PKM Sosnowiec

Web Name: PKM Sosnowiec

WebSite: http://www.pkm.pl

ID:321521

Keywords:

PKM,Sosnowiec

Description:


Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o. o. w Sosnowcu
41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73

OFERTA PRACY NA STANOWISKO :

KIEROWCA AUTOBUSOWY-KONDUKTOR

pełny wymiar czasu pracymiejsce wykonywania pracy- teren wykonywania usług transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej województwa śląskiegoumowa o pracę na 3 -miesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony i nieokreślony.

Składniki wynagrodzenia:

stawka płacy zasadniczej : 21,24 zł/h,stawka płacy po okresie próbnym : 23,04 zł/h,dodatek za staż pracy obejmujący zatrudnienie u innych Pracodawców,dodatek za sprzedaż w autobusie biletów jednorazowych,dodatek eksploatacyjny za prowadzenie autobusu,dodatek świąteczny,dodatek nocny,premia za oszczędność paliwa

Pracodawca zapewnia:

pełny pakiet świadczeń socjalnych tj. : dofinansowanie do wczasów „pod gruszą”, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży, pożyczki z ZFŚS na korzystnych warunkach, ubezpieczenia grupowe na życie dla pracowników i członków rodzin, pakiet ubezpieczenia zdrowotnego, bilety wolnej jazdy dla pracowników, żon i dzieci uczących się nie pracujących.

Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

umiejętności – uprawnienia : prawo jazdy kategorii D + świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. oferty można uzyskać pod nr telefonu: (032) 263-50-16 wew. 207, 216, 279.

30 stycznia 2020 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zawarło umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, reprezentowanym przez Joannę Lech p.o. Dyrektora CUPT, na dofinansowanie projektu pn.”Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020- PRIORYTET VI. Rozwój niskoemisyjnego taboru zbiorowego w miastach, przyznanych w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Wartość całkowita projektu: 42 940 687,59 złWartość dofinansowania UE: 29 648 108,90 zł

Dofinansowanie ww projektu wynosi 85%, w ramach którego zakupionych zostanie14 sztuk nowych autobusów z napędem elektrycznym oraz infrastruktura do ładowania.

Zakłada się zakup 5 autobusów przegubowych 18 metrowych oraz 9 autobusów jednoczłonowych 12 metrowych. Łączna pojemność zakupionego taboru pasażerskiego wyniesie 1424 osób, przy założeniu, iż w 1 autobusie 12 metrowym jest 86 miejsc, a w 1 autobusie przegubowym jest 130 miejsc.

Zakupiony w ramach projektu tabor wykorzystywany będzie na liniach kursujących na terenie miast: Sosnowiec, Katowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, Wojkowice. Poza godzinami kursowania tabor stacjonować będzie na terenie zajezdni należącej do PKM Sp. z o. o. zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73.

W ramach realizacji projektu PKM planuje wprowadzić zakupione autobusy o napędzie elektrycznym do obsługi 11 linii komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu, o następujących numerach i przebiegu po gminach:

34: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza;90: Będzin, Sosnowiec;88: Sosnowiec, Czeladź, Będzin;100: Sosnowiec, Czeladź, Będzin, Wojkowice;723: Sosnowiec, Czeladź;182: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza;299: Sosnowiec;818: Będzin, Sosnowiec, Katowice;188: Sosnowiec, Będzin160S: Sosnowiec;902N: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Czeladź.

Ponadto w celu ładowania autobusów elektrycznych zmodernizowana zostanie infrastruktura elektroenergetyczna oraz zakupione zostaną:

ładowarki PLUG -IN – 8 sztuk,adowarki pantografowe 250 kW- 2 sztuki ładowarki pantografowa 190 kW – 1 sztuka.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.09.2021r.

ZGŁOSZENIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

etycznyjawnyprzejrzysty

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Co należy zgłaszać.

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb. 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy. 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.


28 listopada 2016 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zawarło umowę z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, na dofinansowanie projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie-ZIT.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej ww projektu wynosi 85% w ramach którego zakupionych zostało 81 sztuk nowych autobusów.

W dniu 20 września 2016r. nastąpiło podpisanie umów na zakup i dostawę 78 sztuk autobusów w związku z realizacją projektu pn.:„Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji MiejskiejSp. z o. o. w Sosnowcu”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 – Oś priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5, Poddziałanie 4.5.1 – Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.Umowy zostały podpisane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z następującymi firmami:

Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w `62-005 Owińska, ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, EvoBus Polska Sp. z o. o. z siedzibą w 05-830 Wolica, Al. Katowicka 46, Volvo Bus Corporation z siedzibą w Szwecji, SE-40508 Goeteborg,

a ich przedmiotem jest dostawa:

24 sztuk autobusów dwunastometrowych Euro 6 marki Solaris, typu Urbino 12, wartość umowy brutto: 26 907 480,00 zł (netto: 21 876 000,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 911.500,00 zł + 23% VAT)25 sztuk autobusów hybrydowych dwunastometrowych, marki VOLVO model 7900 LH, (wartość umowy brutto: 44.584.425,00 zł (netto: 36 247 500,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto : 1.449.900,00 zł + 23% VAT)19 sztuk autobusów osiemnastometrowych Euro 6 marki Mercedes-Benz, typu Conecto G, wartość umowy brutto: 28 452 975,00 zł, (netto: 23 132 500,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 1.217.500,00 zł + 23% VAT)10 sztuk autobusów hybrydowych osiemnastometrowych marki VOLVO model 7900 LAH, wartość umowy brutto: 27.427.770,00 zł, (netto: 22 299 000,00 zł + 23% VAT,cena jednostkowa autobusu netto: 2.229.900,00 zł + 23% VAT).

W dniu 12 czerwca 2017r. nastąpiło podpisanie umowy na zakup i dostawę 3 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych z napędem elektrycznym w związku z realizacją ww projektu.

Umowa została podpisana przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu z firmą Solaris Bus & Coach S.A. z siedzibą w 62-005 Owińska, ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle. Przedmiotem umowy jest dostawa 3 sztuk autobusów dwunastometrowych elektrycznych marki Solaris, typ Urbino 12Elektric, wartość umowy brutto: 7 621 326,00 zł, (netto: 6 196 200,00 zł + 23%VAT, cena jednostkowa autobusu netto: 2 065 400,00+23%VAT).

Łączna wartość podpisanych umów brutto to 134 993 976,00 zł (netto: 109 751 200,00 zł + 23% VAT).

Telefony


Sosnowiec


(032) 263 50 16(032) 263 51 17(032) 263 52 18(032) 292 74 45 - fax

Dąbrowa Górn.

(032) 264 20 33 (032) 264 20 44 (032) 264 20 55 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp.z o.o. w Sosnowcu

TAGS:PKM Sosnowiec

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Fizjoterapia Justyna &#8211; Dia

  Strona GłównaO mnieCzym się zajmujemy?Terapia manualnaTerapia kręgosłupaRehabilitacja ortopedycznaRehabilitacja stomatologicznaStrefa kobietĆwic

Magazynowanie i przechowywanie d

   toggle menu STARTKlient indywidualnyKlient biznesowyCennikLokalizacjaKontaktBlog MENU toggle menu pierwsze na śląsk

VIVAL Sołtysik - Stolarka alumi

   MENU STRONAGŁÓWNAOFIRMIEOFERTAFASADY SŁUPOWO-RYGLOWESYSTEMYOKIENNO-DRZWIOWEDRZWIPANELOWEDRZWIPŁASZCZOWEŚCIA

PKmodel

  keywords:architektonick�, modely, budov, architektonick�, model, budovy
description:architektonick� modely
PK modelP�esko�it navigaciO n�s |Reference |Konta

ads

Hot Websites