Oficiálna stránka obce Bardoňovo

Web Name: Oficiálna stránka obce Bardoňovo

WebSite: http://www.obecbardonovo.sk

ID:322152

Keywords:

str,lna,Ofici,nka

Description:


Cookies na www.obecbardonovo.sk

Pre správnu funkčnosť stránky, používame iba nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies ( zlepšujú napr. funkčnosť stránky, YouTube videí, zdielanie postov...), akceptovaním súhlasíte s ich používaním.

Prijať všetkyNastaviť cookiesOdmietnuťPrechod na obsahPrechod na navigáciu menu 1Prechod na navigáciu vodorovné menu 1

OFICIÁLNA STRÁNKA OBCE BARDOŇOVO

||

    Vitajte na webových stránkach obce Bardoňovo

 

 

Spojené voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a

voľby do orgánov samosprávnych krajov

bližšie informácie: http://www.obecbardonovo.sk/volby-2022.html

Zverejnené 10.6.2022


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch

odvoláva

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

pre celé územie okresu Nové Zámky dňom 06.09.2022, od 12:00 hodiny.

                                                                                                                              Zverejnené 7.9.2022


Výmena jódovej profylaxie

Od 1.augusta 2022 do 14. septembra 2022 prebieha aj v našej obci výmena jódovej profylaxie. Jódové tabletky si môžete prevziať v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hodiny na obecnom úrade. Pre prevzatie so sebou zoberte občiansky preukaz a ak ju máte doma, starú jódovú profilaxiu. Za rodinu postačuje, aby profilaxiu došiel prevziať jeden dospelý člen rodiny.

 


 

Inflačná pomoc

Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

 - osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,

 - opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,

 - fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,

 - seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.

Ako o ňu požiadať?

Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce.

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: 

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODVOLANIE ZÁKAZU VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor,

ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva

v zmysle § 56 ods.1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len Zákon o lesoch), ktorý podľa § 60 ods. 2 písm. a) Zákona o lesoch


odvoláva

v zmysle § 30 ods. 4 Zákona o lesoch
zákaz využívania lesov verejnosťou v okrese Nové Zámky,
ktorý bol vydaný listom č. OU-NZ-PLO-2022/012781-002 zo dňa 25.07.2022,

Odvolanie zákazu sa vzťahuje na všetky lesné pozemky v okrese Nové Zámky.

Bližšie informácie: http://www.obecbardonovo.sk/download_file_f.php?id=1718884

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch

vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

pre celé územie okresu Nové Zámky

od  27.6.2022 od 14:00 h do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať

zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Bližšie informácie: http://www.obecbardonovo.sk/download_file_f.php?id=1703435

 


Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných viac ako 490 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených 6650 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022.

Bližšie informácie: http://www.obecbardonovo.sk/zistovanie-o-pouziti-spalovacich-zariadeni-a-spotrebe-paliv-v-domacnostiach.html

 


 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť - oznam

Súťaž "Odčítaj a vyhraj":

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Urobte to najneskôr do 1. júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 EUR a ďalších 99 vecných cien.

Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk.

Ak z objektívnych dôvodov zákazník nie je schopný zrealizovať samoodpočet, Západoslovenská       vodárenská spoločnosť zabezpečí realizáciu mimoriadnych odpočtov svojimi zamestnancami.                                            


 

Firma Muehlbauer v Nitre - pracovná ponuka

Firma Muehlbauer v Nitre príjme elektrikárov, zváračov, čerstvých absolventov aj šikovných pracovníkov na montážne práce...

Viac informácií tu: http://www.obecbardonovo.sk/obecny-rozhlas.html

 


Prieskum s názvom

Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji

  Spoločnosť ARRIVA Nové Zámky, a.s. realizuje prieskum s názvom Cestovanie v Nitrianskom samosprávnom kraji, v ktorom majú cestujúci poskytnúť spätnú väzbu na dopravu v regióne.

Bližšie informácie: http://www.obecbardonovo.sk/prieskum-arriva-nove-zamky-a-s-.html

                                                                                                                              zverejnené: 12.5.2022


 

OZ Sloboda zvierat :

Reťaze sú zakázané a Koterec nie je domov

    Od januára tohto roka je účinný zákon 272/2021 Z.z., ktorý zakazuje držanie psov na reťazi a akomkoľvek uväzovacom prostriedku (okrem vôdzky počas venčenia). Znamená to, že v chovnom zariadení, ktorým sa myslí akékoľvek miesto alebo priestor, v ktorom je psík dočasne alebo trvalo chovaný, nemožno držať zviera na reťazi. Pre psy narodené po 1.1. 2022 už zákaz platí, staršie psy musia byť natrvalo pustené najneskôr 1.1. 2024. Dovtedy musia držitelia zvierat vybudovať vhodné a bezpečné prostredie na chov psa bez reťaze, napr. riadne oplotenie, a už dnes svoje zvieratá denne z reťaze púšťať, aby uspokojili svoju potrebu pohybu.

Bližšie informácie: http://www.obecbardonovo.sk/-oz-sloboda-zvierat.html

                                                                                                                             zverejnené: 12.5.2022


 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Bližšie informácie tu: http://www.obecbardonovo.sk/-vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru.html

zverejnené: 7.4.2022


 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - pracovná ponuka

Prevádzkový montér vodovodov

Miesto výkonu práce: Vodojem Dolný Pial a prislúchajúce trasy diaľkového vodovodu

Bližšie informácie: http://www.obecbardonovo.sk/obecny-rozhlas.html

zverejnené: 31.3.2022


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch

vyhlasuje

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

pre celé územie okresu Nové Zámky

od 17.3.2022 do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať

zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Bližšie informácie: http://www.obecbardonovo.sk/download_file_f.php?id=1654776

zverejnené: 17.3.2022


 

VÝZVA - FELSZÓLÍTÁS


nahlásenie počtu občanov Ukrajiny ubytovaných v obci

falunkban elszállásolt ukrán állampolgárok létszáma

Na základe usmernenia Okresného úradu Nové Zámky žiadame obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností, že v prípade ak poskytujete ubytovanie utečencom z Ukrajiny, aby ste nám nahlásili počty a miesto ubytovania utečencov, ako aj ukončenie ich pobytu, a to buď osobne na Obecnom úrade Bardoňovo v čase úradných hodín, e-mailom na info@obecbardonovo.sk alebo telefonicky na čísle 035/6517 117.

Uvedené informácie má obec povinnosť denne hlásiť okresnému úradu.

Kérjük lakosainkat és azokat az ingatlantulajdonosokat, akik szállás formájában segítséget nyújtanak Ukrajnából érkezett menekülteknek, hogy az elszállásolt menekültek létszámát jelentsék be a községi hivatalban. Ezt megtehetik személyesen, e-mailben az info@obecbardonovo.sk címen vagy a következő telefonszámon: 035/6517 117.

A községben elszállásolt menekültek létszámát a községek naponta kötelesek bejelenteni a járási hivatalban.

zverejnené: 7.3.2022


 

Zber komunálneho a triedeného odpadu v obci Bardoňovo

v roku 2022

Bližšie informácie : http://www.obecbardonovo.sk/-zber-komunalneho-a-separovaneho-odpadu-v-roku-2022.html

 


 

Harmonogram zberu triedeného odpadu a komunálneho odpadu v obci Bardoňovo v roku 2022

Harmonogram zberu odpadu tu: http://www.obecbardonovo.sk/-harmonogram-zberu-odpadu-2022.html

 


 

Oznámenie o skončení platnosti programu

starostlivosti o lesy pre Lesný celok Podhájska -  verejná vyhláška

 

Bližšie informácie tu: http://www.obecbardonovo.sk/verejna-vyhlaska.html

 


 

Kampaň na podporu očkovania proti ochoreniu Covid-19

Bližšie informácie : http://www.obecbardonovo.sk/informacie-a-opatrenia-covid-19.html

 


 

Oznámenie zámeru

vyhlásiť Chránený strom - BardoňovsKý platan

Tu:http://www.obecbardonovo.sk/verejna-vyhlaska.html

 


 

Arriva Nové Zámky, a.s.:

Informácia o možnosti zakúpenia novej čipovej karty

pre cestujúcich 

Bližšie informácie tu:http://www.obecbardonovo.sk/obecny-rozhlas.html

 


 

Pomoc obetiam trestných činov 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov. 

viac informácií tu: http://www.obecbardonovo.sk/obecny-rozhlas.html

 


 

Zastavme násilie aj v čase izolácie

Ak máte podozrenie, že dieťa vo Vašom okolí je týrané alebo inak zneužívané, alebo ste sami obeťou, volajte políciu 158. Zanedbávanie starostlivosti o deti môžete nahlásiť aj na linke ústredia práce 0800 191 222.

Ak máte podozrenie, že žena vo vašom okolí je týraná alebo inak zneužívaná, alebo ste sami obeťou, volajte políciu 158 alebo Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.

Viac informácií nájdete tu: http://www.obecbardonovo.sk/download_file_f.php?id=1326982

 

 


 

 Obecný úrad ponúka pomoc pre seniorov, ktorí si nedokážu zabezpečiť nákup 

Občan, ktorý túto službu potrebuje si nahlási nákup do predajne Potravín COOP Jednota na telefónne číslo 035/6517149 alebo do predajne Potraviny Šikula na telefónnom čísle 035/6517161, 0903740887, kontaktuje pracovníka Obecného úradu na telefónne číslo 035/6517117. Nákup bude občanovi doručený priamo do domácnosti. 

Pri preberaní nákupu je nutné dodržiavať bezpčenostné opatrenie, povinnosť je mať ochranné ruško 

SENIORI - POVEDZME STOP PODVODNÍKOM

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii v súvislosti s koronavírusom, sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – seniorov, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.

Leták : http://www.obecbardonovo.sk/download_file_f.php?id=1315408

 

 

PROJEKTY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt: Digitálny bezpečnostný kamerový systém so záznamom - Bardoňovo

Projekt realizovaný v rámci Operačného programu Program rozvoja vidieka SR

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ProjektZníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ v obci Bardoňovo  

                                       

Projekt realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

           Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ v obci Bardoňovo

Operačný program:  Operačný program Kvalita životného prostredia

Kód výzvy:              OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Prioritná os:             4. Energeticky efektívne nízkouhlikové hospodárstvo vo všetkých               

                                 sektoroch

Názov projektu:       Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ v obci Bardoňovo

Kód projektu:          310041A171

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.op-kzp.sk

www.siea.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

ec.europa.eu/regional_policy/sk/funding/erdf/


Zverejnené 6.1.2014
Aktualizované 7.9.2022||(53.9 kB)Zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ v obci Bardoňovo.docxZverejnené 13.2.2020(1.7 MB)Plagát Bardoňovo.pdfZverejnené 12.6.2020 ÚVODNÁ STRÁNKAKalendár podujatíSeptember 2022PoUtStŠtPiSoNe
123456789101112131415161718192021222324252627282930

Zväčšiť písmoZmenšiť písmoZákladná veľkosťReklamný partnerRegión aktuálneFirmy a službySpravodajstvoUbytovanieStravovanieMapaLekárneInzerciaPonuka práceStavebníctvoAkcie a podujatiaTop ponukyTvorba eshopuObsah sa nezobrazuje, pretože nesúhlasíte s ukladaním cookies.Ak chcete zobraziť blokovaný obsah, zmeňte Nastavenie cookies v ľavom dolnom rohu.
Kalendár

dnes je: 20.9.2022

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Zaregistrujte sa

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

Sociálne siete
využite možnosť získavania aktuálnych informácií s využitím RSSSprávca webového sídla: Obecný úrad Bardoňovo, Bardoňovo 124, 941 49, telefón: 035/6517117, fax: 035/6517117
Technický prevádzkovateľ: WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 96001 Zvolen; 045/5400200; tech-support@webyportal.skCMS systém (redakčný) systém WEBY PORTÁL, web portál, webhosting, WEBY HOSTING, domény, registrácia domény spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o., technický prevádzkovateľ - kontakt, 20.09.2022 15:09:37

6753512

TAGS:str lna Ofici nka

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
vystrazne-tabulky.cz

  Přihlášení k vašemu účtu Pokračovat do košíku Zákaznická podpora:+420 777 235 670agrokomplet@agrokomplet.cz

Keraservis - vše pro koupelny |

  

Industrial Stopkovi,vše pro poh

   Vrátit se
zpět do obchodu Přihlášení k vašemu účtuRegistrace

Domov | Nová Studienka

   NOVÁSTUDIENKADomovO projektePonukaFinancovanieŠtandardLokalitaKontaktMenu Dvojdomy Nová StudienkaVyberte si bývanieDvojdomy Nová S

LIVEBOX | ODSTREAMUJEME PRO VÁS

  

Gastro - kuchyňské potřeby -

  FANDA - Mgr. František PlšekTyršovo nábřeží 428, 747 41 Hradec nad Moravicí, tel./fax: 553 784 175, e-mail: gastro-plsek@opavsko.com AKCE!!!E-

PERFEKT CARS | úvodní strana

  STR&Aacute;NKY V REKONSTRUKCIaktu&aacute;ln&iacute; nab&iacute;dka prozat&iacute;m zde:www.sauto.cz/detail-prodejce/perfekt-cars/5008TEL: 777 58 28 58

okto.digital - digitálna agent

  REFERENCIESLUŽBYO NÁSKARIÉRAKONTAKTdigitálna agentúraRiešime branding, weby, eshopy, appky aj print.
Do bodky.NAŠE PRÁCENaše vybrané projekt

Mateřská škola Růžďka - Of

   ​​ ​​ ​​+420 571443 040 ​​reditelka@msruzdka.cz rozšířené vyhledáváníMateřská školaRůžďka

Websitez.cz | Tvorba webových s

   MENU Úvo

ads

Hot Websites