Klimatmålsinitiativet

Web Name: Klimatmålsinitiativet

WebSite: http://www.klimatmal.se

ID:322999

Keywords:

Klimatm,lsinitiativet

Description:


 

Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan.

Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i Sverige. Trots det saknas officiella mål om att minska dessa utsläpp från vår konsumtion.Detta behöver förändras. Därför gick 22 svenska aktörer samman i ett gemensamt ställningstagande 2015 och har jobbat med frågan sedan dess.

Uppdatering Mars 2022:Miljömålsberedningen har nu kommit överens om ett nettonollmål för konsumtionsutsläppen! Det fullständiga förslaget kommer presenteras för regeringen 7 April.

 

Senaste nytt: Aktuell hållbarhet debatt 14 April 2021Aftonbladet Debatt 10 feb 2020Brev till regeringen mars 2019
Tidigare utspel:
SvD Brännpunkt 13 juni 2017Replik DN Debatt 22 juni 2016 Aftonbladet Debatt 19 feb 2016

GP Debatt 2015Brev till MiljömålsberedningenDebattartikel DN Debatt 2015 Slutreplik DN Debatt2015 Riksdagsseminarium2015

Ställningstagandet

"Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme och att 1,5 graders målet ska kunna nås. Vi vill också att tillräckliga resurser avsätts för att de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ska kunna mätas och följas upp på ett regelbundet och meningsfullt sätt."

Det handlar alltsåinteom attbytamål eller mätmetodutanom att lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen.

Aktörerna bakom ställningstagandet:

Att mäta utsläpp
Det finns flera sätt att mäta växthusgasutsläpp på. Standard är att mäta utsläppen som sker inom ett lands gränser, de nationella utsläppen, vilket även är vad som rapporteras under klimatkonventionen. Detta kallas ibland för produktionsperspektivet. Men att enbart mäta svenska utsläpp ur ett produktionsperspektiv är otillräckligt eftersom det inte synliggör alla de utsläpp som ett lands samhälle och livsstil ger upphov till.

Läs mer

Ett nytt miljömål

Regeringen har nu (oktober 2020)publicerat direktiv till Miljömålsberednigen som fått i uppdrag att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtionsutsläpp och ska bereda frågan om mål.. Detta är vad organisationerna bakom Klimatmålsinitiativet arbetat för från början.

Läs mer

Kontakt
Samordnare för initiativet:Robert Höglund

Klimatmålsinititaivet är ett initiativ för att Sverige ska lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen.

 

TAGS:Klimatm lsinitiativet

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :

ads

Hot Websites