Sunnysoft mAgent.cz - �vodn� strana

Web Name: Sunnysoft mAgent.cz - �vodn� strana

WebSite: http://www.magent.cz

ID:255566

Keywords:

mAgent,Sunnysoft,cz,strana

Description:


„�e�en� spole�nosti Sunnysoft n�m u� p�i v�b�ru p�i�lo elegantn� a pro na�e ��ely velmi vhodn�.”
Jan L�nsk�
Bontonfilm HARIBO na iOSU�ivatel aplikace Sunnysoft mAgent, firma Haribo, dostala od sv� mate�sk� firmy jasn� zad�n�. Ve�ker� firemn� procesy mus� b�t na �MACu�. v�ce...

HARIBO na iOS

U�ivatel aplikace Sunnysoft mAgent, firma Haribo, dostala od sv� mate�sk� firmy jasn� zad�n�. Ve�ker� firemn� procesy mus� b�t na �MACu�.

Tomuto zad�n� jsme se museli i cht�li p�es �ibeni�n� term�n postavit a cel� mobiln� �e�en� p�epsat na OS iOS. To se povedlo v ��du n�kolika m�s�c� a 13 obchodn�ch z�stupc� v �ech�ch a na Slovensku ji� objedn�v� s jablkem.

U�ivatelsk� prost�ed� se bude d�le vyv�jet podle p��n� Haribo i dal��ch z�jemc�. T�mto v�vojem m�me mAgenta p�ipraven�ho na 3 nejpou��van�j�� OS: Windows, Android, iOS.
25.11.2013::Zden�k Krej��

BIODERMA na Androidu

Jeden z na�ich nejzn�m�j��ch z�kazn�k�, firma LABORATOIRE BIODERMA CZECH REPUBLIC, s.r.o., je u�ivatelem mobiln�ho �e�en� Sunnysoft mAgent.

Bioderma se z d�vodu u�ivatelsky p��v�tiv�j��ho a modern�j��ho prost�ed� OS Android rozhodla vym�nit l�ty ov��en� OS Windows Mobile.

14 obchodn�k� tohoto v�robce dermatologick� kosmetiky jist� ocen� i 5� displej v�jime�n�ho za��zen� Samsung Galaxy S III. V�t�� displej ve spojen� s Androidem podstatn� zjednodu�� a zrychl� objedn�vky v �esk�ch i Slovensk�ch l�k�rn�ch. Objedn�vky obchodn�ci odes�laj� p��mo do IS Helios Orange.
25.10.2013::Zden�k Krej��

Katalog na Windows 8

St�le rostouc� obliba tablet� a velk�ch displej�, kter� umo��uj� prezentaci zbo�� u odb�ratel� z�kazn�k� vyu��vaj�c�ch na�e mobiln� �e�en�, si logicky vy��dala n�co nav�c proti b�n�m PDA.

Ve spolupr�ci s na��m dlouholet�m z�kazn�kem, firmou TEDDIES s.r.o. jsme vyvinuli modul katalog, kter� umo��uje prezentaci zbo�� u z�kazn�ka a n�slednou objedn�vku.

Po prvn�m t�dnu pou��v�n� mAgenta (s katalogem) v tabletech v�emi obchodn�mi z�stupci jsou sam� pozitivn� reakce.
Radek Novotn�, TEDDIES s.r.o.

Katalogy pro opera�n� syst�my Android a iOS budou n�sledovat
09.10.2013::Zden�k Krej��

Windows 8 �ije�

po divizi kosmetika se n� dlouholet� z�kazn�k firma Detecha, chemick� v�robn� dru�stvo rozhodl nasadit mobiln� �e�en� i pro odborn� poradce divize barev. Prioritou �e�en� je v hlavn� sez�n� zrychlit dod�vky barev k z�kazn�kovi.
Po velmi dobr�ch zku�enostech s Windows Mobile se dru�stvo rozhodlo pro vyu�it� tablet� s OS Windows 8.17.4.2013::Zden�k Krej��

Prvn� na Androidu!!!

Spole�nost Al � Namura s r.o., mimo jin� v�robce zna�ky Big Shock a v�hradn� dovozce zna�ek Mr. Brown a Bavaria do �R, je prvn� obchodn� firmou, kter� za�ala pou��vat mobiln� �e�en� na Androidu v ostr�m provozu.
Firma se v�nuje p�ev�n� merchandisingu, v�etn� fotografi� z n�v�t�vy. Toto mobiln� �e�en� Al � Namura provozuje na chytr�ch telefonech HTC One V.
D�le�it�m impulzem pro p�echod na nov� opera�n� syst�m byl nedostatek za��zen� s Windows Mobile.19.2.2013::Zden�k Krej��

Kone�n� Android!!!

Jedna z nejroz���en�j��ch a z�kaznicky nejobl�ben�j��ch mobiln�ch aplikac� Sunnysoft mAgent pro Obchodn� z�stupce a Merchandisery je po opera�n�m syst�mu Windows Mobile a Windows 7 a 8 kone�n� na Androidu. Aplikace t�m z�skala nejen modern�j�� podobu a u�ivatelsky p��jemn�j�� prost�ed�, ale zna�n� se roz���il i sortiment pou�iteln�ho hardware.

Na podrobnosti se informujte zde...6.2.2013::Zden�k Krej��

D�raz byl kladen na cen�ky

Spole�nost PRO BOTTARI s.r.o. �sp�n� podnik� v oblastech tuning, autodopl�ky a autokosmetika. P�i implementaci byl kladen d�raz na cen�ky a cenotvorbu, co� se ke spokojenosti z�kazn�ka poda�ilo. Syst�m pro obchodn� z�stupce mAgent Business napojen� na IS C�zar d�le ve firm� zefektiv�uje pl�nov�n� okruh�, objedn�vky, sklady, marketingov� produkty, vratky a pohled�vky atd.9.1.2012::Martin Strouhal

Kdy� V�noce, tak s knihou od Albatrosu

Spole�nost Albatros Media a.s., p�i�la p�ed V�nocemi s po�adavkem na levn� a rychl� nasazen� syst�mu, jeho c�lem bylo zrychlit objedn�v�n� zbo�� v p�edv�no�n� sez�n�. Zad�n� jsme ke spokojenosti z�kazn�ka splnili a obchodn� t�m tak mohl ve velmi kr�tk� dob� za��t vyu��vat v�hody ��rov�ho k�du a syst�mu mAgent, i kdy� zat�m jen z�kladn� funkcionalitu a bez napojen� na IS firmy.7.12.2011::Martin Strouhal

Transferov� objedn�vky do ESA Logistika

Syst�m pro merchandising a obchodn� z�stupce Sunnysoft mAgent je nov� napojen na velkoobchod FMCG spole�nosti ESA Logistika. M�stek tak umo��uje merchandiser�m odes�lat transferov� objedn�vky. T�m zvy�uje rychlost a efektivitu dodac�ho procesu. Vyu��vaj� to nap��klad firmy Procter & Gamble nebo Reckitt Benckiser.

14.11.2011::Martin Strouhal
MOBILN� OBCHODNICE | P��KLADY POU�IT� | REFERENCE | PARTNE�I | KONTAKT | O SPOLE�NOSTI | OBCHODN� PODM�NKYCopyright © 2007-2022 Sunnysoft s.r.o., V�echna pr�va vyhrazenaHlavn� str�nka: firma.sunnysoft.cz, obchod s PDA a p��slu�enstv�m: www.sunnysoft.cz, pouzdra pro mobily: Krusell.cz, dr��ky do auta Brodit.cz

TAGS:mAgent Sunnysoft cz strana

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Náhradní díly na auta a motor

  XPoužíváte zastaralý prohlížeč. Důrazně Vám doporučujeme nainstalovat si jeden z následujících prohlížečů kliknutím na ikonu:

Nejv&#xFD;hodn&#x11B;j&#x161;&#x

  

PLACEMENT.cz - Seniorní special

   Nezávazná poptávka Úvod Služby Audit PPC Reference Příběhy klientů Případové studie Ceník O

PocitaceZaBabku.cz E-shop s rep

  ×Nákupní košík Zboží Množství Cena Košík je prázdnýPokračovat v nákupuK objed

Komenda Główna Straży Granic

   Przejdź do menu głównego Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki Mapa strony

Grupa Krynicka GOPR - Górskie O

   Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

BayExpert CZ

  Zapomenuté heslo?&times;Pole označená * jsou povinnáPřihlásitKontakt MENUÚvodBayer "Partner Vašeho profesionálního růstu"Zakladatelem, spr

Agroturystyka u Wojtka w Puszczy

  AtrakcjeApartamentZdjęciaCennikKontaktRezerwuj pobytBliskie spotkaniez królem puszczy?Agroturystyka w sercu Puszczy Białowieskiej w tradycyjnym reg

Strona główna - Pszczółka

  Skip to content

Opakowania ekologiczne - EKO hur

  

ads

Hot Websites