Statisticon – Vi ser livet bakom siffrorna

Web Name: Statisticon – Vi ser livet bakom siffrorna

WebSite: http://www.statisticon.se

ID:320694

Keywords:

Vi,Statisticon,ser,siffrorna

Description:


Innebär låg följsamhet till magskyddande läkemedel (PPI) en ökad risk för allvarliga magsår och blödningar hos patienter med lågdos-acetylsalicylsyra (LDA)?
Hur många lastbilschaufförer behöver Sverige?
Hur många tvååringar behöver dagisplats om tre år?
Hur säker och bra är vården för patienterna?
Hur fort kör vi på svenska vägar?

Vi ser livet bakom siffrorna.

Vi är experter på statistik och brinner för vårt arbete. För oss är statistik bokstavligen en fråga om liv och död. Vi drivs av nyfikenhet och längtan efter att omsätta nya frågeställningar till begriplig och levande statistik.

Vi verkar för ett sunt användande av statistik i samhället. Oavsett om vi jobbar med medicinsk forskning eller samhällsstatistik präglas vårt arbete av ett kritiskt tänkande, stor noggrannhet och säkerhet.

“Våra uppdragsgivare arbetar för människors hälsa och välfärd.
Vi är stolta att få dela detta ansvar.”

Mats Forsberg, VD

Våra tjänster inom befolkning och samhälle

Våra tjänster och områden

Transport

Hur rör sig människor och gods i Sverige? Når vi de transportpolitiska målen? Detta och mycket mer vet vi. Vi gör statistik om resor inom kollektivtrafiken och om hur gods fraktas med lastbil och fartyg. Resultaten utgör officiell statistik i såväl Sverige som EU.

Energi

Hur värms våra bostäder och hur mycket energi används för uppvärmning? Vi undersöker årligen energianvändningen för såväl småhus som flerbostadshus och lokaler. Målet för Energimyndigheten som beställare är att ge underlag för hållbar energianvändning och kostnadseffektiv energiförsörjning. Resultaten ligger till grund för den officiella statistiken.

Kvalitetsgranskning

Vill du ha en second opinion på ett studieupplägg, beräkningar, programmering, en rapport eller dina kvalitetsprocesser så hör av dig till oss. Vi anlitas också vid förvärvsgranskning (due diligence). Vi granskar om statistikansvariga myndigheter lever upp till statistiklagen och EU:s Code of Practice.

Life Science

Life science-sektorn arbetar för friska människor, friska djur och frisk natur. Vi kan bistå med alltifrån ett par timmars konsultation till större uppdrag som sträcker sig över flera år, med allt från planering och design av studier till datainsamling, analys och rapportering. Vi erbjuder dessutom tjänster inom bioinformatik.

Juridisk bevisvärdering

Statistik som underlag för bevisning i domstol ställer höga krav. Som exempel kan nämnas att LO-TCO Rättsskydd anlitade Statisticon i ett arbetsskademål gällande tre Parkinsonsjuka arbetare vid Wargöns bruk. Det slutade med att arbetarna fick sjukdomen klassad som arbetsskada.

Trafik

Statisticon levererar beslutsunderlag för planering av trafik- och infrastrukturlösningar samt för uppföljning av olika trafiksäkerhetsmål. Vi har ansvaret för ett nordiskt samarbetsprojekt som syftar till att harmonisera trafikmätningsmetoder.

Kliniska studier

Kraven på noggrannhet är hög i alla moment av en klinisk prövning. Vi har kunskap om myndigheternas regelverk, vet hur en studiedesign ska läggas upp och har erfarenhet av många olika indikationsområden. Vi kan vara med på hela resan från planering över genomförande och registrering till uppföljning, och även bistå i dialogen med svenska och utländska myndigheter.

Officiell statistik

Tillgången till öppen och objektiv statistik är en förutsättning för ett fungerande, demokratiskt samhälle. Statisticon producerar officiell statistik på uppdrag av flera av Sveriges myndigheter som i dag har ett särskilt statistikansvar. Vi genomför även kvalitetsgranskningar och utredningsprojekt.

Forskning

Mediciniska behandlingar, säkra bilar och hållbar energi – tre exempel på samhällsutveckling som kräver avancerad forskning. Varje forskare är expert inom sitt sakområde, men kan behöva stöd att tillämpa statistik. Vi har många års erfarenhet av en mängd tillämpningsområden. Statisticon samarbetar med forskare på myndigheter, sjukhus, universitet och företag.

Samhällsplanering

På uppdrag av kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer utför vi undersökningar och utredningar som ligger till grund för beslut om alltifrån kompetensförsörjning, kundnöjdhet, drift och underhåll till folkhälsa.

Statistisk analys

Vare sig det handlar om enklare deskriptiv analys, komplicerad sambandsanalys eller modellering arbetar Statisticon utifrån målsättningen att beskriva resultaten i så enkla och pedagogiska termer som möjligt. Vi ser livet bakom siffrorna!

Design och planering

Planeringsfasen i en studie eller undersökning är viktig, här bestäms kvalitetsnivån. Vi som statistiker kan tillsammans med dig som sakexpert få fram en – utifrån situationen – optimal studiedesign. Det är viktigt att utreda om det finns begränsande faktorer som tillgång till patienter och respondenter eller en begränsning i tid. Med en smart och välplanerad studiedesign kan man spara tid och pengar.

Undersökningar

Totalundersökningar eller urvalsundersökningar som kräver kalibreringsestimatorer och viktningar på slutet – vi behärskar det mesta. Fler av våra uppdrag på detta område ligger inom ramen för officiell statistik. Vi är gärna med och designar undersökningarna från början, men kan också anlitas för mindre delmoment från datainsamling till rapportering.

Befolkningsprognoser

Vi behöver ingen kristallkula för att se in framtiden. Vi är experter på befolkningsprognoser och anlitas av kommuner och landsting för att till exempel ta reda på hur befolkningen kommer att utvecklas under de kommande tio åren. Hur många skolplatser behövs framöver? Vilka skatteintäkter kan man räkna med om fem år? Med rätt ställda prognoser kan man planera bättre för framtiden.

Utbildning

Statistik är det roligaste som finns, tycker vi. Vi har genom åren delat med oss av vår kunskap till universitet, myndigheter och företag, och vi kommer att fortsätta med det. Helst tar vi utgångspunkt i kursdeltagarnas frågor och problem från vardagen. Vi verkar för ett sunt och kritiskt användande av statistik i samhället.

Registerstudier

En del av våra uppdrag är helt eller delvist baserade på upplysningar från olika register. Ibland är dessa studier mycket omfattande. Vi har erfarna statistiker och programmerare som är vana att hantera data på ett strukturerat och enhetligt sätt.

Vårdkvalitet

Tillsammans med Rapportor AB arbetar vi med kontinuerliga mätningar av patientupplevelse i vården och punktprevalensmätningar av bl.a. vårdrelaterade infektioner inom Stockholms läns landsting.

”Jag hittar inte”

Hittar du inte ditt område? Kontakta oss! Vi har massor av erfarenhet som inte ryms här och vi är alltid nyfikna på nya frågeställningar och problem.

Vi anpassar vårt arbete efter era behov

Statisticon tar den roll som passar den specifika situationen i samarbetet med uppdragsgivaren. Vi kan enkelt sammanfatta vårt erbjudande i fyra olika roller; den avgränsade konsultinsatsen, den kort- eller långvariga bemanningstjänsten,det kompletta åtagandet från idéstadium till färdig rapport samt föreläsaren. Med uppdragsgivarens problemställning i centrum medverkar vi till att hitta en lämplig lösning för ett kostnadseffektivt samarbete.

Kvalitetsarbete

Vi styr vårt arbete med ett kvalitetssystem som är anpassat efter ISO-standarder avseende kvalitetsarbete och informationssäkerhet. Vårt kvalitetssystem går under benämningen ”Good Statistical Practice” (GSP) och är föremål för kontinuerlig omprövning och utveckling. Ledord i vårt kvalitetsarbete är transparens, spårbarhet och återkoppling.

Besök gärna våra andra webbplatser

Exempel på kundprojekt

Hur många lastbilschaufförer behöver Sverige?

På uppdrag av Transportfackens Yrkes- & Arbetsmiljönämnd, TYA, tar vi fram uppgifter om rekryteringar och avgångar inom åkerinäringen. Genom kontinuerliga enkäter kan branschen följa rekryteringsläge och väntade avgångar. TYA:s arbetskraftsbarometer är en viktig länk i samverkan mellan branschens företag och utbildningsanordnare.

Innebär låg följsamhet till magskyddande läkemedel (PPI) en ökad risk för allvarliga magsår och blödningar hos patienter med lågdos-acetylsalicylsyra (LDA)?

På uppdrag av AstraZeneca AB kombinerades och analyserades data från läkemedelsregistret, öppen- och slutenvårdsregistret samt dödsorsaksregistret. Urvalet bestod av mer än 900 000 personer som någon gång hämtat ut LDA mellan åren 2005 och 2009. Resultaten har publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Hur många tvååringar behöver dagisplats om tre år?

Hur många 90-åringar har du missat i den kommande budgeten? Hur blir det med skatteintäkterna om utflyttningen fortsätter? Vad kan vi göra för att få pendlarna att flytta till kommunen permanent? Vi använder vetenskapligt beprövade statistiska metoder och avancerade prognosmodeller för att se in i framtiden. Ett sextiotal kommuner i Sverige tar återkommande hjälp av våra prognoser.

Hur fort kör vi på svenska vägar?

Varje månad beräknar vi på uppdrag av Trafikverket ett hastighetsindex som visar utvecklingen av fordonshastigheter och andel hastighetsöverträdare. Indexet baseras på 83 mätplatser på det statliga vägnätet. Olika mått på utvecklingen används för att utvärdera generella trafiksäkerhetsåtgärder samt i emissionsmodeller inom miljöområdet och för samhällsekonomisk transportanalys. Hastighetsindexet publiceras på Trafikverkets hemsida.

Hur säker och bra är vården för patienterna?

Hur utvecklas antalet vårdrelaterade infektioner och fallskador? Vi hjälper landsting och sjukhus i deras förbättringsarbete. Tillsammans med Rapportor AB genomför och stödjer vi kontinuerligt webbaserade punktprevalens- och patientnöjdhetsmätningar, markörbaserade journalgranskningar samt personal- och forskningsenkäter.

Vill du jobba hos oss?

Vi håller kontinuerligt utkik efter nya medarbetare som kan bidra till vår verksamhet. Gillar du människor? Tycker du att statistisk analys är det intressantaste som finns? Kan du hantera scriptbaserade programvaror? Är du en bra problemlösare? Kan du sälja din kunskap?

Vi finns i en levande och kreativ miljö med många olika frågeställningar. Uppdragen är variationsrika. Kunderna finns nära. Vår verksamhet befinner sig i ständig utveckling. Som medarbetare hos oss behöver man vara initiativrik, självgående, noggrann, pedagogisk och prestigelös. Man måste kunna prioritera bland sina arbetsuppgifter och sin tid. Man ska vilja utveckla sitt arbetssätt och därigenom vara ansvarsmedveten och förändringsbenägen.

Maila gärna din ansökan och eventuella frågor till: rekrytering@statisticon.se.

Om oss

Vi tillhandahåller kvalificerade tjänster inom statistik och datahantering. Våra resultat används som underlag för beslutsfattare överallt i samhället. Kännetecknande för oss är kombinationen hög akademisk kompetens och praktisk erfarenhet av studier och undersökningar med höga kvalitets- och sekretesskrav.

Vi verkar för en sund och kritisk användning av statistik. Vi vill utveckla informationsförsörjning och beslutsunderlag där slutmålet många gångar är den enskilda medborgarens hälsa och välfärd.

Historia

Statisticon grundades 1998 av Johan Bring, vid tillfället docent i statistik vid Uppsala universitet. Johans drivkraft var att få tillämpa sina kunskaper på verkliga problem. I dag är cirka 20 personer verksamma på kontoren i Uppsala och Stockholm. Företaget är ett personalägt aktiebolag.

Samarbeten

Vi samarbetar med ett flertal leverantörer inom IT- och undersökningsområdet, utvärderingsföretag, CRO-företag och konsulter.

Vårt ansvar

Vi har valt att fokusera vårt engagemang utanför kunduppdragen till tre målgrupper; statistikstudenter vid främst Uppsala och Stockholms universitet, föreningen Statistikfrämjandet samt ungdomsidrott.

Ledning

Mats Forsberg
VD
mats.forsberg@statisticon.se

Marianne Mæhle-Schmidt
Marknadschef
marianne.maehle-schmidt@statisticon.se

Styrelse

Helen Curry
Ledamot, Ordförande

Mats Forsberg
Ledamot, VD

Johan Bring
Ledamot

Medarbetare

Johan Bring
Statistiker, adjungerad professor
johan.bring@statisticon.se

Mats Forsberg
Verkställande direktör
mats.forsberg@statisticon.se

Mats Nyfjäll
Statistiker, Fil. Lic.
mats.nyfjall@statisticon.se

Urban Olsson
Data manager
urban.olsson@statisticon.se

Stina Carrion Brännström
Ekonomiansvarig
stina.carrion@statisticon.se

Marianne Mæhle-Schmidt
Marknadschef
marianne.maehle-schmidt@statisticon.se

Anna Carlsund
Statistiker, Fil. Dr.
anna.carlsund@statisticon.se

Åsa Greijer
Statistiker
asa.greijer@statisticon.se

Charlotta Danielsson
Statistiker
charlotta.danielsson@statisticon.se

Marcus Thuresson
Statistiker, Med. Dr.
marcus.thuresson@statisticon.se

Anders Sundström
Projektledare
anders.sundstrom@statisticon.se

Jesper Nielsen
Systemutvecklare
jesper.nielsen@statisticon.se

Hilja Brorsson
Statistiker
hilja.brorsson@statisticon.se

Jonatan Zakrisson
Statistiker
jonatan.zakrisson@statisticon.se

Fredrik Wiklund
Statistiker, Fil. Dr.
fredrik.wiklund@statisticon.se

Fabian Söderdahl
Statistiker
fabian.soderdahl@statisticon.se

Anders Drevin
Systemutvecklare
anders.drevin@statisticon.se

Pernilla Tollin
Statistiker
pernilla.tollin@statisticon.se

Rejin Zindrou
Projektassistent
rejin.zindrou@statisticon.se

Emil Westin
Statistiker
emil.westin@statisticon.se

Simon Wallbing
Systemutvecklare
simon.wallbing@statisticon.se

Christine Mattsson
Projektassistent
christine.mattsson@statisticon.se

Anneli Kostekivi
Projektassistent
anneli.kostekivi@statisticon.se

Feliks Sjöblom
Statistiker
anneli.kostekivi@statisticon.se

Gösta Forsman
Konsult, statistiker, professor emeritus
gosta.forsman@statisticon.se

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster, ring oss på

010-130 80 00

Du är också välkommen att ta kontakt direkt med vår marknadschef

Marianne Mæhle-Schmidt
010-130 80 02
marianne.maehle-schmidt@statisticon.se

Information

Statisticons integritetspolicy

Våra kontor

Statisticon AB i Uppsala

Östra Ågatan 31, 753 22 Uppsala (fakturaadress), 010-130 80 00

Statisticon AB i Stockholm

Klara Södra Kyrkogata 1, 111 52 Stockholm, 010-130 80 00

© Copyright – Statisticon

© Copyright - Statisticon

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. OkNej tackScroll to top

TAGS:Vi Statisticon ser siffrorna

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
JESUS.LOVES.US!!! - Home - Chris

  Skip to main content Left Side Banner Ads
JESUS RALLY 2004Photo Gallery PagesHighland Park BowlRochester, NYAugust 21stGo here to find out about our
B

Vilaverde Consultancy - Co-creat

   Over VilaverdeTalentanalysesOpen trainingenTeambegeleidingOpleidingen NEO-PI-3Onze mensenContact MenuMenu

Professional Aviation - La vera

  Salta al contenuto Diventa pilota di lineaCorso per pilota di lineaOpen DaySelezioniCampusSimulatore di voloFinanziamentiFlight AcademyChi siamoLa flo

Printing Service | Dylan Solutio

   :root{--color_0:255,255,255;--color_27:255,255,255;--color_1:255,255,255;--color_2:0,0,0;--color_3:237,28,36;--color_4:0,136,203;--col

Kadeřnické potřeby, nábytek

   +420 566 440 099 info@svetkadernictvi.cz

Epic Trail &ndash; Lezioni MTB,

  EPIC TRAIL VENITE A CONOSCERE
GLI ISTRUTTORI STAFF Ride'n'Learn Tour didattici per divertirsi ed imparare sui trail pi&ugrave; epici! SCOPRI LE DATE

Senderos del Bosque &#8211; Parc

  Skip to content MENÚ parcelas con visión sustentable Recuperemos la VIDA DE BARRIO Disfruta de una mejor calidad de vida en un entorno natural pa

Tênis No Atacado Direto Da Fáb

  Skip to contentTênis No Atacado Direto Da Fábrica Para Revenda Em Nova Serrana 2022Site para comprar calçados de Nova Serrana em atacado mais barat

Dorfkäserei Geifertshofen

  #search {width: 180px;height: 20px;background-color: white;border-style: none;display: none;}GaleriePressearchivStellenPartnerKontakt Dorfkäserei

Glasfaser MG - Glasfaser MG

  Ein Angebot von MenuStartStrategieInformationenBedarf & VerfügbarkeitAktuellesZielgruppenRechtlichesGladbach fiebert mit!Glasfaserausbau in Mönchen

ads

Hot Websites