Informačný portál pre neziskové organizácie | itretisektor.sk

Web Name: Informačný portál pre neziskové organizácie | itretisektor.sk

WebSite: http://www.itretisektor.sk

ID:259143

Keywords:

pre,port,Informa,neziskov

Description:


Partnerské portály Čo je itretisektor.sk Prihlásiť Registrácia
Ekonomika 2% z dane Dobrovoľníctvo Dary a granty Dotácie Verejné zbierky Verejné obstarávanie Charitatívna lotéria Charitatívna reklama Členské príspevky Dane Dedenie Správa majetku Zamestnávanie Osobné údaje Sociálne podniky eDáta VIDEO ŠKOLENIE / ŠKOLY

Vydávanie rozhodnutí štátnymi, súkromnými a cirkevnými školami

Prinášame naše VIDEO ŠKOLENIE, témy sú mimoriadne zaujímavé.

Viac info ku školeniu TU.

 

7.7.2022

Právo Právne formy organizácií neziskového sektora Združenia Nadácie Neinvestičné fondy Všeobecne prospešné spoločnosti (n. o.) Neziskové organizácie všeobecne Verejnoprospešné účely Školská spoločnosť Športová spoločnosť Sociálna spoločnosť Kultúrna spoločnosť Cirkevná spoločnosť Spoločnosť pre výskum a vývoj Ochrana zdravotne postihnutých osôb Servis Legislatívne správy VIDEO produkcia Online poradenstvo Informácie COVID19 Register neziskových organizácií Právny audit Zákony pre ľudí Výskumný inštitút itretisektor.sk Tlačová agentúra i3 ꟾ SK Kontakt ELEKTRONICKÁ KNIŽNICA Zmluva o charitatívnej reklame

Prinášame zmluvu o charitatívnej reklame k použitiu všetkými neziskovkami. Materiál obsahuje vzorovú zmluvu, ktorú je možné upraviť vrátane dôvodovej správy - popisu ako zmluvu použiť podľa novej právnej úpravy. Zmluva prináša právnu formu ako použiť charitatívnu reklamu v praxi.

Zisti viac

Metodika 2% dane so vzormi

Spracovaná metodika obsahuje komplexné spracovanie problematiky 2% pre prijímateľov tak, aby samostatne vedeli správne registrovať svoju organizáciu a použiť získané prostriedky zákonným spôsobom.Metodika obsahuje zákonné povinnosti, vzory a rôzne ďalšie praktické informácie. Metodika je doplnená aj vzhľadom k zmenám súvisiacim s covid19 v roku 2021.Veríme, že metodika pomôže širokému okruhu záujemcov o získanie 2% dane.

Zisti viac

Prejsť do knižnice

Aktuálne

Dostávajte pravidelné informácie z neziskového sektora - newsletter itretisektor.sk

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie Najčítanejšie Najnovšia legislatíva Najnovšie judikáty, protesty 22júl
2022
judikát Sociálna spoločnosť

Zohľadnenie dôb starostlivosti o dieťa v inom členskom štáte

Čítať viac

22júl
2022
Kultúrna spoločnosť Legislatívne správy

Zrušenie uhrádzania príspevkov umeleckým fondom

Čítať viac

22júl
2022
Neziskové organizácie všeobecne Legislatívne správy

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Čítať viac

Zobraziť viac 10máj
2022
prípadová štúdia 2% z dane

Termín špecifikácie použitia asignovanej dane z roku 2019 a 2020

Čítať viac

23jún
2022
Sociálna spoločnosť Legislatívne správy

Vyhláška o kategorizácií ústavnej starostlivosti

Čítať viac

25apríl
2022
prípadová štúdia Sociálna spoločnosť

Odmena podľa kolektívnej zmluvy z dotácie MPSVaR?

Čítať viac

Zobraziť viac 22júl
2022
Kultúrna spoločnosť Legislatívne správy

Zrušenie uhrádzania príspevkov umeleckým fondom

Čítať viac

22júl
2022
Neziskové organizácie všeobecne Legislatívne správy

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Čítať viac

18júl
2022
Školská spoločnosť Legislatívne správy

Financovanie škôl a školských zariadení

Čítať viac

Zobraziť viac 22júl
2022
judikát Sociálna spoločnosť

Zohľadnenie dôb starostlivosti o dieťa v inom členskom štáte

Čítať viac

8júl
2022
judikát Školská spoločnosť Cirkevná spoločnosť

Použitie disciplinárnych opatrení školou vs. zásah do práva na vzdelanie

Čítať viac

29jún
2022
judikát Sociálna spoločnosť

Diskriminácia migrujúcich pracovníkov vs. rodinné prídavky

Čítať viac

Zobraziť viac

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky prípadová štúdia 2% z dane

Zverejnenie špecifikácie použitia za viac zdaňovacích období

Ako zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane, ktoré občianske združenie prijalo v roku 2021, avšak prostriedky pochádzali z viacerých zdaňovacích období (daň z príjmov za rok 2019 a 2020)? Je potrebné podať 2 špecifikácie pre každé daňové obdobie samostatne?

29.06.2022

Čítať viac

Dobrovoľníctvo Zamestnávanie Legislatívne správy

Platové tarify hasičského zboru a horskej záchrannej služby

Dňa 22.06.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

29.06.2022

Čítať viac

prípadová štúdia Zamestnávanie Sociálna spoločnosť

Výpoveď opatrovateľke z dôvodu odmietnutia návštevy klienta

Môže dať zamestnávateľ výpoveď terénnej opatrovateľke, ktorá odmietla ísť do domácnosti klienta z dôvodu, že domácnosť klienta je ďaleko a nechodí jej tam autobus?

18.06.2022

Čítať viac

AKTUALITY PRÁVO

Všetky judikát Sociálna spoločnosť

Zohľadnenie dôb starostlivosti o dieťa v inom členskom štáte

Spor vo veci samej sa týka otázky, či je Rakúska republika povinná na účely priznania starobného dôchodku zohľadniť doby starostlivosti o dieťa dosiahnuté žalobkyňou v iných členských štátoch (v Maďarsku a Spojenom kráľovstve).

Žalobkyňa – rakúska štátna príslušníčka vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v Rakúsku a neskôr sa usadila v Belgicku. Následne sa zdržiavala aj v Maďarsku a Spojenom kráľovstve, kde vychovávala svoje deti, pričom nepracovala, nedosiahla dobu poistenia a nepoberala dávky z titulu starostlivosti o svoje deti. V roku 1993 sa vrátila do Rakúska a vykonávala tam činnosť ako SZČO.

13 mesiacov sa venovala starostlivosti o deti v Rakúsku, pričom bola povinne poistená a odvádzala príspevky do rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia. V tomto členskom štáte pracovala a odvádzala príspevky až do svojho odchodu do dôchodku.

Rozhodnutím jej Dôchodkový úrad priznal nárok na starobný dôchodok na základe 366 mesiacov poistenia dosiahnutých v Rakúsku, vrátane dôb starostlivosti o dieťa, ktoré sa považujú za doby poistenia.

22.07.2022

Čítať viac

Kultúrna spoločnosť Legislatívne správy

Zrušenie uhrádzania príspevkov umeleckým fondom

Dňa 19.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Z dôvodu zlepšenia podmienok pre umeleckú obec sa navrhuje od 1. januára 2023 definitívne zrušiť povinnosť uhrádzať príspevky príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom.

22.07.2022

Čítať viac

Neziskové organizácie všeobecne Legislatívne správy

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Dňa 19.07.2022 bola v MPK zverejnená Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022-2030 a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022-2026. Hlavným zámerom koncepcie je posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a mimovládneho neziskového sektora a posilnenie princípov otvoreného vládnutia.

22.07.2022

Čítať viac

AKTUALITY SERVIS

Všetky Školská spoločnosť Legislatívne správy

Financovanie škôl a školských zariadení

Dňa 14.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorého cieľom je zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov a doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva SR pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy, aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.

18.07.2022

Čítať viac

Kultúrna spoločnosť Legislatívne správy

Zrušenie príspevkov do umeleckých fondov

Dňa 06.07.2022 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Cieľom návrhu zákona je zrušenie príspevkov vo výške 2%, ktoré príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajú umeleckým fondom z ich hrubých príjmov, ako aj zrušenie odvodovej povinnosti do umeleckých fondov pre dedičov autorských práv.

08.07.2022

Čítať viac

Sociálna spoločnosť Legislatívne správy

Zmena zákona o hmotnej núdzi

Dňa 01.07.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, tak aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze.

06.07.2022

Čítať viac

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky prípadová štúdia 2% z dane

Zverejnenie špecifikácie použitia za viac zdaňovacích období

Ako zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane, ktoré občianske združenie prijalo v roku 2021, avšak prostriedky pochádzali z viacerých zdaňovacích období (daň z príjmov za rok 2019 a 2020)? Je potrebné podať 2 špecifikácie pre každé daňové obdobie samostatne?

29.06.2022

Čítať viac

Dobrovoľníctvo Zamestnávanie Legislatívne správy

Platové tarify hasičského zboru a horskej záchrannej služby

Dňa 22.06.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.

29.06.2022

Čítať viac

prípadová štúdia Zamestnávanie Sociálna spoločnosť

Výpoveď opatrovateľke z dôvodu odmietnutia návštevy klienta

Môže dať zamestnávateľ výpoveď terénnej opatrovateľke, ktorá odmietla ísť do domácnosti klienta z dôvodu, že domácnosť klienta je ďaleko a nechodí jej tam autobus?

18.06.2022

Čítať viac

AKTUALITY PRÁVO

Všetky judikát Sociálna spoločnosť

Zohľadnenie dôb starostlivosti o dieťa v inom členskom štáte

Spor vo veci samej sa týka otázky, či je Rakúska republika povinná na účely priznania starobného dôchodku zohľadniť doby starostlivosti o dieťa dosiahnuté žalobkyňou v iných členských štátoch (v Maďarsku a Spojenom kráľovstve).

Žalobkyňa – rakúska štátna príslušníčka vykonávala samostatnú zárobkovú činnosť v Rakúsku a neskôr sa usadila v Belgicku. Následne sa zdržiavala aj v Maďarsku a Spojenom kráľovstve, kde vychovávala svoje deti, pričom nepracovala, nedosiahla dobu poistenia a nepoberala dávky z titulu starostlivosti o svoje deti. V roku 1993 sa vrátila do Rakúska a vykonávala tam činnosť ako SZČO.

13 mesiacov sa venovala starostlivosti o deti v Rakúsku, pričom bola povinne poistená a odvádzala príspevky do rakúskeho systému sociálneho zabezpečenia. V tomto členskom štáte pracovala a odvádzala príspevky až do svojho odchodu do dôchodku.

Rozhodnutím jej Dôchodkový úrad priznal nárok na starobný dôchodok na základe 366 mesiacov poistenia dosiahnutých v Rakúsku, vrátane dôb starostlivosti o dieťa, ktoré sa považujú za doby poistenia.

22.07.2022

Čítať viac

Kultúrna spoločnosť Legislatívne správy

Zrušenie uhrádzania príspevkov umeleckým fondom

Dňa 19.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Z dôvodu zlepšenia podmienok pre umeleckú obec sa navrhuje od 1. januára 2023 definitívne zrušiť povinnosť uhrádzať príspevky príjemcov autorských odmien alebo odmien výkonných (reprodukčných) umelcov umeleckým fondom.

22.07.2022

Čítať viac

Neziskové organizácie všeobecne Legislatívne správy

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku

Dňa 19.07.2022 bola v MPK zverejnená Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022-2030 a Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022-2026. Hlavným zámerom koncepcie je posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a mimovládneho neziskového sektora a posilnenie princípov otvoreného vládnutia.

22.07.2022

Čítať viac

AKTUALITY SERVIS

Všetky Školská spoločnosť Legislatívne správy

Financovanie škôl a školských zariadení

Dňa 14.07.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorého cieľom je zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie od 1. januára 2023 v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov a doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva SR pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy, aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.

18.07.2022

Čítať viac

Kultúrna spoločnosť Legislatívne správy

Zrušenie príspevkov do umeleckých fondov

Dňa 06.07.2022 bola zverejnená predbežná informácia k zákonu č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch. Cieľom návrhu zákona je zrušenie príspevkov vo výške 2%, ktoré príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov odvádzajú umeleckým fondom z ich hrubých príjmov, ako aj zrušenie odvodovej povinnosti do umeleckých fondov pre dedičov autorských práv.

08.07.2022

Čítať viac

Sociálna spoločnosť Legislatívne správy

Zmena zákona o hmotnej núdzi

Dňa 01.07.2022 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je upraviť podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, tak aby bola pomoc v hmotnej núdzi adresnejšia, efektívnejšia a aby mala motivačný efekt voči jej príjemcom vymaniť sa z hmotnej núdze.

06.07.2022

Čítať viac

Zaregistrujte sa na bezplatný odber noviniek

Zaujímajú Vás odborné a praktické otázky ohľadne neziskoviek? Máte problém, s ktorým si neviete rady? Prinášame odbornú pomoc všetkým typom neziskových organizácií formou prípadových štúdií, online poradesntva či najnovšej legislatívy a judikatúry súdov.

Zaregistrujte sa na odber newslettra ZDARMA a majte odborného partnera vždy po ruke.

Ekonomika Právo Servis Kontakt Kontakt Všeobecné podmienky Všeobecné podmienky Partnerské portály © Centrálna nezisková spoločnosť | since 2010 created by: CTA 2019
Prihlásenie Zmena hesla Heslo bolo úspešne zmenené Obnova hesla

Zadajte svoje prihlasovacie meno.

Obnova hesla

Na vašu emailovú adresu bol zaslaný overovací email s novým heslom.

Pozor!

Vaša licencia vyprší o

29dni

Nemám záujem

Pozor!

Vaša licencia vyprší o

5dni

Nemám záujem

Ďakujeme za vašu registráciu

na váš email priezvisko.meno@email.sk bola zaslaná faktúra.

Ďakujeme za vašu registráciu

Naši pracovníci vás budú kontaktovať ohľadom ďalšieho priebehu.

Ďakujeme, že ste začali odoberať naše novinky

na váš email priezvisko.meno@email.sk budeme zasielať najnovšie články z nášho portálu aby vám nič neuniklo.

Získajte zľavu!

Využite jedinečnú príležitosť a zaregistrujte sa na viacerých portáloch a získajte množstevnú zľavu!

Centrálny portál pre ľudí a rodiny, ktorého cieľom je stať sa partnerom samotného občana a rodiny.

Centrálny portál pre samosprávu, ktorého cieľom je stať sa významným partnerom nielen samosprávneho sektora ale aj štátneho, podnikateľského či partnerom samotného občana.

Centrálny portál pre neziskový sektor, ktorého cieľom je stať sa významným partnerom nielen neziskového sektora, ale aj podnikateľského a štátneho.

Registrovať sa iba na portáli itretisektor.sk

Prečo sa registrovať na portály itretisektor.sk

Prístup k celému obsahu portálu itretisektor.sk vrátane aktualizácií

50% zľava z odborných materiálov eknižnice pre samosprávy

Online poradenstvo v cene ročnej licencie

JEDNA LICENCIA 1 prístup 99/1 rok MULTILICENCIA 3 prístup 122/1 rok MAXILICENCIA 10 a viac prístupov

Po registrácii vás budeme kontaktovať.

JEDNA LICENCIA 1 prístup 99/1 rokMám zaujem MULTILICENCIA 3 prístup 122/1 rokMám zaujem MAXILICENCIA 10 a viac prístupov

Po registrácii vás budeme kontaktovať.

Mám zaujem

Zakúpením licencie k odborným informáciám na portáli podporujte výskum a vzdelávanie v oblasti samosprávy.

TAGS:pre port Informa neziskov

<<< Thank you for your visit >>>

Websites to related :
Zbierka zákonov, právne predp

  PrihlásiťRegistráciaHľadanienapríklad: 40/1964, Občiansky zákonníkZákony pre ľudíZákony pre ľudíVám prinášajú slovenské právne pre

Cielená reklama na Facebook a G

  Cielená reklama&#9776;0902 924 555Prečo inzerovať?Ako to funguje?Koľko to stojí?Chcem vedieť viacRealitné kancelárie dostaňte vaše ponuky na

Curo - Ambulantný informačný

   &times; O produkte Recenzie Cenník Blog O nás

Doprava a mechanizácia, a.s. Pr

   Predaj vozidielNové vozidláJazdené vozidláSkladové vozidláEko vozidláPrenájom vozidielIVECO ONServisné službyAsistenčná služba 24/7Autor

Weby, eshopy, webové aplikácie

  

Všeobecný lekár pre deti a do

   Domov (current)

JRK | Úvod - Pre menej odpadu

   Pre menej odpadu

Vilartas, Sporto klubas |

   JavaScript funkcija išjungta! Jeigu norite tinkamai peržiūrėti puslapį prašome naršyklėje įjungti JavaScript palaikymą.Apie musPaslaugosNau

Trainingportal

   Login Basket SHOP ONLINE COURSES CONTACT

Sporthírek - Sport Online - Spo

  Ökölvívás - Profibox.huKüzdősportok - Fight.huBulvár - Nice.huE-mailLinkajánlóH I R D E T É S P A R T N E RFőoldalSporthírekMag

ads

Hot Websites