ITprávo - server o internetovém a počítačovém právu

Web Name: ITprávo - server o internetovém a počítačovém právu

WebSite: http://www.itpravo.cz

ID:300028

Keywords:

server,internetov,ITpr,vo

Description:


dnes je pátek 2. 9. 2022
Aktuality a zprávy Slovník základních pojmů E-obchod IT a média Odpovědnost a delikty Ochrana osobních údajů a dat Autorská a průmyslová práva Ochrana doménových jmen Elektronický podpis
a podání
Mezinárodněprávní aspekty Další právní aspekty Internetu Související oblasti Judikatura Odkazy a zdroje Diskuzní fórum

Za kolegou, pedagogem, advokátem, informatikem a soudním znalecem doc. JUDr. Ing. Bohumírem Štědroňem, Ph.D., LL.M., MBA (22. 5. 1979 – 4. 1. 2014)<8. 5. 2014><Matejka Ján>Vysokoškolský pedagog, advokát, informatik a soudní znalec se specializací výpočetní technika, počítačová kriminalistika, autorská práva a životní prostředí, člen několika redakčních rad a autor řady významných publikací doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M., MBA zemřel dne 4. ledna 2014 ve věku pouhých 34 let.Rubrika: Aktuality a zprávyČtenost: 11557Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>Recenze: Matejka J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013, 256 s.<25. 3. 2014><Čermák Jiří>V tomto roce vyšla v knižní edici CZ.NIC publikace Jána Matejky s názvem Internet jako objekt práva s podtitulem Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. JUDr. Ján Matejka, Ph.D., advokát,pravidelný přednášející na vysokých školách nejenom právního zaměření a vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR je známým odborníkem v oblasti internetového právaa práva informačních technologií vůbec. Vzhledem ke své předchozí odborné publikační činnosti a širokým a dlouhodobým praktickým i teoretickým zkušenostem právě v těchtooborech je každá publikace Jána Matejky příslibem fundovaného a teoreticky velmi dobře podloženého odborného díla. To platí dvojnásob pro literaturu z oblasti práv informačníchtechnologií, kde některá témata stále zůstávají nepokryta. Podívejme se tedy, zda nejnovější Matejkova publikace naplnila do ní vkládaná oprávněná očekávání.Rubrika: Aktuality a zprávy,Ochrana osobních údajů a dat,Další právní aspekty internetu,Související oblastiČtenost: 10502Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ve věci realizace současné konstrukce rozhodčího řízení pro domény CZ - neplatnost rozhodčí smlouvy uzavřené mezi účastníky na základě veřejné rozhodčí nabídky dle čl. 18.1 Pravidel registrace CZ.NIC<17. 2. 2014><Redakce>Přinášíme zásadní rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. prosince 2013, sp. zn. 23 Cdo 3895/2011 jehož předmětem je mimo jiné platnost uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky na základě veřejné rozhodčí nabídky upravené v bodu 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně cz vydaných sdružením CZ.NIC. Dle této nabídky se držitel doménového jména neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně cz , pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu. Nutno upozornit, že závěry dovolacího soudu v projednávané věci nemají přitom dopad na způsoby řešení sporů v případě jiných domén. Systémy nestátního řešení doménových sporů u generických domén, které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution, jsou založeny na zcela jiném principu, než je zavedeno podle Pravidel a postupů při registraci doménových jmen u domény CZ .Rubrika: Odpovědnost a delikty,Ochrana doménových jmen,JudikaturaČtenost: 13283Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Recenze: Ján Matejka, Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí, CZ.NIC, Praha 2013, 1. Vydání, 256 stran, 299 Kč<15. 12. 2013><Bohumír Štědroň>Jednou z pozoruhodných publikací roku 2013 je monografie Jána Matejky s názvem „Internet jako objekt práva" a podtitulem "hledání rovnováhy autonomie a soukromí“, kterou vydalo renomované nakladatelství CZ.NIC. Tato publikace je věnována aktuálnímu tématu postavení soukromí ve světě Internetu a souvisejícím právním otázkám. Tato recenze přináší stručné ohlédnutí za touto publikací a její stručný nástin.Rubrika: Aktuality a zprávy,Ochrana osobních údajů a dat,Související oblastiČtenost: 10888Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Přinášíme aktuálně diskutované usnesení Ústavního soudu České republiky týkající se otázky odkazovaní na autorsky chráněný obsah<15. 10. 2013><Redakce>Přinášíme našim čtenářům aktuální a mediálně poměrně nepřiléhavě diskutované usnesení Ústavního soudu ze dne 10.9. 2013, sp. zn. III.ÚS 1768/13 jehož předmětem je otázka porušení autorského práva k chráněným audiovizuálním dílům ve formě jejich zprostředkování pomocí tzv. embedded odkazů (embedded hyperlinks) k těmto dílům prostřednictvím domény cinemaworld.biz. Nutno upozornit, že navzdory sdělení většiny elektronickcých i tištěných médií, nedovozuje předmětné rozhodnutí přímo protiprávnost hypertextových odkazů, ale toliko tzv. embedded hyperlinků (sic!). Za zmínku stojí rovněž aspekt povahy a celkovéo rozsahu odkazovaání (2470 filmů), jakož i skutečnosti, že ve věci došlo k vyzvě k ukončení předmětného jednání, jež byla ignorována, apod.Rubrika: Odpovědnost a delikty,Autorská a průmyslová právaČtenost: 9724Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Vyšla nová publikace s názvem Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí<31. 8. 2013><Matejka Ján>Tímto si dovoluji skromně oznámit, že v Edici CZ.NIC, kterou spravuje sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, vyšla má nová publikace s názvem Internet jako objekt práva a podtitulem Hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Tato publikace je šestou publikací Edice CZ.NIC. Knihu lze v tištěné verzi objednat na stránkách CZ.NIC, případně zdarma stáhnout ve formátu PDF (link níže).Rubrika: Ochrana osobních údajů a datČtenost: 8001Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Přinášíme další zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky týkající se otázky ochrana dobré pověsti právnické osoby<12. 8. 2013><Redakce> Přinášíme našim čtenářům aktuální rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 07. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2623/2011 (známý jako ve věci PROLUX Consulting vs. Internet Info) jehož předmětem je vysoce aktuální a zajímavé téma střetu dvou hodnot, resp. práv, a to práva vyjádřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným zpusobem, na jedné straně, a práva na ochranu dobrého jména právnické osoby, na straně druhé.Rubrika: JudikaturaČtenost: 11795Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Recenze: BÁRTÍK, V., JANEČKOVÁ, E., Ochrana osobních údajů v aplikační praxi. Vybrané otázky. Praktická právní příručka. 3. Vydání. LINDE 2013, 311 stran<1. 4. 2013><Matejka Ján>V edici Nakladatelství LINDE Praha nazvané „Monografie. Praktická právnická příručka“ se nedávno objevila zajímavá publikace s názvem „Ochrana osobních údajů v aplikační praxi“ od osvědčeného tandemu autorů JUDr. Václava Bártíka a JUDr. Evy Janečkové. Přinášíme Vám stručnou recenzi této zajímavé publikace.Rubrika: Aktuality a zprávyČtenost: 8117Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Problematika nároku na domény spojené s pozůstalostí a následným dědickým vypořádáním<6. 8. 2012><Zuzana Průchová Durajová>Čas od času se setkáváme s dotazy ze strany zákazníků i registrátorů, které se týkají změny držitele v případě, že původní držitel zemře. Pokusím se tedy shrnout aspekty přechodu práv k užívání domény formou dědění.Rubrika: Odpovědnost a delikty,Ochrana doménových jmenČtenost: 8768Počet reakcí: 1 <diskuse k článku>Recenze: Richard Suskind, The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services, Oxford University Press, 2010, 303 stran<8. 1. 2012><Matejka Ján> Jednou z pozoruhodných publikací konce roku 2010 ve světové právnické literatuře je populárně-vědecká monografie anglického autora Richarda Susskinda s názvem „The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services“, kterou vydalo renomované nakladatelství Oxford University Press (OUP). Tato publikace, jako jediná v současné době, je věnována vysoce aktuálnímu tématu budoucího postavení všech právnických profesí v době informační společnosti, jakož i souvisejícím otázkám budoucího vývoje v této oblasti Rubrika: Aktuality a zprávy,IT a média,Další právní aspekty internetu,Související oblastiČtenost: 7659Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Nové verze překladů GNU GPL<27. 10. 2011><Redakce>Na webu GNUGPL.cz se objevily překlady všech verzí licence GNU GPL (GNU General Public License). Nově byla přeložena 1. a 3. verze GNU GPL a zrevidován překlad 2. verze tak, aby vyhovovala podmínkám GNU.org. Jde o neoficiální český překlad Obecné veřejné licence GNU, který nebyl vydán nadací Free Software Foundation (FSF).

Rubrika: Aktuality a zprávy,Autorská a průmyslová právaČtenost: 7074Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Přinášíme další zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky týkající se otázky dostatečnosti petitu ve věci uhrady škody způsobené tvrzeným nezákonným odcizením zdrojových verzí software<6. 8. 2011><Matejka Ján>Vrchní soud v Praze jako odvolací soud usnesením ze dne 30.7.2009, č.j. 3 Co 90/2008-225, potvrdil „s upřesněním, že žaloba se odmítá“ usnesení Městského soudu v Praze ( dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 21.11.2008, č.j. 32 C 116/2005-217, kterým byl „návrh žalobkyně podaný 24.8.2005 odmítnut“. Odvolací soud nepovažoval shodně se soudem prvního stupně žalobu za projednatelnou, neboť přes řádnou výzvu soudu prvního stupně žalobkyně v podání ze dne 7.11.2008 sice doplnila označení žalovaných a upřesnila jejich okruh, nicméně nevylíčila jednoznačně svá skutková tvrzení tak, aby bylo zřejmé, z jakého důvodu proti každému z označených žalovaných nároky uplatňuje a zejména z doplnění nevyplynul žalobní petit. Za nedostatečný petit odvolací soud považoval žádání „uhradit škodu způsobenou nezákonným odcizením zdrojových verzí software XPS a nezákonným užíváním tohoto autorského díla, minimálně ve výši 30.000.000,- Kč, včetně nákladů řízení s tím, že výši úhrady jednotlivými žalovanými upřesní dodatečně po ustanovení advokáta. Více zde.Rubrika: JudikaturaČtenost: 11898Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Nový časopis „REVUE PRO PRÁVO A TECHNOLOGIE“ <19. 1. 2011><Matejka Ján>

Příspěvek stručně pojednává o pozoruhodném vydavatelském počinu Ústavu práva atechnologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který koncem minulého roku začal vydávat časopis"Revue pro právo a technologie". Všechny čísla naleznete na online stránkách tohoto časopisu.

Rubrika: Aktuality a zprávyČtenost: 12132Počet reakcí: 0 <diskuse k článku>Doménové jméno jako předmět zástavního práva<25. 11. 2010><Zuzana Durajová>Článek se zabývá vybranými aspekty právní povahy doménových jmen, zejména pak právní povahou domén jako takových, jakož i jejich způsobilosti být předmětem zástavního práva.Rubrika: Ochrana doménových jmenČtenost: 10386Počet reakcí: 9 <diskuse k článku>Recenze: Štědroň, B., Ochrana a licencování počítačového programu<10. 9. 2010><Zdeněk Vaníček>Recenzovaná právní monografie autora Bohumíra Štědroně z roku 2010 představuje zásadní a především velmi žádoucí příspěvek k důležitému tématu, jímž je licencování a ochrana počítačových programů. Moderní informační a komunikační systémy se staly běžnou součástí života obyvatel. Pronikají nejen do všech zemí světa, do všech oborů a odvětví, ale také do života generací, které ještě donedávna výhody Internetu, elektronické pošty, celkové elektronizace našeho života neznaly a nevyužívaly. Moderní technologie vše rychle a zásadně mění, prostupují veškeré lidské aktivity, ale cokoli se jich dotýká dává naprosto očividně přednost technickým, provozním a organizačním aspektům, přičemž stejně důležitý právní aspekt tohoto fenoménu soudobé společnosti zůstává dosud v pozadí. Problematika licencování a ochrany počítačových programů je z řady důvodů právně, věcně, fakticky i sémanticky složitá. To však nesmí znamenat, že ji má překotný rozvoj složitých informačních a komunikačních systémů zanedbávat a nepřímo tak podporovat negativní jev, jímž je porušování principů autorského práva a obecně ochrany nehmotných statků v prostředí těchto systémů, a to v ohromujícím rozsahu. Rubrika: Aktuality a zprávyČtenost: 4671Počet reakcí: 2 <diskuse k článku>1 | 2 | Další ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu; ISSN:1801-4089
Provozovatel: Společnost pro právo informačních technologií (SPIT) e-smlouvy, nekalá soutěž, daňové aspekty...rozhlasové a televizní vysílání, e-ziny, reklama...odpovědnost providerů, internetová kriminalita...monitorování komunikace na Internetu, ochrana osobních údajů a soukromí, hacking...ochrana díla na Internetu, ochrana software, ochranné známky, patenty...postavení NIC.cz, právní povaha doménových jmen, cybersquatting...odpodvědnost subjektů el. podpisu, aspekty e-podání, dokazování...rozhodné právo, jurisdikce, vybrané zahraniční a mezinárodní normy...odkazy, rámy, peer to peer technologie, meta tags, spamming...cenzura a svoboda projevu, ochrana osobnosti...rozhodnutí domácích a zahraničních soudů v oblasti práva IT a telekomunikací...Úvodem
Naše cíle
Co zde najdete...
Hledáme autory
O násČermák Jiří
Hrádek Jiří Matejka Ján Pospíšil Martin Sehnalová Jana Smejkal Ladislav Štědroň Bohumír Ústav státu a práva AV ČR
Právnická fakulta ZČU
Autorský zákon
Zákon o el. podpisu
Nařízení vl. k el. podpisu
Vyhlášky k el. podpisu
Občanský zákoník
Obchodní zákoník
Z. o mez. právu soukromém
Trestní zákon
Zákoník práce
Telekomunikační zákon
Z. o ochr. osobních údajů
Z. o inf. systémech veř. správy _______________________
Aktuální znění k 1.1.2002
Seřadit dle autora
Seřadit dle data publikaceSeřadit dle čtenosti
Seřadit dle počtu reakcí ________________________
Nastavit jako výchozí stránku
Přidat k oblíbeným položkám ________________________
Zobrazit pro tisk Technická správa
Redakce

TAGS:server internetov ITpr vo

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Výživové poradenství NATURHO

   Pobočky jsou otevřené! Nadále však můžete využít i konzultaci onlineZjistit více Natur House

Úvod | ivyskum.sk

  

Tvorba eshopu & Web stránok | D

  ÚvodSlužbyReferencieKlientiKontaktDigitálna marketingová agentúra LEAXTvorba e-shopov a web stránok | Marketing | SEO | Ecommerce | Grafický di

profaci.sk | ohodnoť svojho pro

  OHODNOŤ SVOJHO PROFÁKAOHODNOŤ SVOJHO PROFESORAOHODNOŤ SVOJHO UČITEĽAOZNÁMKUJ SVOJHO PROFÁKAOZNÁMKUJ SVOJHO PROFESORAOZNÁMKUJ SVOJHO UČITEĽ

Úvod - EcoPortal.site

  SlovakiaEnglish Vyhľadať Fulltextové vyhľadávanie
Vyhľadávanie v produkt

ÚVODNÁ STRÁNKA | Obec Dulov -

   Vyberte si

Kopanice.sk | Informačný a spr

  RegistráciaRegistrácia sa pripravuje...RegistráciaPrihlásiťKopanice.skObceUbytovanieGastronómiaAktivitySlužbyNovinkyPodujatiaReceptyWorkshopyMa

Úvod - Kontroly vozidiel

  ÚvodO násSlužbyStanica technickej kontrolyEmisná kontrolaKontrola originalityCenníkBardejovStropkovSvidníkHumennéVranov nad TopľouFAQStorno re

Porsche Inter Auto SK – Váš

  

polovnictvoprievidza

   polovnictvoprievidza

ads

Hot Websites