HELIOTARAXY.COM: Космическото

Web Name: HELIOTARAXY.COM: Космическото

WebSite: http://www.heliotaraxy.com

ID:358703

Keywords:

HELIOTARAXY,COM

Description:


9/7 с подкрепата на

ВАЖНО;Сайтът е в процес на реконструкция!
Втози сайт данните за всички основни текущи параметри на"космическотовреме",включително и изображенията на Слънцето, получени от космически апаратисе обновяват в квази-реално време на всеки 4 минути

За насНовиниУреди ДанниАнализи БиблиотекаМултимедия Слънчевиятцикъл
КВ- 7 и 27-дневнапрогноза ПомощнаинформацияAрхив -КВ "Климатгейт"

-----------------------------------------------------------------------------
ОСНОВНИ ИНДЕКСИ НА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ,ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА18 ОКТОМВРИ 2022г: АМЕРИКАНСКИ ПЕТНООБРАЗУВАТЕЛЕН ИНДЕКС (БОУЛДЪРСКОЧИСЛО)= 84/ РАДИОИНДЕКС F10.7= 126/ ОБЩА ПЛОЩ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ПЕТНАS(м.ч.с.д)= 190 / БРОЙ НА НОВИ ГРУПИ ПЕТНА = 2 // СЕДМИЧНАПРОГНОЗАЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03-10 януари 2022г) //КРАТКА27-ДНЕВНАПРОГНОЗА ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ" (03- 29 януари 2022г) ***


"КОСМИЧЕСКОТОВРЕМЕ" ДНЕС

(2022/10/19)
(помощнатаинформация към тази страница)


СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

НИСКА
РАДИАЦИОННАОБСТАНОВКА
СПОКОЙНА
ГЕОМАГНИТНАОБСТАНОВКА СПОКОЙНА
ЦВЕТНАТАКОДОВА СКАЛА ЗА СЛЪНЧЕВАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
ЦВЕТНАТАКОДОВА СКАЛА ЗА ГЕОМАГНИТНАТА АКТИВНОСТ Е ТУК
НОМЕРИРАНИСЛЪНЧЕВИ МАГНИТНИ ОБЛАСТИ (AR; съдържащи групипетна) И ТЯХНАТА АКТИВНОСТ: 3122 3124 3125

СЛЪНЧЕВ ВЯТЪР И МЕЖДУПЛАНЕТНОМАГНИТНО ПОЛЕ(2022/10/19)
Параметри на слънчевия вятър и ММП в околностите на Земята (поординатната ос ос : Bz [nT]
по абсцисната ос: скорост на сл.вятър [km/s])

.................................................
Обстановка в околностите на Земята
спокойна

смутена

активна

много активна

https://www.sws.bom.gov.au/Solar/1/4


ВЕРОЯТНОСТЗА СЛЪНЧЕВО ИЗРИГВАНЕ ДНЕС (2022/10/19)
клас М: 01%
класX: 01%
SEP (СЕЧ): 01%
ВЕРОЯТНОСТЗА ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ ДНЕС (2022/10/19)
планетарно смущение (Kp=4) :10%
планетарна буря (Kp=>5):01%
реализирано събитие врамките на текущия ден
(***!!!***) -линк към информация запотенциалноопасни
явления
18октомври 2022г/18ч15мин: Хелио-геофизичнатаобстановка се успокоява (кратъкбюлетин)

Презпоследните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше няколко изригвания в ниската част наC-диапазона. Техен източник беше активната област 3124, намираща се вблизост до югозападния кра на слънчевия диск. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса(CME)по посока на Земята.Днес, утре и на 20 октомври слънчевата активност ще остане ниска.


Слънчевият дискна 18 октомври 2022г (SDO/HMI)

Скоростта на слънчевия вятърспадна от около 520 до ~ 450 км/с. Възможно е слабо активизиране наобстановката в близкото до Земята междупланетно пространство утре и на20 октомври.

Геомагнитната обстановка беше спокойна през последните 24 часа. Утре ина 20 октомври се очаква тя да е между спокойна и смутена.

HELIOTA®AXY.COM -ЦССЗМСт.Загора
2022-10-18/18ч15мин (UT = 15h15min)


17октомври 2022г/15ч00мин: Скоросттана слънчевия вятър е в диапазона 500-550 км/с и се очаква днес следобядда спадне

СЛЪНЧЕВА АКТИВНОСТ

Презпоследните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Няколко слаби изргвания бяха регистрирани откъмсеверозападния край на лимба от залязлите вече области 3112 и 3116 иедна от областта 3123. Не са регистрирани изхвърляния на коронална маса (CME)по посока на Земята.

На слънчевия диск се виждат 5 групи петна. В северното полукълбо сагрупите 3119, 3122, 3123. На юг от екватора са новорегистриранатагрупа 3124, както и една нова, която все още няма потенциален номер.Всички активни области са с биполярна струкутра (магнитен клас "бета"). Слабпотенциален източник за изригвания от средния клас M е областта 3124.


Слънчевият дискна 17 октомври 2022г (SDO/HMI)

Днес, утре и на 19 октомври слънчевата активност ще остане ниска.

СЛЪНЧЕВВЯТЪР

Скоросттана слънчевиявятър в околностите на Земята през последните 24 часа бешесравнително висока - между 500 и 550 км/с. Колебаниятана вертикалнатакомпонента Bz на междупланетнотомагнитно поле (ММП) също бяха предимно между 0nTи +6nT с изключение на един кратък епизод около полунощ, когато Bzдостигна отрицателна стойност -7nT.

Днес следобяд обстановката в близкото до Земята междупланетнопространство ще започне да се успокоява, утре ще е леко смутена, а на19 октомври ще е спокойна.

ГЕОФИЗИЧНААКТИВНОСТ

Геомагнитнатаобстановка през изминалите 24 часа беше между спокойна и активна.Регистрирани е 6-часов епизод с планетарно геомагнитно смущение(Kp=4) вчера следобяд и веерта между 18-24ч българско време. НадБългарияпо същото време беше регистрирано местно смущения (K=4) през нощтамежду 0-03ч.

Потокътна слънчевите протонис висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото наобичайния му фон.

Утреи на 19 октомври геомагнитната обстановка ще епредимно спокойна.

Днес,утре и на 18 октомври потокътна слънчевите протонис висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)ще бъде около нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM -ЦССЗМСт.Загора
2022-10-17/16ч15мин (UT = 13h15min)


16 октомври 2022г/17ч15мин: Слабиизригвания зад северозападния край на слънчевия диск от областта 3112.Планетарни геомагнитни смущения (Kp=4)

СЛЪНЧЕВААКТИВНОСТ

През последните 24 часа слънчевата активност беше ниска. Имаше 2-3слаби (клас C) изригвания, атехният източник беше намиращата се вече зад западния край на слънчевиядиск активна област 3112. Изригване на малък протуберанс, последвано от изхвърляне на коронална маса(CME)беше регистрирано вчера следобяд в югозападната част наслънчевия диск около 17ч40мин българско време. В момента движението наплазмения облак се анализира. Регистрираният около обяд вчераизхвърлен от Слънцето плазмен облак (CME) ще подмине Земята.

На слънчевия диск се виждат 4 групи петна. Преобладават петната всеверното полукълбо, където са номерираните групи 3119, 3122 и 3123. Вюжното полукълбо се появи нов петнообразувателен център, който все ощеняма официален номер. Няма потенциални източници за средни и големирентгенови изригвания от мощностните класове M и X.


Слънчевият дискна 16 октомври 2022г (SDO/HMI)

Слънчевата активност днес, утре и на 18 октомври ще бъде между многониска и ниска.

СЛЪНЧЕВВЯТЪР

Скоросттана слънчевиявятър в околностите на Земята през последните 24 часанарастна, достигайки до ~ 650 км/с късно през нощта около 04чбългарско време порди CHHSS-ефект, свързан със слънчевата короналнадупка CH32. Колебаниятана вертикалнатакомпонента Bz на междупланетнотомагнитно поле (ММП) също бяха между -6nTи +7nT.

Днес до края на деня, утре и на 18 октомври обстановката в близкото доЗемятамеждупланетно пространство постепенно ще се успокоява порадиотместването на короналната дупка CH32 от геоефективна позиция.

ГЕОФИЗИЧНААКТИВНОСТ

Геомагнитнатаобстановка през изминалите 24 часа беше между спокойна и активна.Регистрирани са два епизода с планетарно геомагнитно смущение(Kp=4) снощи между 21-24ч и 12-15ч българско време. Над Българияпо същото време беше регистрирано местно смущения (K=4) вчера привечери вечерта 18-24ч.

Потокътна слънчевите протонис висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ) е близо до нивото наобичайния му фон.

Утреи на 18 октомври геомагнитната обстановка ще епредимно спокойна.

Днес,утре и на 18 октомври потокътна слънчевите протонис висока енергия (E=>10MeV; SEP/СЕЧ)ще бъде около нивото на обичайния фон.

HELIOTA®AXY.COM -ЦССЗМСт.Загора
2022-10-16/17ч15мин (UT = 14h15min)

----------------------------------------------------------------------
Следете за новаинформация HELIOTARAXY.COM.

Седмичнатапрогноза както и кратка 27-дневна прогноза за космическото време се публикуват и обновяват всекцията "КВ-7 и 27-дневна прогноза"

Актуална информация, свързана с дейността на Центъра за слънчев ислънчево-земен мониторинг се публикува в секцията
Новини.

Материали с научно инаучно-популярно съдържание (книги, статии и презентации в PDF-формат)могат да се изтеглят от секцията "Библиотека"
.

Старите бюлетини (редовни дневни, извънредни и седмични) се публикуватв секцията "Архив-КВ".

Публицистични материали, коментари и интервюта се публикуват всекцията "Анализи".ТЕКУЩИДАННИ ЗА "КОСМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ"

АКТИВНИОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО

вбяла светлина (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)

магнитограма(SDO)

2048x2048
(4096x4096)
в УВ(l=211A; (SDO)
(2048x2048)
(4096x4086)
в УВ(l=304A; (SDO)
(2048x2048)
(4096x4096)
f = 5.7 GHz (Сибирски слънчев радиотелескоп; Иркутск,Русия) f = 17 GHz (Nobeyama Solar Radio-Observatory;Япония,)
в УВ
(l=195A)
STEREO-A
(обратната страна на Слънцето)
СЛЪНЧЕВИ ПЕТНА ИКОРОНАЛНИ ДУПКИКартана разпределението на слънчевото излъчване в бяла светлина (SDO )
Дневни стойностина Международното число на слънчевите петна (SN) за текущия месец(SILSO)
Изображениев дължина на вълната l= 195 A или в рентгеноватаобласт (SDO) /(SWPC)

АКТИВНИ ОБЛАСТИ С ПЕТНА: 2022/10/18

Област Хелиографски LL Клас Магнитен
# координати Площ петна Брой клас

3119 N26W0* 9 10 5 BXO 3 B
3122 N26W64 328 10 1 AXX 1 A
3123 N28W93 353 40 2 HSX 1 A
3124 S34W68 328 180 8 DSO 5 B
3125 S25W13 273 10 4 BXO 3 B
НА СЛЪНЧЕВИЯ ДИСК НЕ СЕ ВИЖДАТ ПЕТНА
----------------------------------------------------------------------
ФАКЕЛНИ ПОЛЕТА (H-алфа) БЕЗ ПЕТНА: 2022/10/18

Област Хелиографски
координати

3121 N24W11 271

КАРТА НА РИСКА

АКТИВНИ ОБЛАСТИ (ВЕРОЯТНОСТ ЗА ИЗРИГВАНЕ[%]): 2022/10/19*
Област РЕНТГЕНОВМОЩНОСТЕН КЛАС
        C     M       X    ПРОТОНИ (СЕЧ)

3122 1 1 1 1
3123 5 1 1 1
3124 25 1 1 1
3125 5 1 1 1

* по данни от предната дата
Горе:Карта наактивните области с най-голяма вероятност за C, M, X и SEP(СЕЧ)-изригване
2524 N14W75283 80 6S04E30178 1903 HSX2 A2412 S08E04 307 30 7 CRO 9 B
АКТИВНИ ОБЛАСТИ НА СЛЪНЦЕТО
(пълна карта по данни от космическитесонди SDO и "STEREO")


Вляво- карта в правоъгълна проекция; вдясно - сферичнаанимационна карта. Дължината ( по хоризонталната ос)е относителна и предстявлява всъщност позиционен ъгълспрямо централния меридиан на видимия слънчев диск (0 градуса).Позиционен ъгъл -90 градуса съответства на източния край на видимияслънчев диск, а + 90 градуса - на западния. Позиционните ъгли винтервала от -90 до -180 (отляво) и от +90 до +180 градуса(отдясно) съответстват на невидимата откъм Земята половина наСлънцето. Хелиографската ширина е по ординатната ос . Къде са в момента сондитеSTEREO?...
I
Схематаотдясно представя разположението на двете сонди STEREO- A (Ahead) ,обозначена с червено кръгче и STEREO-B (Behind) със синьокръгче в плоскостта на орбитата на Земята. Изгледът ев перпендикулярна посока на тази плоскост, гледано откъмсеверния полюс на еклиптиката или приблизително откъм северния полюс наСлънцето (жълтото кръгче в центъра ) . Положението на Земята еобозначено със зелено кръгче , а на планетите Меркурий и Венера -със светлосиви кръгчета.


СЛЪНЧЕВАКОРОНАОБСЕРВАТОРИЯ МАУНА-ЛОА ОТ УРЕДА "LASCO/C2 " (спътникSOHO)

STEREO Ahead (COR2)
STEREO Bеhind (COR2)
СЛЪНЧЕВАРЕНТГЕНОВА РАДИАЦИЯ ( 1- 8 A)
(данни от спътниците GOES; http://www.swpc.noaa.gov/)


Вляво: Изображение наСлънцето от SXR- камерата на GOES-16** ; В средата: Слънчевиятрентгенов поток в диапазоните 1-4(синята линия) и 1- 8 А(червената линия) през последните три денонощия с времева стъпкаот 5 минути; Вдясно: Същият поток през 1 минута >http://www.swpc.noaa.gov/

**Спътниците GOES -14 и 15 са в резервен

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО СЛЪНЧЕВАРАДИАЦИЯ (TSI - ИНДЕКС)
(по данни от спътника SORCE)

средноденонощнистойности за последните три месеца
средноденонощнистойности от началото на мисията на спътника SORCE

ПОТОКГАЛАКТИЧНИКОСМИЧЕСКИ ЛЪЧИМосковски неутронен монитор ИЗМИРАН
(Троицк,Русия) (относителни колебания спрямо абсолютната стойност на 01февруари 1988г)

Саянскинеутронен монитор (Иркутск, Русия ) Институтпо слънчево-земна физика
(относителниколебания спрямо абсолютната стойност на 01 февруари 1988г)

ОКОЛОЗЕМНОКОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
И ЕНЕРГЕТИЧНИ СЛЪНЧЕВИ ЧАСТИЦИ (СЕЧ)


Параметрина слънчевия вятър в околностите на Земята за последните 24 часапо данни от спътника ACE в квази-реално време; Графики впанелите отгоре - надолу:
1)бялалиния - пълният интензитет(Bt) на ММП ,
червена линия - вертикалната компонента на ММП (Bz);
2)концентрация : [протони. см-3]
3) скоростна слънчевия вятър [км. с-1]
-----------------------------


SOLARHAM.NET


Потоци наслънчевите протони с висока енертия (E=>10MeV) по данни от спътникаGOES-16
(http://swpc.noaa.gov)

ГЕОМАГНИТНА АКТИВНОСТ


3-ЧАСОВПЛАНЕТАРЕН KP - ИНДЕКС (за последните 72 часа)


Източник: Център за прогнози накосмическото време (Боулдър, Колорадо, САЩ ; (http://services.swpc.noaa.gov))

ГЕОМАГНИТНИ ОБСЕРВАТОРИИ И МЕСТНИ K - ИНДЕКСИ
Панагюрище,България
Анкоридж,Аляска, САЩ
(SWPC)


ИЗМИРАН ,Троицк, Русия
izmiran.ru

ПОЛЯРНИОВАЛИ И АВРОРАЛНА АКТИВНОСТ30-минутна прогнозна карта наполярните сияния над северния полярен овал. (Aurora Borealis ) .
(SWPC)
30-минутна прогнозна карта наполярните сияния над северния полярен овал. (Aurora Australis ) .
(SWPC)

НИСКАЙОНОСФЕРА

КАРТА НА АБСОРБЦИЯТА НА УКВ- РАДИОВЪЛНИТЕ ОТ НИСКАТА
ЙОНОСФЕРА (слой D)


(Тазистраница се обновява на 1 минута)Източник: (SWPC)

ДЕНОНОЩНА ГРАФИКА НА ОТРАЗЕНИЯТ РАДИОСИГНАЛ НА ЧЕСТОТА
24 KHZ ОТ НИСКАТА ЙОНОСФЕРА (слоеве D и E) ПОДАННИ ОТ SID
- МОНИТОРА В НАОП "Ю.ГАГАРИН" -СТ.ЗАГОРА
ВЪНШНИВРЪЗКИ
\


\© ЦЕНТЪР ЗА СЛЪНЧЕВ И СЛЪНЧЕВО-ЗЕМЕНМОНИТОРИНГ -СТ.ЗАГОРА 2012 - 2021г

TAGS:HELIOTARAXY COM

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
域名rushcycling.com待售

 超棒 4.6 满分5星买方保护计划当您在DAN.COM购买域名时,您会自动进入我们的买家保护计划。关于我们如何确保您的安全性的详情,请查看信任与安全页面。除了我们安全

hesteguiden.com : Hesteguiden.no

  Hjem Om oss Bildebasen Prislister

Welcome - By Design Furniture +

 RoomsLiving:Sofas Sectionals ChairsDining:Tables, Chairs, Case PiecesBedroom:Beds, Nightstands, Case PiecesEntertainment-Media-ConsolesHome/Work Offic

Introducing Cuties® Complete Ca

 

verticaloffshore.com - verticalo

 

Comiccitytn.com - Website kiến

 Skip to content Tháng Mười 19, 2022

FindMine | Styling, Outfitting,

  HomeTechnologyEcommerceEmailIn StoreAdvertisingAssociates &#038; Personal ShoppersMerchant Intelli

SFCCP &#8211; Build Community, C

  Skip to content SFCCP Build Community, Create Success

Andromeda POS - A complete solut

  Skip to content AboutOur SolutionsMenu ToggleOnline OrderingPOS SystemIntegrationsMenu ToggleDeliveroo IntegrationJust Eat IntegrationUber Eats In

bobyte.com

 

ads

Hot Websites