bolosspravca.sk | Správcovská kancelária - JUDr. Matúš Boľoš

Web Name: bolosspravca.sk | Správcovská kancelária - JUDr. Matúš Boľoš

WebSite: http://www.bolosspravca.sk

ID:316565

Keywords:

Spr,vcovsk,bolosspravca,sk

Description:


Správcovská činnosť

Konkurzy

Reštrukturalizácie

Správcovská činnosť Konkurzy Reštrukturalizácie

Správcovskej činnosti podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov resp. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa kancelária venuje od 1. júna 2006.

Hlavnou náplňou činnosti správcu v konkurze je zabezpečenie, spísanie a následné speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu s cieľom pomerného, kolektívneho uspokojenia veriteľov úpadcu, ktorí si zákonom stanoveným spôsobom prihlásili svoje pohľadávky do konkurzného konania.

Nemenej podstatná časť činnosti kancelárie sa sústreďuje na reštrukturalizačné konania, kde kancelária poskytuje kompletné spektrum služieb od vypracovania návrhu na povolenie reštrukturalizácie a vyhotovenia reštrukturalizačného posudku založeného na nestrannom a objektívnom preskúmaní, zhodnotení a právne relevantnom posúdení splnenia zákonných predpokladov pre reštrukturalizáciu dlžníka, až po výkon ostatných úkonov správcovskej činnosti v priebehu procesu reštrukturalizácie.

Pre našich klientov v rámci komplexných právnych služieb štandardne poskytujeme aj služby súvisiace s uplatňovaním pohľadávok a ochrane záujmov klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. Vo vzťahu k problematike insolvenčného práva má naša kancelária bohaté skúsenosti tak z oblasti výkonu advokácie ako aj z výkonu funkcie správcu konkurznej podstaty podľa Zákona o konkurze a vyrovnaní resp. správcu v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

V tejto oblasti klientom poskytujeme najmä nasledovné právne služby:

právne poradenstvo v oblasti insolvenčného práva (konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie) príprava reštrukturalizačných posudkov a reštrukturalizačných plánov, vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu / povolenie reštrukturalizácie a zastupovanie veriteľov v konkurznom / reštrukturalizačnom konaní (prieskumné pojednávanie, schôdza konkurzných veriteľov resp. veriteľský výbor), uplatňovanie pohľadávok v konkurznom / reštrukturalizačnom konaní,zastupovanie v konaniach vyvolaných (incidenčné a excidančné konania) resp. súvisiacich s konkurzom alebo reštrukturalizáciou, komplexné právne poradenstvo správcom vo veciach vedenia správcovského spisu a ďalšie činnosti súvisiace s plnením povinností správcu, komplexné právne poradenstvo širokej verejnosti vo veciach uplatňovania pohľadávok v konkurzných konaniach prípadne v rámci reštrukturalizácie.

Konkurzy


V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, 974 01 Banská BystricaAnna Ďurkovičová, bytom: Astrová 6500/31, 974 01 Banská Bystrica Liptovská drevárska spoločnosť DI, s.r.o. “v konkurze”, IČO: 31 614 213, so sídlom: ul. kpt. Nálepku 669, 019 01 Ilava Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť “v konkurze”, IČO: 35 687 533, so sídlom: Vajanského 16, 984 01 Lučenec

Ukončené konkurzné konania


Agrochov POĽANA, s.r.o. “v konkurze”, IČO: 36 030 741, so sídlom: Kubániho 2132, 960 98 ZvolenAutomobilová doprava Veľký Krtíš, a.s. “v konkurze”, IČO: 36 001 139, so sídlom: Jarmočná 332, 992 10 Modrý Kameň RNDr. Peter Vesel, IČO: 22 627 979, bytom: Skubínska cesta 3, miesto podnikania: Horná 38, 974 01 Banská BystricaR-VM, spol. s r.o., “v konkurze”, IČO: 36 018 732, so sídlom: Poľná č. 5, 974 05 Banská BystricaS.A.O. spol. s r.o. “v konkurze”, IČO: 31 617 115, so sídlom: Podjavorinskej 8, 984 01 Lučenec WERAX spol. s r.o. “v konkurze”, IČO: 31 576 800, so sídlom: ul. Kamenná objekt UNIMO, 010 08 Žilina

Ukončené reštrukturalizačné konania


AQUADOL SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 619 698, so sídlom: Vajsková 320, 976 98 Dolná Lehota Čerínska minerálka, s.r.o., IČO: 36 047 414, so sídlom: Čačín 64, 974 01 Čerín KOVOD RECYCLING, s.r.o. “v reštrukturalizácii“, IČO: 36 052 558, so sídlom: Robotnícka 10, 974 01 Banská Bystrica OMNITRADE, a.s., IČO: 35 724 633, so sídlom: Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica

BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o. | PRE KAŽDÝ PRÍPAD

Komplexné právne služby na slovenskom trhu už viac ako 10 rokov!

Pozrieť
© 2016 BOĽOŠ SPRÁVCOVSKÁ KANCELÁRIA | support by BH Solution a.s. | BizzGroup.eu

TAGS:Spr vcovsk bolosspravca sk

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Metal-plast - skup odpadów popr

  Metal-Plast

Brand Desk Hosting &mdash; Brand

  

Norges største fisk- og friluft

  

WELCOME to MUSKOGEE, OK USA!

  

Software-Portal mit Anbieter-Suc

  +49 (0) 36967-595-0 Partner Login Softwarelösung finden Partnerübersicht Anwenderberichte Sie suchen leistungsfähige Software-Lösungen bzw. Anb

IDENTI AS - sikkerhetsplomber, n

   HjemOm ossProdukterAktueltKontakt oss

Recent Essays by John Kaminski

  

Mine Hoisting Solutions, Wire

  

Hesperus Ski Area | 11 Miles Wes

  Hesperus Ski Area &#8211; Durango, ColoradoMenuSkip to contentSpecialsThe MountainSnow ReportMountain CamTubingUphill AccessAbout HesperusTickets &#03

Sipapu Ski and Summer Resort

  Skip to Main Content

ads

Hot Websites