9 Asiakirjavaatimukset ongelmana6.2.10 Kaavoittajan tulkinnat vaihtelevat6.2.11 Autopaikkatulkinnat6.2.12 Viranomaisohjauksen pulmakysymyksiä / Uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen eroa ei nähdä6.2.13 Kyselyn tulos - parempaa suunnittelupätevyyttä olisi vaadittava6.2.14 Kyselyn tulos - Rakennusvalvontaviranomaisten resursseja parannettava rakennuskulttuurin alueella6.2.15 Miten luonnosvaiheen suunnitelmilla myönnetään rakennuslupa?6.2.16 Kokemuksia viranomaisohjauksesta7 Rakennussuojelu7.1.1 Rakennussuojelun ja teknisten vaatimusten yhteensovittaminen7.1.2 Sillan säilytys7.1.3 Ullakkorakentamisen viranomaisohjauksen ongelmakohtia7.1.4 Luvattoman rakentamisen onneton lopputulos7.1.5 Rakennustarkastajan ja suunnittelijan ammattitaito7.1.6 Parvekelasitukset7.1.7 Museoviranomaisten vaatimukset - kaksi kannanottoa7.1.8 Uudisrakentamissäännösten soveltaminen vanhoihin rakennuksiin7.1.9 Ikkunamuutokset pilaavat herkästi rakennuksen ilmeen eikä energiatalous aina edes parane7.1.10 Ostetaan mieluummin uusittua korviketta kuin aitoa vanhaa7.1.11 Ikkunoiden materiaalin muutos7.1.12 Uudisrakentamissäännösten soveltaminen vanhaan rakennukseen: rakennuksen ehdoin7.1.13 Vanhan rakennuksen siirto8 Esteettömyys8.1 Esteettömyys korjausrakentamisessa8.2.1 Välipohjan ääneneristävyyden parantaminen - ongelmia esteettömyyden toteuttamisessa8.2.2. Ikkunasta parvekkeenovi; kompromissi voiaukon leveyden ja parvekkeen rakentamisen välillä8.3.3 Yksiön kynnyksen poistaminen8.2.4. Kesäkahvilan ja ravintolan esteettömyys8.2.5 Tupakointitilan esteettömyys / Liikehuoneiston käyttötarkoitus muutettiin ravintolaksi8.2.6 Asuntolarakennuksen peruskorjaus, käyttötarkoitus ei muutu 8.2.7 Kulttuuriperinnön arvostus ei aina ole itsestään selvää8.2.8 Hissin rakentaminen vanhaan porrashuoneeseen8.2.9 Hissin rakentaminen8.2.10 Hissin sijoittaminen vanhaan porrashuoneeseen8.2.11 Pesutilojen esteettömyysvaatimus tuottaa korjausrakentamisessa paljon ongelmia9 Käyttöturvallisuus9.1 Portaat ja kaiteet9.2.1 Suojellun modernin arvorakennuksen porraskaiteet9.2.2 Kaidekysymyksiä vanhassa rakennuksessa - säädökset ja suojelutarpeet törmäävät9.2.3 Kulkukorkeudet vanhassa rakennuksessa9.2.4 Portaiden mittavaatimukset10 LVI-tekniikka10.1.1 Asukkaat ovat linjasaneeraustyömaan armoilla. Tarvitaan säännökset10.1.2 Rakennusvalvonnan, pelastuslaitoksen ja työsuojelupiirin näkemyseroja10.1.3 Kylpyhuoneen tuulettamaton alakatto10.1.4 Suurimmat lvi-alan ongelmat muodostuvat kuntakohtaisista eroista10.1.5 Varsinaisia kipupisteitä ovat märkätilojen asukasvetoiset peruskorjaukset10.1.6 Käyttövesiputkistojen materiaalivalinnat - paikalliset erot veden laadussa10.1.7 Pohjaviemärien uusinta10.1.8 LVI-puolella epäselviä asioita - huoneistohotelli toimistorakennuksessa10.1.9 Korjaukset määräyksiä joustavasti soveltaen10.1.10 Kuntakohtaiset tulkintaerot10.1.11 Uudisrakentamissäännösten soveltaminen vanhoihin rakennuksiin10.1.12 Kokemuksia viranomaistulkintojen näkemyseroista - ministeriö vaatii?10.1.13 Raitisilman otto lasitetun parvekkeen kautta10.1.14 Vanha hoitolaitos toimistotilaksi10.1.15 Talonpoikaistyyppisten maaseudun asuinrakennusten korjaus10.1.16 Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon vaatimus 10.1.17 Jäteilman johtaminen katolle vai puhallus seinästä10.1.18 IV-laitteet vesikatolla 10.1.19 Pystysuorien iv-hormien pinnoitus10.1.20 Märkätila kerrostalohuoneistoon, oma huippuimuri katolle?10.1.21 Kartanon navetta taidekeskuksen kokoontumistilaksi ja runokirjastoksi10.1.22 Modernin arvorakennuksen suojelu - matalat tuuletusputket10.1.23 Ilmanvaihdon mitoitus suojelukohteessa11 Lämmöneristys - energia11.1 Energiansäästö ja vanha rakennuskanta11.2.1 Hirsitalon entistys; rakennusvalvonta vaati uuden rakennuksen rakentamissäännösten noudattamista11.2.2 Julkisivun lämmöneristyksen parantaminen soveltuvin osin11.2.3 Ulkovaipan lisäeristäminen - vaihtelevia viranomaiskäytäntöjä11.2.4 Ikkunoiden tarpeeton uusiminen, rakennusvalvonta ei puutu asiaan11.2.5 Modernin rakennuksen suojelu vaikeata11.2.6 Erilliset ohjeet korjausrakentamiselle?11.2.7 Energialaskelman edellyttäminen ja sen laatu11.2.8 Säädösten soveltaminen ongelmana11.2.9 Pisteytetään kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot11.2.10 Korjausrakentamisen strategian sidosryhmäkyselyn vastauksia energiataloudesta12 Paloturvallisuus12.1 Vanha talo - uudet palosäännökset12.2.1 Rakenteellisia poikkeamia12.2.2 Uloskäytävät ja rakenteiden luokka12.2.3 Toisen kerroksen käyttö vanhassa puutalossa12.2.4 Poistumisetäisyys muutama metri liian pitkä12.2.5 Korjaussuunnittelu puukaupungissa - asemakaavamääräyksissä maininta joustamisesta12.2.6 Koulu majoitusrakennukseksi12.2.7 Kokemuksia viranomaistulkintojen näkemyseroista sprinklauksessa12.2.8 Aikuisten oppilaitoksen peruskorjaus, poistumiskysymyksiä12.2.9 Aikuisten oppilaitoksen peruskorjauksen ongelmia12.2.10 Aikuisten oppilaitoksen peruskorjaus, porrashuoneiden ja lasiväliovien osastointivaatimus12.2.11 Vaatimustaso muutoksissa on kirjava, savunpoistosta ei koskaan tiedä12.2.12 Vanhan hissin jatkaminen kellariin ja ullakolle12.2.13 Jälkiasennushissit porrashuoneisiin12.2.14 Rakennuksen korjaus ilman käyttötavan muuttamista12.2.15 Toimistotilojen rakentaminen ullakolle12.2.16 Varatiet asuinrakennuksessa12.2.17 Maatilarakennusten osastokoot ja suunnittelijat12.2.18 Modernin arvorakennuksen muutossuunnittelu12.2.19 Poistumistieportaikkojen lasiseinät12.2.20 Vanhojen palo-ovien kunnostaminen ja ns. kahden metrin sääntö12.2.21 Parvekkeiden väliseinä / onko lasitettu parveke ulkotilaa12.2.22 Vanhojen rakenteiden palonkestävyyksien todentaminen12.2.23 Paloviranomaisten vaatimukset arvorakennusten käyttötarkoituksen muutoskohteissa12.2.24 Osastointivaatimuksia käyttötarkoituksen säilyessä12.2.25 Tikkurapatut puuvälipohjat 12.2.26 Porrashuoneiden koko; erilaisia tulkintoja naapurikunnissa12.2.27 Palomiehet kohottaneet vaatimustasoa; erilaisia tulkintoja naapurikunnissa12.2.28 Sprinklausvaatimus "kuutamopykälän" perusteella12.2.29 Paloviranomaisten vaatimuksia linjasaneerauksessa13 Rakennusfysiikka13.1.1 Alapohjan kosteudenhallinta13.1.2 Tikkurapatut puuvälipohjat13.1.3 Museaaliset ja rakennustekniset näkökohdat vastakkain14 Sähkötekniikka korjausrakentamisessa14.1.1 Sähköalan kuuluminen TEM:in hallinnonalaan tuottaa ongelmia14.1.2 Sähköä roskakoreissa, vaatimus hoitotilojen lisäpotentiaalintasauksesta14.1.3 Pääsuunnittelijalla ei ole säännösten tukea sähkösuunnittelijan suhteen14.1.4 Pienten taloteknisten yksityiskohtien säilyttäminen suojellussa rakennuksessa on vaikeaa14.1.5 Linjasaneerauksen ongelmat asukkaalle; käyttäjän kokemuksia säännösten tulkinnasta14.1.6 Uloskäytävien sähköasennukset ja niiden tarkastaminen15 Väestönsuojat15.1.1 Väestönsuojamääräysten tulkinta korjausrakentamisessa15.1.2 Väestönsuojan korjaaminen15.1.3 Väestönsuojan rakentamisvaatimus ongelmallinen korjausrakentamisessa ja pienissä laajennuksissa16 Ääneneristys16.1 Ääneneristys korjausrakentamisessa16.2.1 Peruskorjattavan kaupunkikerrostalon ääneneristyskysymyksiä16.2.2 Vanha välipohja ei täytä ääneneristysmääräyksiä16.2.3 Kaavan vaatimus liiketiloista 1. kerroksessa aiheuttaa ääniongelmia vanhassa talossa16.2.4 Kahden asuntolan muutos; ääneneristävyys huoneistojen välillä 16.2.5 Kaavan vaatimus ääneneristävyydestä ulkoista melua vastaan 16.2.6 Kaavamääräykset kumoavat toisensa, rakennus kärsii16.2.7 Uudisrakentamismääräysten mukaiset vaatimukset johtavat kohtuuttomuuteen

Hae sivuilta

Hakusanoja:

KOPIOI HAKUKENTTÄÄN:

A2 (kirjoita etsimäsi lyhenne)
Ammattitaito
Asemakaava
Asemapiirros
Asukkaat
Asumisterveysohje
Asumisviihtyvyys
Asuntola
Asuntosuunnittelu
Avoportaat
Energia
Energialaskelma
Ennakkotapaus
Esteettömyys
Henkilöturvallisuus
Hirsitalo
Hissi
Hoitolaitos
Huonekorkeus
Hyvä hallinto
Ikkunamuutos
Ilmanvaihto
Kestävä kehitys
Kuntakohtaiset tulkintaerot
Kuoliaaksi korjaaminen
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Kynnys
Käyttötarkoituksen muutos
Käyttöturvallisuus
Laajennus
Liiketila
Linjasaneeraus
Loma-asunto
Luvanvaraisuus
LVI-tekniikka
Lämmöneristys
Moderni arvorakennus
MRL 13 § soveltaminen
Museoviranomainen
Olennaiset esteettiset vaatimukset
Osastointi
Ovet
Paloluokat
Palokonsultti
Palosuojaus
Paloturvallisuus
Paloviranomainen
Parvekkeet
Peruskorjaus
Pesutilat
Poikkeamislupa
Poistuminen
Portaat ja kaiteet
Pysäköinti
Pätevyydet
Pääsuunnittelija
Rakennusfysiikka
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä
Rakennuslupa
Rakennuslupaharkinta
Rakennuslupakynnys
Rakennuslupakäsittely
Rakennussuojelu
Rakennustaide
Rakennustapaohjeet
Rakennusvalvontaviranomainen
Rakenteiden
palonkestävyys
Savunpoisto
SFS-standardit
Sprinklaus
Suunnittelijan tehtävät
Suunnittelijapätevyys
Sähkösäännösten ongelmat
Sähkösuunnittelu
Sähkötarkastus
Sähkötekniikka
Tarkistuslistalomakkeet
Terveellisyys
Terveysviranomainen
Tonttirekisteri
Turvallisuus
Työmaa
Ullakkorakentaminen
Uloskäytävät
Uudisrakentaminen
Varatie
Viranomaisohjaus
Viranomaisresurssit
Viranomaisyhteistyö
Väestönsuoja
Vähäinen poikkeaminen
Välipohjat
Ääneneristys

MIKÄ ON KORVO?

HUOM: KORVO-SIVUSTON PÄIVITYS ON PÄÄTTYNYT, MUTTA TAPAUKSET JA VASTAUKSET OVAT EDELLEEN LUKIJOIDEN KÄYTETTÄVISSÄ

KORVO on ympäristöministeriön toimeksiannosta tehty selvitys korjausrakentamisen viranomaisohjauksen kehittämisestä. KORVO-nettisivuilla julkaistaan tapauksia, ”kipupisteitä”, joihin rakennusalan toimijat ovat törmänneet.

Tapaukset ja niiden arviointi

KORVO perustuu rakennusalan ammattilaisille ja viranomaisille suunnattuun sähköpostikyselyyn kipupisteistä, joita kertyi yli kaksisataa. Vastaukset toimitettiin: samantyyppisiä aiheita yhdistelemällä laadittiin kooste, joka toimitettuna sisältää noin 150 anonyymiä tapausta. Jokainen tapaus käsiteltiin laatimalla arvio menettelystä. Se on konsultin laatima ja ohjausryhmän läpikäymä kommentti tapauksesta. Lisäksi laadittiin johdantokappale teemoista, jotka tapausten valossa kaipasivat eniten perusteiden selvittämistä.

Verkkosivusto

Korjausrakentamisen tapaukset voidaan ryhmitellä samanaikaisesti usean eri otsikon alle. Esimerkiksi ikkunamuutos liittyy aina energiasäästöön ja toisaalta rakennussuojeluun, ääneneristävyys on usein ristiriidassa esteettömyystavoitteen kanssa. Tapausesimerkkejä voikin hakea eri hakusanoin riippumatta siitä, missä osastossa ne hakuohjelman sisällysluettelossa sijaitsevat. 

Uusi tapaus

KORVO-toimintamalli on jatkuva; anonyymin tapausarvioinnin antaman esimerkin avulla pyritään yhtenäistämään korjausrakentamisen viranomaiskäytäntöjä. Sivusto kerää uusia tapauksia palautelomakkeella ”LÄHETÄ UUSI TAPAUS” ja laatii niistä arviot. Suunnitelmien mukaan KORVO-sivut päivitetään kerran tai pari vuodessa.

Tutustu uusiin tapauksiin annettuihin vastauksiin »

KORVOn lähtökohdat, tausta ja tekijät, lue lisää kohdasta Esipuhe »

KORVO © 2009

TAGS:Korvo

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :

ads

Hot Websites