Minuba - Fakturering och orderhantering för både små och stora företag

Web Name: Minuba - Fakturering och orderhantering för både små och stora företag

WebSite: http://www.minuba.se

ID:310384

Keywords:

och,orderhantering,Minuba,Fakturering

Description:


Minubas avtals- och servicevillkor

Det här avtalet gäller under den period som anges på orderbekräftelsen från datumet för ikraftträdande.

Avtalet förnyas automatiskt när det löper ut under 12 månader, tills dess att en av parterna ger den andra besked om att man inte längre vill ingå i samarbetet, dock minst 14 dagar innan den vid tillfället gällande perioden. När nöjdhetsgarantin löper ut återbetalas inte förutbetalda abonnemang.

Tystnadsplikt och sekretess
Minuba AB ska säkerställa att alla personer, som behandlar personuppfifter har tystnadsplikt. Tystnadsplikten avser all information man får veta om kunden i samband med leverans av Minubas produkter, såvida inte det handlar om omständigheter som ska överlämnas för tredje parts kännedom. Tystnadsplikten gäller också efter att avtalet upphört.

Båda parterna samtycker till, också efter att avtalet upphört, att inte på något sätt vidarebefordra någon form av känsliga uppgifter om motparten, däribland, men inte begränsat till, kund- och ärendeinformation, affärskontakter och andra kopplingar till motparten, däribland personer, företag eller andra organisationer.

Minuba servicenivå – tillgänglighet, säkerhet, säkerhetskopiering och uppdateringar
Minuba är internetbaserat och fungerar endast med tillgång till internet. Kunden ansvarar själv för att säkra tillgången till internet.

Vi garanterar att Minuba är tillgängligt minst 99,7 % av tiden, utom vid de normala servicefönstren under en 12-månadersperiod. Minuba AB uppdaterar kontinuerligt Minuba och förbehåller sig rätten till ett normalt servicefönster andra torsdagen i månaden, mellan kl. 18:00 och 24:00 (UTC+1). Om tillgängligheten är mindre har kunden rätt till en ersättning motsvarande ett belopp som står i proportion till den period då systemet inte har varit tillgängligt. Ersättningen kan aldrig överskrida det belopp som kunden redan har betalat för Minuba under den senaste 12-månadersperioden.

Data säkerhetskopieras varje dag. Vid förlust av data för kunden är det möjligt att återskapa data från varje dag den senaste veckan och därefter från varje vecka (söndag) under de senaste 2 månaderna.

Om kunden vill återskapa egna data tar Minuba AB ut betalning enligt gällande timersättning.

Ägande- och upphovsrätt
Minuba AB har ägande- och upphovsrätt till Minuba. Det här avtalet ger kunden rätt att använda Minuba. Kunden får under inga omständigheter överföra Minuba eller relaterat material till tredjepart, såvida det inte specifikt finns ett särskilt skriftligt avtal om detta.

Efter avslutat samarbete är Minuba AB skyldigt att förstöra allt material kunden har levererat. Kunden ansvarar för att de data som kunden placerar hos Minuba AB inte kränker tredjeparts rättigheter.

Kunden har äganderätt till sina egna data i Minuba. Kundens data kan därför inte ingå som tillgång i samband med Minuba AB eventuella betalningsinställelse, konkursbehandling, tvångsupplösning eller liknande. Konkursförvaltare, boutredningsman eller annan handläggare ska därför, utan onödigt dröjsmål, säkerställa att kunden kan få sina data utlämnade.

Kundansvar
Kunden ansvarar själv för att alla former av aktiviteter som pågår vid användning av kundens konton, däribland att komma ihåg att logga ut efter avslutad användning.

Kunden ska omgående informera Minuba AB om alla former av icke auktoriserad användning av kundens lösenord eller konton samt vilka andra former som helst av säkerhetsbrott som kunden känner till eller har misstanke om. På samma sätt ska kunden efter bästa förmåga omedelbart försöka stoppa all olaglig kopiering och distribution av innehåll i den utsträckning kunden har kännedom om detta.

Minuba AB ansvarar inte för eventuell icke auktoriserad tillgång till, eller ändring av, kundens överföringar eller data, material, information eller data som skickas eller tas emot, oavsett om data tagits emot av Minuba AB, samt alla transaktioner som förs in i Minuba.

Ansvarsbegränsning
Minuba AB ersättningsansvar för skador är begränsat till ett belopp som motsvarar det belopp som redan betalats eller som ska betalas för användning av produkten under en period av 12 månader.

Ingen av parterna ansvarar gentemot den andra parten vad gäller indirekta skador, följdskador eller specialskador, däribland förlorad vinst, förlust av data eller krav från eventuell tredje part. Denna ansvarsbegränsning gäller oavsett orsaken till problemet, däribland inkluderat, men inte begränsat till, försumlighet.

Hantering av personliga upplysningar
Minuba AB behandlar personlig information i syfte att tillhandahålla den överenskomna tjänsten, som omfattas av dessa avtal och servicevillkor. I detta sammanhang behandlas allmän personlig information om de personer som behandlas av kunden eller dess anställda i Minuba. Minuba AB är databehandlare för de personuppgifter som Kunden lagrar och behandlar i Minuba. För behandling av Kundens personupplysningar är avtalet följande: Båda parter ska kontinuerligt genomföra passande tekniska och organisatoriska åtgärder, som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen GDPR 2016/679 ( i dokumentet kallat ”Förordningen”), för att säkerställa och skydda de registrerades rättigheter.

Minuba AB ska uppfylla kraven i artikel 28 i Förordningen, härunder mot särskild betalning även ge Kunden det bistånd som avses i artikel 28. Detta med hänsyn til databehandlingens karaktär, med krav om att kunden överhåller kapitel 3 i Förordningen i relation till den registrerandes rättigheter samt bidra till att via kundens compliance i relation till Förordningen artikel 32-36 och lämna information och nödvändig dokumentation till Kunden så att Kunden kan övervaka att Minuba AB uppfyller kraven i artikeln 28, genom att tillåta och bidra till revision.

Minuba AB ska ha rätt till att för egen räkning och risk använda underleverantörer som också behandlar Kundens personuppgifter. Minuba AB ska vid byte av underleverantör eller användning av en ny underleverantör skriftligt meddela Kunden minst 30 dagar innan påtänkt byte/ny underleverantör. Kunden har rätt till att göra invändningar mot det påtänkta bytet av underleverantör/nya underleverantör.

Vid avtalets ingående använder Minuba AB följande underleverantörer som godkänts av kunden: Support system tools samt Service providers.

Minuba AB ser till att alla underleverantörer uppfyller kraven i artikel 28 i Förordningen och skyldigheterna i detta avsnitt. Minuba AB ska ingå skriftliga avtal med alla underleverantörer. Om en leverantör inte upfyller kraven är Minuba AB ansvarig mot kunden.

Minuba AB får inte överföra Kundens personuppgifter till länder utanför EU utan skriftligt tillstånd från Kunden. All behandling av Kundens personuppgifter sker i enlighet med Kundens dokumenterade instruktioner. Den dokumenterade instruktionen utgörs dels av parternas avtal, så att den databehandling som är nödvändig för att Minuba AB ska kunna uppfylla det avtal som ingåtts med Kunden, kan utföras, och dels av de särskilda instruktioner som Kunden har givit Minuba AB.Minuba AB måste omedelbart meddela kunden om en instruktion enligt personens uppfattning strider mot förordningen. Kunden är ansvarig för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med förordningen, inklusive att det finns myndighet för de handlingar som Minuba AB får i uppdrag att utföra.

Efter avslutad affärsrelation mellan parterna måste Minuba AB antingen radera eller skicka tillbaka den personliga informationen till Kunden och ta bort kopior, såvida inte EU eller nationell lag föreskriver lagring av personlig information. Om Kunden inte instruerar Minuba AB till annat, är Minuba AB berättigad och skyldig att ta bort Kundens personuppgifter inom 3 månader efter att affärsförhållandet mellan parterna upphört. Kunden får inte använda Minuba AB för att behandla andra kategorier av registrerade eller andra typer av personuppgifter än vad Minuba AB är avsett till.

Förseningar
Minuba AB ansvarar inte för förseningar som beror på andra leverantörer eller kundens övriga omständigheter, ej heller förseningar som beror på force majeure eller yttre omständigheter, som ligger utanför Minuba AB kontroll.

 

Uppsägning
Var och en av parterna kan säga upp det här avtalet med omedelbar verkan som en följd av att den andra parten bryter mot avtalet, förutsatt att den andra parten inom 30 dagar efter ett skriftligt meddelande om detta inte har kunnat åtgärda felet. Undantaget från detta är vid utebliven betalning från kunden, då Minuba AB kan säga upp avtalet, såvida inte kunden inom 10 dagar efter påminnelse helt har korrigerat detta mellanhavande, kan Minuba AB suspendera eller omedelbart säga upp kundens avtal så att kunden inte längre har tillgång till systemet.

Om kunden vill få en eventuell suspendering upphävd för att på nytt få tillgång till systemet krävs att kunden fullt ut har korrigerat detta mellanhavande samt att kunden betalar en återetableringsavgift.

När avtalet upphör avbryts kundens tillgång till Minuba på den dag avtalet avslutas. Oavsett orsaken till att det här avtalet upphör kan kunden begära att, mot en avgift, få utskrifter eller filer med kundens data på Minuba levererade.

Tvister och oenighet
Om det här avtalet leder till oenighet mellan parterna ska det försöka lösas i godo. Om en lösning i godo inte kan uppnås avgörs oenigheten enligt svensk lag.

TAGS:och orderhantering Minuba Fakturering

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Heinz Bauernfeind - Ihr Hochzeit

   Heinz Bauernfeind Ih

Foch Santé Formation

  Foch Santé Formation

Lotsenbrüderschaft Elbe &#8211;

  HOMEÜBER UNSUNSERE FLOTTEGESCHICHTEVIDEOSPRESSESPIEGELHÄFENCUXHAVENBRUNSBÜTTELSTADE/BÜTZFLETHWEDELHAFEN HAMBURGDER LOTSDIENSTETA / ETDWESER DIENST

Fränkischer Bund e.V. möchte F

  Kulturregion FrankenFränkischer Bund e.V.Zum Inhalt springenMarke FrankenAnmeldungTeilnehmerKulturregion FrankenVeranstaltungsreihe Marke FrankenFrä

Münchner Webwoche &#8211; News

  

I G Petrochemicals Ltd |

  

Sanitär - Grosshöchstetten - W

   Home Bad Sanitär Zentrale Staubsauganlage Heizung Komfortlüftung Beratung & Planung Kundendienst Über uns Kontakt Impressum

Blumengeschäft Flora-Line, Gros

   Sie erreichen uns via Tel: 031 711 05 08 oder Whatsapp Onlineshop MenüAktuellesUnser AngebotLie

Das offene Bündnis &#34;Denkmal

   anmelden | registrieren Navi ein/ausblendenNavigation überspringenStartUnser NetzwerkÜber unsGeschichteOrganisationMitglieder & UnterstützerMitg

Vigamus Academy - Università de

   CorsiGame Design &#038; DevelopmentGrafica 3D, Concept Art &#038; Animation per VideogiochiSummer SchoolLocalizzazioneLaureaRicercaSviluppoPartn

ads

Hot Websites